Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol 2014

článek jak se dostat na nejžádanější obory 2014

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2014? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky (např. 1. LF UK Všeobecné a Zubní lékařství).

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek (např. TUL ÚZS).
Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika (VŠB-TUO FEI).
Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.
 

Úspěšnost přijetí

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

UK 1. LF 29,4 %, 2. LF 18,3 %, 3. LF 18,8 %, LF Plzeň 33,8 %, LF HK 29,7 %, FF HK 47,3 %, MU LF 25,2 %, OSU LF 24,4 %, UPOL LF 16,2 %, VFU Brno: FVL 27,8 %, FVHE 61,5 %, FF 36,1 %, UNOB statistika neuvedena

Ošetřovatelské a zdravotnické:

UK FTVS 30,1 %, MU FSPS 40,3 %, OSU FSS 22,1 %, UPOL FZV 28,5 %, FTK 49,7 %, ZČU Plzeň FZS 34,5 %, JČU ZSF 77,6 %, UPCE FZS 52,1 %, VŠPJ 85,9 %, SLU FVP 49,5 %, VŠZ 97,7 %, PVŠPS 55,1 %

Biomedicínské:

UK PŘF 71,3 %, MU PŘF 63,6 %, ČVUT FBMI 78,0 %, FEL 69,9 %, FS 82,1 %, VŠCHT FCHT 71,3 %, FCHI 62,3 %, FPBT 67,9 %, ZČU Plzeň FST 94,3 %, UPCE FCHT 82,0 %, VUT Brno FEKT 86,4 %, VŠB FEI 76,1 %, UTB FHS 39,3 %, UJEP PŘF 76,3 %

 

Doporučená literatura


BIOLOGIE – Jak se dostat na vysokou (Amos, RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.), 138 stran
Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

 

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
Medicína + farmacie semestrální kurz Praha , Brno sobota a středa
, zahájení říjen, leden

samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz 

1. lékařská fakulta: bakalářské 22. 6. 2015, magisterské 19. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY, Zubní lékařství a Všeobecné lékařství možnost prominutí, adiktologie navíc písemný test z adiktologie a ústní zkouška

2. lékařská fakulta: bakalářské 15. - 16. 6. 2015, magisterské 10. – 12. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška

3. lékařská fakulta: 15 . - 17. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou Fyzioterapie a Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 13. - 17. 6. 2015, písemná BIO, CHE, možnost prominutí, obor Pharmacy bez přijímací zkoušky

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské pouze obor Všeobecná sestra 16. 6. 2015, písemná ošetřovatelství a somatologie, magisterské 23. 6. 2015 písemná BIO, CHE, FY, somatologie, možnost prominutí

Lékařská fakulta v Plzni: 22. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY, možnost prominutí

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 1. - 5. 6. 2015 písemný test obecných studijních předpokladů, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností/manuálních dovedností

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, další v navazujícím magisterském: např. Imunologie, Parazitologie): 9. - 12. 6. 2015 písemná všeobecné předpoklady + chemie, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 19. 6. 2015, Mgr. 12. – 13. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti duben 2015, programy Všeobecné a Zubní lékařství možnost prominutí

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 9. - 10. 5. 2015 TSP a oborový test BIO, CHE, FY, praktická zkouška 23. - 24. 5. 2015, možnost prominutí

Přírodovědecká fakulta (např. Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Lékařská fyzika): 9. - 10. 5. 2015 TSP, 9. 5. 2015 test biologie se základy chemie, možnost prominutí

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 16. 6. 2015, písemná BIO, CHE, FY možnost prominutí

Fakulta zdravotnických věd: 11. 6. 2015, písemná z biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): talentová zkouška plavání 26. – 30. 4. 2015, ústní a písemná zkouška květen, červen 2015, písemná BIO, CHE, FY a jazykové předpoklady a ústní řízený pohovor

Přírodovědecká fakulta (Optometrie): 1. – 5. 6. 2015, písemná FY, BIO

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy květen a červen 2015, ústní zkoušky červen 2015. Všeobecné lékařství písemná BIO, CHE, FY, Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací odborná problematika z oblasti sociální patologie, somatologie, pohovor, ústní zkouška, Ergoterapie BIO, ostatní obory písemná BIO, FY, Zdravotní laborant a Ochrana veřejného zdraví navíc CHE, Všeobecná sestra a Porodní asistentka navíc společenskovědní test, Zdravotnický záchranář a Ergoterapie talentové zkoušky duben a květen 2015

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální pracovník): řádné termíny duben - červen 2015, písemná ze základů společenských věd, BIO

ČVUT v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 22. - 26. 6. 2016 písemná BIO, FY, obor Zdravotní laborant BIO, CHE, možnost prominutí, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty

Fakulta elektrotechnická (navazující magisterské Biomedicínské inženýrství, Biomedicínská informatika)

Fakulta strojní (navazující magisterské Biomechanika a lékařské přístroje)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Zdravotně sociální fakulta: 8. – 12. 6. 2015 písemné testy, talentová zkouška 11. – 15. 5. 2015, písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Nutriční terapeut biologie člověka, CHE, Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 11. 6. 2015 písemná test BIO, CHE, možnost prominutí

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen/červen 2015, písemná z biologie člověka, orientace společenské vědy a všeobecný přehled

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Ústav zdravotnických studií: Všeobecná sestra 10. - 11. 6. 2015 (1. kolo), BIO, cizí jazyk, možnost prominutí. Obor Biomedicínská 12. 6. 2015 (1. kolo), BIO, FYZ, MAT, možnost prominutí, oba obory 14. 8. 2015 (2. kolo)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 8. 6. 2015, písemná z biologie člověka, Fyzioterapie 9. 6. 2015, Ergoterapie 10. 6. 2015 písemný test biologie člověka, somatologie

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky

Univerzita obrany v Brně www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 2. 6. 2015, písemná BIO, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 23. 6. 2015, písemná FY, CHE, BIO, somatologie na LF HK UK, Vojenská farmacie 13. 6. 2015 písemná CHE, BIO na FarmF UK, na UO AJ, test fyzické zdatnosti

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 3. 6. 2015, písemný test BIO, Radiologický asistent navíc test FY, Zdravotnický záchranář test fyzické zdatnosti

Fakulta chemicko-technologická (Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ Scio BIO, Zdravotně sociální pracovník NSZ Scio ZSV: termíny NSZ Scio 13.12.2014 až 8.5.2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 10. 6. 2015 (1. kolo) test BIO, obor Bezpečnost a kvalita potravin bez přijímací zkoušky, Mgr. 8. - 9. 6. 2015 (1. kolo) test BIO, CHE, u obou typů 30. 7. 2015 (2. kolo, bude-li vypsáno), možnost prominutí

Fakulta veterinárního lékařství: 16. - 18. 6. 2015, písemná BIO, CHE, možnost prominutí

Farmaceutická fakulta: červen 2015, písemná BIO, CHE, FY

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 25. 6. 2015, písemná MAT, možnost prominutí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (např. Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití): bez přijímací zkoušky

Fakulta chemicko-inženýrská (Analýza léčiv): bez přijímací zkoušky

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biotechnologie léčiv): bez přijímací zkoušky

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

obory Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník: 9. – 11. 6. 2015, 2. kolo 12. - 13. 8. 2015, písemná BIO, psychologie, obecné studijní předpoklady, jazykový test, PA ústní zkouška BIO, Zdravotně sociální pracovník základy společenských věd, BIO, studijní předpoklady, možnost prominutí

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 15. - 19. 6. 2015, písemná BIO, MAT, možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta zdravotnických studií: 18. - 19. 6. 2015 písemná BIO

Soukromé VŠ s těmito obory

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz  

obor Zdravotně-sociální pracovník: 2015 není otevřen, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. - 12. 6. 2015 test studijních předpokladů, ZSV, ústní pohovor

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz

1. kolo 10. 6. 2015, 2. kolo 7. 9. 2015 Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, FY, Zdravotnický záchranář test biologie člověka, FY, talentová zkouška z TV

 

Vzorové testy a okruhy otázek

UK

http://www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/otazky.htm

http://www.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/en/applicant/entrance-exams/syllabus-chemistry-biology-physics.pdf

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/dokumenty/testObecne.pdf

http://www.ftvs.cuni.cz/uchazeci/pro-uchazece-o-bakalarske-studium/550-talentove-zkousky-na-obor-ortotik-protetik.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/tematicke_okruhy_k_prij_zk_pro_nav_mgr_stud_2014.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/vseobecne-lekarstvi-mudr/

http://www.fzv.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

http://ftk.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimaci-rizeni/testy-pisemnych-prijimacich-zkousek/

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Studijni_oddeleni/Testy_2012/OPTM-Bc-2012.pdf

OSU

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494&id=2917&obor=1669&komb1&odkud=2915

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p4.pdf

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2012/p3.pdf

http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=35056&id=2917&obor=1802&komb1&odkud=2915

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

http://biomedicina.fel.cvut.cz/sites/default/files/downloads/Elektro.pdf

http://biomedicina.fel.cvut.cz/sites/default/files/downloads/Informatika.pdf

http://biomedicina.fel.cvut.cz/sites/default/files/downloads/Matematika.pdf

http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12922-Studijni/prijimaci_podminky/NMG.pdf

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2013_2014/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

TUL

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-biomedicinska-technika/ukazka-testu

http://www.uzs.tul.cz/cs/studijni-program-osetrovatelstvi/ukazka-testu

UJEP

http://uzs.ujep.cz/prilohy/clanky/715-vzorove-otazky-kfe-web-opr-10-6-2013.pdf

http://uzs.ujep.cz/prilohy/clanky/718-vzorove-otazky-kopa-web.pdf

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/testy.pdf

VFU

http://fvl.vfu.cz/export/sites/fvl/studium/cz-master-dsp/uchazeci/Vzorove-otazky-stredoskolska-biologie-chemie.pdf

http://fvl.vfu.cz/export/sites/fvl/studium/cz-master-dsp/uchazeci/tematicke-okruhy-otazek-chemie-biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_biologie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_chemie.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/pr_otazky_fyzika.pdf

http://faf.vfu.cz/studium/prijimaci-rizeni/zverejneni-prubehu-prijimaciho-rizeni-2014.pdf

VŠB

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

http://www.feec.vutbr.cz/uchazeci/prirucka_BTBIO_2012.pdf

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-chirurgie-Mgr..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1112/Vzorovx_test-interna-Mgr..pdf

VŠZDRAV    

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 6 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo učitelství psychologie.

 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

U psychologických oborů je úspěšnost dlouhodobě pod 20 %. Na FF UK obor psychologie bylo v roce 2014 1009 přihlášených, přijato bylo 61 uchazečů, na FSS MUNI obor psychologie bylo v r. 2013 podáno 1635 přihlášek, 155 studentů bylo zapsáno ke studiu.

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík), 120 stran

Moderní psychologie - Hlavní obory a témata současné psychologické vědy (Grada, D. Kučera), 216 stran

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen,leden,

VIP balíčky (kurz + doporučené učebnice + bonusy v hodnotě několika set korun) – aktuální nabídka zde

 

Průběh a délka studia

Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta

(bakalářský a navazující magisterský obor Psychologie, další obory v doktorském programu): 1. – 11. 6. 2015, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: souvislosti mezilidské interakce, motivace uchazeče, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře

1. LF
(Lékařská psychologie a psychopatologie v doktorském programu)
Pedagogická fakulta
(Psychologie a speciální pedagogika, navazující magisterské Psychologie, další obory v doktorském programu): 8.6.-12.6. a 22.-26.6.2015, písemná z psychologie a speciální pedagogiky
Husitská teologická fakulta (
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii aj.): 2015 není otevřen

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií

(Psychologie, navazující magisterské Psychoterapeutická studia, další obory v doktorském programu): NSZ Scio OSP v základní variantě a ZSV 13.12.2014-8.5.2015, mezifakultní studium s FF navíc TSP 9. -10.5.2015, některé obory v rámci mezifakultního studia s FF navíc oborové testy 8.-9.6.2015

Filozofická fakulta
(magisterské studium Psychologie, další obory v doktorském programu): 9.-10.5.2015 TSP, oborový test psychologie, BIO 8.-9.6.2015

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta
(Arteterapie, Psychologie, doktorský obor Pedagogická psychologie): 3. 6. 2015 – 9. 6. 2015 a 10. 6. 2015 – 16. 6. 2015, písemná posouzení všeobecných vědomostí psychologie, pedagogika, obecná občanská orientace, ústní zkouška motivace a povahové vlastnosti, zkouška z AJ. Arteterapie test předpokladů ke studiu a přehled (psychologie atd.), pohovor, ateliéry
Zdravotně sociální fakulta
(Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory): 8. – 12. 6. 2015, písemná BIO, všeobecná informovanost včetně aktuální problematiky zdravotně sociální oblasti

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Filozofická fakulta
(Psychologie, další obory v doktorském programu): 16. – 17. 5., 23. – 24. 5., ústní část 24. 6. 2015, písemná test předpokladů ke studiu, orientace v humanitních a sociálně vědních disciplínách, test znalostí psychologie, filozofie, sociologie a BIO s důrazem na biologii člověka, ústní zkouška ověření znalostí psychologie, motivace a předpoklady ke studiu (doložení praxí, stáží atd.)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
(Psychologie, další obory v doktorském programu): 16. – 17. 5., 23. – 24. 5., ústní část 24. 6. 2015, písemná test předpokladů ke studiu, orientace v humanitních a sociálně vědních disciplínách, test znalostí psychologie, filozofie, sociologie a BIO s důrazem na biologii člověka, ústní zkouška ověření znalostí psychologie, motivace a předpoklady ke studiu (doložení praxí, stáží atd.)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské Učitelství psychologie pro střední školy): 1. – 5. 6. 2015, písemná zkouška člověk a příroda/společnost/zdraví, logické myšlení

Soukromé vysoké školy s psychologickými obory

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii: do konce září 2015, pohovor motivace a předpoklady ke studiu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

1. - 12. 6. 2015, Psychologie písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk, ústní zkouška orientace literatura, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: informace o termínu na studijním oddělení, test všeobecných znalostí společenských věd, pohovor o související literatuře, zkouška porozumění AJ/NJ textu, zohlednění NSZ Scio
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Psychology: informace na studijním oddělení

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
ZČU
PVŠPSS   

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 veřejných a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách ekonomických.

 

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika písemný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalost spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, jazykovou stylizaci, doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Někde test studijních předpokladů nebo NSZ Scio, případně ústní pohovor nebo talentová zkouška.

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se minulý rok hlásilo 761 zájemců, přijato jich bylo jen 67. V roce 2013 z 874 přihlášených uspělo 73 zájemců. U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v loňském roce jen 74 zájemců z 869, o rok dříve šlo o 981 přihlášených a 77 přijatých.

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2014 1322 přihlášek a 335 přijatých studentů. V roce 2013 šlo o více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců. Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo přijato 80 zájemců, přihlášek bylo 307 (v roce 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích (GRADA, M. Dočekalová), 168 stran

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika VIP balíček nebo intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd Žurnalistika a Marketingová komunikace a public relations 1. - 9. 6. 2015 písemný test cizí jazyk, integrovaný test všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazyková tvořivost, řešení tvůrčích problémů, jazyková stylizace, 8. - 14. 6. 2015 ústní, orientace aktuální otázky ČR, světová politika, kulturní dění, motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a případnými ukázkami vlastní tvorby, Mediální studia NSZ Scio OSP, možnost prominutí. Další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií)

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií Žurnalistika Mediální studia a žurnalistika NSZ Scio OSP Z a ZSV v termínech 13. 12. 2014 - 8. 5. 2015, mezifakultní studium s FF také TSP a/nebo oborové testy (9. – 10. 5. TSP a 8. – 9. 6. 2015 oborové testy)

Filosofická fakulta (Teorie interaktivních médií): TSP 9. -10.5.2015

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: písemná – orientace uchazeče v jazykovém a literárním systému, znalosti ČJ a literatury v rozsahu SŠ učiva. Termíny přijímacích zkoušek budou stanoveny podle počtu přihlášených uchazečů. Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 2015 není otevřen

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Žurnalistika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 16. - 17. 5. a 23. – 24. 5. 2015 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědních disciplínách

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 3. (PS) a 4. (KS) 6. 2015, písemný test studijních předpokladů – všeobecné znalosti, kreativita a logické myšlení, u kombinované formy navíc praxe v oboru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická žurnalistika, navazující magisterský Ekonomika a právo v žurnalistice): Bc. termíny NSZ Scio OSP 7. 2. – 30. 5. 2015

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Journalism and Communications: informace na studijním oddělení
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz
Literární tvorba, Mediální tvorba – domácí práce, talentová část na místě, pohovor s komisí, 23. 6. nebo 7. 9. 2015
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: prezenční studium jazykový test. 3. 6., 24. 6., 5. 8., 3. 9., 23. 9. 2015, kombinované studium bez přijímací zkoušky
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Mass Media: informace na studijním oddělení
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba, Sociální a mediální komunikace: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace: Přijímací pohovor, jazykové testy. Informace o termínu zasílá studijní oddělení.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Marketingové komunikace ve službách, navazující magisterské Marketingové komunikace: Rozřazovací jazykový test. Kombinované studium 2. 6., denní studium 11. 6. 2015
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vip-vs.cz  
Veřejná správa a public relations: Test AJ, motivační pohovor. Praha každé pondělí v červnu 2015 (8., 15., 22. a 29. 6. 2015) a každou středu v září 2015 (2., 9., 16., 23. a 30. 9. 2015)

Vzorové testy a okruhy otázek

 

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením nabízí fakulty 5 veřejných a státních a 13 soukromých vysokých škol.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (ZČU). VŠAP a VŠKV, UJAK a další přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

UK PRF 22,3 %, MUNI PRF 28,9 %, FES 36,8 %, UPOL PRF 28,2 %, ZČU PRF 49,3 %, VŠB-TUO EKF 72,7 %, VŠE FMV 46,2 %, soukromé CEVRO 65,7 %, Sting 74,4 %, AAVŠ 77,8 %, VŠAP neuvedeno, 2013 83,9 %, MUP 98,3 %, BIVŠ 98,6 %, VŠKE 91,5 %, ŠAVŠ, UJAK, VŠERS, VŠFS, VŠKV, VŠMIEP 100 %.

 

Doporučená literatura

Tištěné testy NSZ 2014 Obecné studijní předpoklady

SCIO NSZ Cvičebnice OSP

NSZ SCIO Cvičebnice ZSV

Tištěné testy NSZ 2014 Základy společenských věd

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky na VŠ - Testy- Všeobecný přehled (Fragment, kolektiv autorů)

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů), 195 a 196 stran

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, I. Kotlán, R. Kalabis), obě 200 stran

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Práva semestrální kurz středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, leden

bloky TSP, OSP středa, sobota Praha, Brno, Ostrava

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta:

magisterský obor Právo NSZ Scio OSP a ZSV od 13. prosince 2014 do května 2015, bonifikace za maturitu nebo zkoušku z jazyka

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta:

bakalářské a magisterské obory 9. - 10. 5. 2015 TSP

Ekonomicko-správní fakulta
(Finance a právo): 9. - 10. 5. 2015, možnost prominutí

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Právnická fakulta:

magisterský obor Právo a bakalářský obor Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta právnická:

termíny OSP NSZ Scio prosinec až květen, bonifikace za kurz CŽV

Policejní akademie České republiky www.polac.cz

Fakulta bezpečnostně právní:

obor Bezpečnostně právní studia 15. - 19. 6. 2015, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), jazykový test

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta:

Ekonomika a právo v podnikání 2015 není otevřen, další obory v navazujícím magisterském studiu

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

(Podnikání a právo, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) Bc. 10. - 12. 6. 2015, 26. 8. 2015 písemný test na PC matematika + 2 jazyky

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství:

obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu

Soukromé vysoké školy s právními obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: v roce 2015 nejsou otevřeny

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Obor Business and Law in International Markets v navazujícím magisterském studiu

Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz

Právní administrativa v podnikatelské sféře: 2015 není otevřen

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz

Právo v obchodních vztazích, Veřejná správa: Ústní motivační pohovor Praha 15. 4., 13. 5., 3. 6., 17. 6., 26. 8., 9. 9. 2015 nebo termíny NSZ Scio

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, 3. 6., 24. 6., 5. 8., 3. 9., 23. 9. 2015, kombinované studium bez přijímací zkoušky

ŠKODA AUTO, a.s., Vysoká škola www.savs.cz

Obor Globální podnikání a právo v navazujícím magisterském studiu

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz

Právo v podnikání: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz

Právo v podnikání, Sociálně právní činnost a zaměstnanost: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: pohovor, termíny od dubna do září, přesný termín sdělí studijní oddělení

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Právo ve veřejné správě, Právo v podnikání: pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Ekonomika a právo v podnikání, Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor. 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 22. 7., 12. 8., 2. 9. nebo 7. 10. 2015

Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz

všechny obory programu Právní specializace bez přijímací zkoušky

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. www.vsmiep.cz  

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: pohovor, Praha 26. 3. 2015, informace o dalších termínech na studijním oddělení

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. www.mipp.cz

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY, o.p.s. interpragueuniver.cz

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.peuni.cz

Vzorové testy a okruhy otázek

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
http://www.muni.cz/tsp
POLAC
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_mag.html
VŠB-TUO
http://www.ekf.vsb.cz/cs/okruhy/_uchazeci/prijimaci-rizeni/okruhy-a-literatura/
VŠE
https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 50 fakult veřejných a státních vysokých škol a 28 soukromých škol. Další ekonomicky zaměřené obory se vyučují na technických i uměleckých fakultách.

Přijímací zkoušky

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů, jinde přijímají bez přijímacích zkoušek (např. VŠTE ČB). S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 30,8 %, F2 46,2 %, F3 50,1 %, FIS 52,0 %, NH 38,8 %, FM 91,8 %, UK FSV 33,7 %, MU FES 36,8 %, ČZU PEF 62,7 %, JČU EF 84,4 %, MENDELU PEF 51,8 %, FRRMS 39,8 %, OSU FSS 22,1 %, SLU OPF 77,7 %, TUL EF 78,0 %, UHK FIM 51,0 %, UJEP FSE 70,7 %, FVTM 92,5 %, UPCE FES 64,9 %, UTB FME 49,1 %, FLKŘ 89,1 %, VŠB-TUO EF 72,7 %, VŠTE 95,6 %, VUTBR FP 57,5 %, ZČU FE 55,9 %, soukromé AAVŠ 77,8 %, BIBS 82,0 %, BIVS 98,6 %, MUP 98,3 %, MVŠO 84,9 %, NC 84,0 %, STING 74,4 %, SVŠE 99,4 %, SVŠES 93,9 %, UC 99,4 %, VŠRR 97,5 %, VŠO 89,4 %, VŠKE 91,5 %, UJAK, UNYP, VŠFS, VŠEM, VŠL, VŠMIEP, VŠMVV, VŠOH, VŠP, ZMVŠ 100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy NSZ 2014 Obecné studijní předpoklady

SCIO NSZ Cvičebnice OSP

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

 

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Ekonomie VIP balíček a semestrální kurz Praha, Brno sobota, středa,

MATEMATIKA − příprava na státní maturitní zkoušku

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví: 4. a 5. 6. 2015, písemný test MAT, AJ

Fakulta informatiky a statistiky: první kolo přijímacího řízení (kromě PIS): 16. 6. 2015, druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) a první kolo pro obor PIS: 26. 8. 2015, druhé kolo pro obor PIS: 17. 9. 2015, písemný test MAT, AJ (u programu KME a oborech PIS a MEP možnost NJ), možnost prominutí

Fakulta managementu: 10. – 11. 6. 2015, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnost prominutí

Fakulta mezinárodních vztahů: 10. - 12. 6. 2015, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor IBB informace na stránkách fakulty

Národohospodářská fakulta: termíny OSP NSZ Scio do 31. 5. 2015, obor Economics informace na stránkách fakulty

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 8.-9.6.2015, Ekonomika predprijatija i menedžment a Corporate Finance and Management 24.6.2015, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance, obor Ekonomie 2015 není otevřen, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 13. 12. 2014 - 8. 5. 2015, možnost prominutí

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 1. - 5. 6. 2015 test MAT a AJ/NJ

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 16. 6. 2015, test předpokladů ke studiu

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 1. - 11. 6. 2015 test studijních předpokladů, znalosti základů sociologie, ekonomie, dalších společenských věd a všeobecného přehledu, matematika, sociologická imaginace, ústní část motivace ke studiu, interpretace textu, základy sociologie a ekonomie, seznam odborné četby

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: 9. - 10. 5. 2015 TSP, možnost prominutí, obor Hospodářská politika a FJHAČ navíc test FJ

Fakulta sportovních studií (Management sportu): TSP 9. - 10. 5. 2015, možnost prominutí, praktická přijímací zkouška TV 23. - 24. 5. 2015

Filozofická fakulta (navazující magisterské Management v kultuře)

Přírodovědecká fakulta (Fyzika a management, Finanční a pojistná matematika): 9. - 10. 5. 2015 TSP, možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta: 8. - 12. 6. 2015, test MAT a cizí jazyk

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 15. - 19. 6. 2015, pro uchazeče, kteří se hlásí na VŠ poprvé, bez přijímací zkoušky, jinak test MAT a AJ/NJ

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství) 8. - 12. 6. 2015, test MAT, možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky

Zemědělská fakulta (Agropodnikání): bez přijímací zkoušky

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta: 20. - 25. 4. 2015, test MAT a cizí jazyk, možnost prominutí

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): 11. - 13. 5. 2015 test studijních předpokladů, možnost prominutí

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 27. 5. - 3. 6. 2015, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií (navazující magisterské Management organizací služeb sociální práce)

Filozofická fakulta (Management v neziskovém sektoru): 2015 není otevřen

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta: 8. - 12. 6. 2015 test studijních předpokladů, ekonomie, společenský přehled, matematika, možnost prominutí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Ekonomická fakulta: 1. polovina června 2015, test studijní předpoklady, matematika, cizí jazyk, možnost prominutí

Fakulta textilní (Textilní marketing bez přijímací zkoušky, Management obchodu s oděvy 2015 není otevřen)

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 8. - 19. 6. 2015 FM MAT, AJ/NJ, MCR všeobecné znalosti, zeměpis, ZSV, AJ/NJ, AI a IM bez přijímací zkoušky

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: zhodnocení kvality portfolia nebo NSZ SCIO OSP v termínech od 13. 12. 2014 do 8. 5. 2015 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Fakulta výrobních technologií a managementu (Řízení výroby bez přijímací zkoušky, Management sklářství a plastikářství 2015 není otevřen, další obory v navazujícím studiu)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Aplikovaná ekonomická studia, další obory navazující magisterské) 16. – 17. 5. a 23. – 24. 5. 2015 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP do 8. 5. 2015, kombinace prezenčního a distančního studia možnost přijímací zkoušky matematika + cizí jazyk (AJ/NJ), obor v AJ esej v AJ na vybrané téma do 31. 5. 2015

Fakulta logistiky a krizového řízení: bez přijímací zkoušky, obor ŘER test AJ, datum oznámí fakulta v pozvánce, možnost prominutí

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 3 a 4. 6. 2015, písemný test studijních předpokladů s ohledem na obor marketingové komunikace – všeobecné znalosti, kreativita a logické myšlení, u kombinované formy navíc praxe v oboru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ OSP termíny 7. 2. - 30. 5. 2015

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky, další obory navazující studium)

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): bez přijímací zkoušky

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Od 9. 6. 2015, 2. kolo od 12. 8. 2015, Cestovní ruch test AJ/NJ, všeobecné znalosti, Finance test AJ/NJ, všeobecné studijní předpoklady

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Bez přijímací zkoušky

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 23 a 24. 5. 2015 test studijních předpokladů, AJ

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 8. – 12. 6. 2015 test matematika a fyzika, možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta ekonomická: test OSP NSZ Scio v termínech od 13. 12. 2014 do 8. 5. 2015, možnost prominutí

Fakulta pedagogická (Ekonomická a regionální geografie): 2015 není otevřen

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského leadershipu: Ekonomika obrany státu 20. – 24. 4. 2015 civilní studium test studijních předpokladů

Další veřejné školy, kde lze studovat ekonomické obory:

AMU (např. Produkce, Hudební management), ČVUT (Fakulta dopravní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Masarykův ústav vyšších studií), JAMU, UPOL, VŠCHT.

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz

23.6.2015, 18.8.2015 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe, přihlíží k výsledkům NSZ SCIO

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration, International Relations: doložení úrovně AJ jazyka, pohovor, datum na základě pozvánky

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

bez přijímací zkoušky

Bankovní institut vysoká škola, a.s. www.bivs.cz

bez přijímací zkoušky

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 15. 4., 13. 5., 3. 6., 17. 6., 26. 8., 9. 9. 2015 ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

bez přijímací zkoušky

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví: prezenční studium 3. 6., 24. 6., 5. 8., 3. 9., 23. 9. 2015, kombinované studium bez přijímacích zkoušek, test z AJ

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

bez přijímací zkoušky

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Brno: každý čtvrtek/individuální termín/den otevřených dveří, Praha: individuální termín/den otevřených dveří. Motivační pohovor, ověření studijních předpokladů

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz

18. 6., 30. 7. 2015, 3. kolo první týden v září, všeobecný přehled, cizí jazyk, možnost prominutí

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz

2. – 11. 2. 2015 motivační pohovor

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.  www.savs.cz

bez přijímací zkoušky

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 11. a 25. 6., 3., 15. a 22. 9. 2015, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru)

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz

Management cestovního ruchu, Pojišťovnictví, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia bez přijímací zkoušky

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

každé úterý, více informací na studijním oddělení

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb pohovor, termíny od dubna do září, přesný termín sdělí studijní oddělení

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

termín na základě pozvánky, pohovor, jazykový test, dobrovolné písemné testy

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

kombinované 2. 6., prezenční 11. 6., obě formy 27. 8. 2015, jazykový test

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 22. 7., 12. 8., 2. 9. nebo 7. 10. 2015, motivační pohovor

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov: 25. 5., 22. 6. nebo 14. 9. 2015, Praha 5. 6. nebo 19. 9. 2015, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. www.vsmiep.cz  

26. 3. 2015 pohovor, informace o dalších termínech na studijním oddělení

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  

každé pondělí v červnu 2015 (8., 15., 22. a 29. 6. 2015) a každou středu v září 2015 (2., 9., 16., 23. a 30. 9. 2015), motivační pohovor

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz

informace na studijním oddělení, motivační pohovor

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz  

bez přijímací zkoušky

Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz

15.4., 13.5., 17.6., 15.7., 12.8., 19.8., 2.9.2015, motivační pohovor

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz

přijímání studentů pozastaveno, pouze na dostudování

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

10. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6., 7. 7., 11. 8., 31. 8., 8. 9., 22. 9. 2015, motivační pohovor

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz

bez přijímací zkoušky

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. www.mipp.cz  

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.uninova.cz  

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz

Hochschule Fresenius University of Applied Sciences www.hs-fresenius.cz

Czech Management Institute Praha - Manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona, s. r. o. www.esma.cz

OurCollege www.ourcollege.com

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

UK

http://www.ftvs.cuni.cz/images/stories/testMatematika.pdf

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/jazyky/prijimacky.php

http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://sociologie.ff.cuni.cz/system/files/documents/pdf/049_048_priklady_test_znalosti.pdf

http://sociologie.ff.cuni.cz/system/files/documents/pdf/049_048_Matika%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf

http://sociologie.ff.cuni.cz/system/files/documents/pdf/049_048_Imaginace09.pdf

http://sociologie.ff.cuni.cz/system/files/documents/pdf/049_doporucena_literatura_prijimacky.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

ČZU

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4054&i=4090

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4055&i=2243

MENDELU

http://www.frrms.mendelu.cz/cz/prijimaci_rizeni/vzory_prijimacich_testu

http://www.pef.mendelu.cz/cz/pro_uchazece/testy_pouzite_na_prijimacich_zkouska_v_minulych_obdobich

SLU

http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=137&resort=name&sesskey=qIEhPIxx2m

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=4

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠPJ

www.vspj.cz/soubory/download/id/573

www.vspj.cz/soubory/download/id/575

www.vspj.cz/soubory/download/id/576

www.vspj.cz/soubory/download/id/577

www.vspj.cz/soubory/download/id/579

www.vspj.cz/soubory/download/id/580

www.vspj.cz/soubory/download/id/581

VUTBR

http://www.fbm.vutbr.cz/dokumenty/uchazec/Bc_Test_AJ.pdf

 http://www.fbm.vutbr.cz/dokumenty/uchazec/Bc_MI_TSP.pdf

http://www.fbm.vutbr.cz/dokumenty/uchazec/Bc_EM_TSP.pdf

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje:

Znalostní test: Test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).

Jazykový test: Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.

Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí.

 

Úspěšnost přijetí

Pro civilní uchazeče 16,8 % (1875 přihlášených, 315 přijatých, zdroj: http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_14.html

 

Doporučená literatura

Policejní akademie ČR - Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy 2014/15 (Na Vysokou, kolektiv autorů)

ANGLIČTINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 168 stran

ANGLIČTINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, H. Navrátilová), 160 stran

NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 199 stran

NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (VYUKA.cz, J. Dubová), 159 stran

 

Přípravné kurzy

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo semestrální kurz Praha zahájení leden

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní

Fakulta bezpečnostního managementu

Přijímací zkoušky pro obě fakulty: 15. - 19. 6. 2015, náhradní termín 24. 6. 2015

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_mag.html

Zdroje: Data pro přijímací řízení a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

  •  

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy.

 

Přijímací zkoušky

Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společenskovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). Někde přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

Univerzita Karlova PDF 33,8 %, Masarykova univerzita PDF 52,3 %, JČU PDF 54,4 %, OSU PDF 28,6 %, TUL FPHP 64,9 %, UHK PDF 32,9 %, UJEP PDF 62,1 %, UPOL PDF 32,7 %, ZČU PDF 41,0 %

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Společenské vědy semestrální kurz Praha, Brno sobota, středa, zahájení leden, únor

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, středa, sobota, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Pedagogická fakulta: Bc. talentové 23. - 25. 4., 17. - 18. 5. a 24. - 26. 5. kombinované studium, 9. 6. - 13. 6. a 23. - 26. 6. prezenční studium, Mgr. 17. – 18. 5. a 24. – 25. 5. kombinované studium, 9. – 13. 6. a 23. – 26. 6. 2014 prezenční studium, písemná zkouška z příslušných oborů, HV, TV, VV talentová zkouška, případně ústní (např. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pouze ústní zkouška, Pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Vychovatelství aj.), Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bez zkoušky (obory chemie, TIV se zaměřením na vzdělávání 2014 nejsou otevřeny)

Fakulta tělesné výchovy a sportu (např. Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání): talentové 12. – 13. 4., 2. – 6. 6. 2014 písemný test studijních předpokladů
Filozofická fakulta (Pedagogika, Andragogika a personální řízení, navazující magisterské Učitelství pedagogiky a další): 2. - 18. 6. 2014, písemná, Pedagogika i ústní
Husitská teologická fakulta (Sociální pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): písemná část 22. 5., ústní část 26. - 30. 5. 2014
Matematicko-fyzikální fakulta (např. Deskriptivní geometrie/Matematika se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 11. 6. 2014 test předpokladů ke studiu, možnost prominutí
Přírodovědecká fakulta (např. Biologie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 10. - 13. 6. 2014, test studijních předpokladů, test dle zvoleného oboru, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: 3. - 4. 5. TSP, 16. - 27. 6. 2014 oborové testy, možnost prominutí
Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, Speciální edukace bezpečnostních složek, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP, možnost prominutí, praktická přijímací zkouška TV 17. - 18. 5. 2014
Fakulta informatiky (navazující magisterské Učitelství výpočetní techniky pro střední školy)
Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP, možnost prominutí
Přírodovědecká fakulta (např. Biologie se zaměřením na vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): TSP, možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Pedagogická fakulta:  4. - 17. 6. 2014, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky
Filosofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)
Přírodovědecká fakulta (např. Biologie nebo Matematika pro vzdělávání, další v navazujícím magisterském studiu.): 13. 6. 2014 písemná daný obor, při kombinaci s oborem jiné fakulty viz podmínky daného oboru, možnost prominutí
Teologická fakulta (Pedagogika volného času, další obory v navazujícím magisterském studiu) test studijních předpokladů, ústní pohovor 9. - 13. 6. 2014
Zdravotně sociální fakulta (Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – vychovatelství): 2014 nejsou otevřené

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z TV 24. - 26. 4., ostatní praktické a teoretické 10. - 25. 5. 2014

Filozofická fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)
Přírodovědecká fakulta (obory v navazujícím magisterském studiu)

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 9. - 13. 6. 2014 včetně talentových, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta: 14. - 18. 4. talentové zkoušky, 26. 5. - 27. 6. 2014 přijímací zkoušky teoretické a praktické

Přírodovědecká fakulta (např. Fyzika se zaměřením na vzdělávání aj., další obory v navazujícím magisterském studiu): informace o termínu na studijním oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 21. - 25. 4., písemné a ústní zkoušky 16. - 20. 6. 2014, některé obory termíny NSZ Scio OSP (např. Pedagogika volného času), možnost prominutí nebo bez přijímací zkoušky (např. Školský management, 2014 není otevřen)

Fakulta výrobních technologií (Technická výchova se zaměřením na vzdělávání): 2014 není otevřen
Filozofická fakulta (např. Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání): 16. - 20. 6. 2014, NJL bez přijímací zkoušky
Přírodovědecká fakulta (např. Informatika se zaměřením na vzdělávání): ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s vybranými předměty, termíny a podmínky viz příslušný druhý předmět

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 10. 4., písemné, ústní a talentové 16. - 20. 6. 2014, možnost prominutí

Cyrilometodějská teologická fakulta (obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání 2014 není otevřen, Sociální pedagogika, další obory v navazujícím magisterském studiu): 14. - 21. 6. 2014
Fakulta tělesné kultury (např. Tělesná výchova a sport, další v navazujícím magisterském studiu): talentová 22. 4. - 2. 5., ústní a písemná zkouška květen, červen 2014 (test biologie, studijní předpoklady, jazykové předpoklady)
Filozofická fakulta (Školský management 2014 není otevřen, Andragogika aj.): 17. - 18. 5. a 24. - 25. 5. 2014
Přírodovědecká fakulta: (Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, další obory v navazujícím magisterském studiu): 5. - 7. 5. a 2. - 6. 6. 2014, možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta pedagogická: od 1. 6. 2014, talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů, možnost prominutí

Fakulta aplikovaných věd (Obory v navazujícím magisterském studiu)
Fakulta filozofická (Obory v navazujícím magisterském studiu)

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, VŠE v Praze, UTB Zlín, ČVUT, VŠCHT, ČZU, JAMU, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, Čeština jako cizí jazyk: termíny NSZ Scio, 23. 4., 25. 6., 6. 8., 15. 9. 2014 jazykový test, NSZ Scio, ústní pohovor

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika – vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském studiu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

UK

OSU

TUL

UHK

UPOL

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 13 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku a zde v rámci předchozích odstavců.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto obory se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na Fakultu sociálních studií (Ostravská univerzita, 20%). Pedagogické fakulty uvádíme ve zvláštním článku.
UK FF 29,2 %, FSV 34,3 %, FHS 34,4 %, KTF 83,6 %, ETF 93,1 %, HTF 79,9 %, MU FF 53,1 %, FSS 31 %, JČU FF 63,2 %, TF 65,2%, UJEP FF 91,6 %, UPOL FF 32,4 %, CMTF 67,8 %, OSU FF 33%, FSS 20%, UHK FF 67,8%, SLU FPF 56,4 %, FVP 53,9 %, ZČU FF 85,1 %, TUL FPHP 63,1 %, UPCE FF 74,8 %, UTB FHS 42,2 %, AAU 78,7 %, Academia Rerum Civilium 92,4 %, MUP 99,9 %, VŠTVS Palestra 100 %, CEVRO Institut 98,1 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Společenské vědy semestrální kurz Praha, Brno, zahájení leden, únor

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: Evangelická teologie 10. 6., Teologie křesťanských tradic 4. 6., Pastorační a sociální práce 9. - 13. 6. 2014, jednokolová zkouška – písemný test, kromě ET také ústní zkouška
Fakulta humanitních studií: Studium humanitní vzdělanosti 26. 4. 2014 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ
Fakulta sociálních věd: písemná část 2. - 6. 6., ústní část 9. - 13. 6. 2014, některé obory termíny NSZ Scio nebo NSZ Scio jako 1. kolo
Filozofická fakulta: talentové zkoušky 10. 5., oborové zkoušky 2. - 18. 6. 2014
Husitská teologická fakulta: 22. 5. písemná část, 26. - 30. 5. 2014 ústní část
Katolická teologická fakulta: TN 3. 6., DKU 2. 6., DEK 4. 6., KT 10. 6. 2014
Pedagogická fakulta: talentové 23 – 25. 4., písemné 17. – 18. 5., 24. – 25. 5., 9. – 13. 6. a 23. – 26. 6. 2014
Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 10. – 13. 6. 2014 písemná zkouška, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: NSZ Scio OSP + ZSV 7. 12. 2013 - 8. 5. 2014, TSP 3. - 4. 5. (mezifakultní studium), oborové testy 5. - 6. 6. 2014 (některé obory FF mezifakultního studia)

Filozofická fakulta: 3. - 4. 5. TSP, 5. - 6. 6. 2014 oborové testy
Pedagogická fakulta: 3. - 4. 5. TSP, 5. - 6. 6. 2014 oborové testy
Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory, další obory v navazujícím magisterském studiu) 3. - 4. 5. TSP, 3. 5. 2014 oborové testy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Filozofická fakulta: bez přijímacích zkoušek při splnění podmínek, jinak ústní pohovor 2. - 13. 6. 2014

Teologická fakulta: 9. – 13. 6. 2014 ústní pohovor, u dvouoborových kombinací splnění obou částí zkoušky, obor SCHP navíc písemný test studijních předpokladů
Pedagogická fakulta: 4. - 17. 6. 2014, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky
Zdravotně sociální fakulta (Prevence a rehabilitace sociální patologie, Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – vychovatelství: 2014 nejsou otevřené), Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory písemný test 9. – 13. 6. 2014

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 2. – 6. 6. 2014

Institut celoživotního vzdělávání: obory zaměřené na vzdělávání 5. – 6. 5. 2014

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: duben - červen 2014

Filozofická fakulta: 2. – 6. 6. 2014
Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z TV 24. - 26. 4., ostatní praktické a teoretické 10. - 25. 5. 2014
Přírodovědecká fakulta: (Politická a kulturní geografie, Geografie a regionální rozvoj) duben - květen 2014

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 31. 5. - 7. 6., některé obory termíny NSZ Scio OSP

Fakulta veřejných politik: termíny NSZ Scio OSP, Sociální patologie a prevence duben 2014

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 9. – 13. 6. 2014, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 2. – 14. 6. 2014 písemné testy

Ústav sociální práce: 19. 5. - 20. 6. 2014 písemný test
Pedagogická fakulta: 14. - 18. 4. talentové zkoušky, 26. 5. - 27. 6. 2014 přijímací zkoušky teoretické a praktické
Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu na studijním oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 16. - 20. 6. 2014 ústní motivační pohovor, některé obory bez přijímacích zkoušek

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 21. - 25. 4., písemné a ústní zkoušky 16. - 20. 6. 2014, některé obory termíny NSZ Scio OSP (např. Pedagogika volného času), možnost prominutí nebo bez přijímací zkoušky (např. Školský management, 2014 není otevřen)
Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj): 2. - 6. 6. 2014 písemný test nebo termíny NSZ Scio OSP, možnost prominutí
Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s vybranými předměty, termíny a podmínky viz příslušný druhý předmět

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. kolo 3. – 5. 6., 2. kolo 26. – 27. 8., ostatní obory 14. – 21. 6. 2014

Filozofická fakulta: 17. - 18. 5. a 24. - 25. 5. 2014
Pedagogická fakulta: talentové zkoušky Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 10. 4., písemné, ústní a talentové 16. - 20. 6. 2014, možnost prominutí
Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání aj.) 5. - 7. 5. a 2. - 6. 6. 2014, možnost prominutí
Fakulta tělesné kultury (studijní program Tělesná výchova a sport): talentová 22. 4. - 2. 5., ústní a písemná zkouška květen, červen 2014 (test biologie, studijní předpoklady, jazykové předpoklady)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 9. – 10. 6. 2014

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: termíny NSZ Scio 7. 12. 2013 až 31. 5. 2014 kromě oborů English for Business Administration - termín dle pozvánky, Učitelství odborných předmětů pro střední školy - bez přijímací zkoušky

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta filozofická: 19. – 20. 6. 2014

Pedagogická fakulta: od 1. 6. 2014, talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů, možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 9. – 13. 6. 2014

Institut vzdělávání a poradenství: 9. – 10. 6. a 12. – 13. 6. 2014
 

Soukromé vysoké školy s humanitními obory

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 23. - 27. 6. (1. kolo), 25. - 29. 8. (2. kolo), 17. - 19. 9. 2014 (3. kolo)

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, Čeština jako cizí jazyk: termíny NSZ Scio, 23. 4., 25. 6., 6. 8., 15. 9. 2014 jazykový test, NSZ Scio, ústní pohovor

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Humanities, Society and Culture, Politics and Society, Jewish Studies: History and Culture, celoročně, informace na studijním oddělení

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz

NSZ Scio nebo motivační pohovor, zjištění zájmu a rámcového přehledu. 14. 5., 18. 6., 3. 9. (Praha), 15. 5., 19. 6., 4. 9. 2014 (Český Krumlov), případně termíny NSZ Scio

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz

červen, září 2014, přesný termín upřesněn v pozvánce

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

prezenční studium 4. 6., 25. 6., 6. 8., 3. 9., 24. 9. 2014, kombinované studium bez přijímací zkoušky, test z AJ

Mezinárodní baptistický teologický seminář www.ibts.cz

Informace na studijním oddělení

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

2. - 6. 6. 2014

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Informace na studijním oddělení

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Sociální politika, Sociologie, Politologie: informace na studijním oddělení

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky

 

Vzorové testy a okruhy otázek

SCIO

UK

MUNI

MENDELU

OSU

UPOL

UHK

ZČU

MUP

CEVRO

Politologie

Obor politologie můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a třech školách soukromých.

 

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP Z nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Obor Politologie FF UK 15,2 % (236 přihlášených, 36 přijatých https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=12807&fakulta=11210)
Obor Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 22,9 % (840 přihlášených, 193 přijatých https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13127&fakulta=11230)
Obor Politologie FSS MUNI 14,2 % (přes 800 přihlášených, 114 přijatých
http://www.chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/politologie.html)  
obecné údaje pro fakulty/školy: FF UHK 66,0 %, FF UJEP 96,7 %, FF UPOL 32,5 %, VŠE FMV 45,1 %, ZČU FF 63,6 %, ARC, VŠFS, CEVRO 100%

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos) 229 Kč

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY - Týdenní přípravný kurz před přijímacím řízením Praha, zahájení květen
POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy. 1. kolo NSZ Scio OSP od 7. 12. 2013, 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, možnost prominutí, 2. – 6. 6. 2014
Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současnost, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 2. – 18. 6. 2014

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia. NSZ Scio OSP v základní variantě a ZSV 7. 12. 2013 - 8. 5. 2014

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test společenské vědy, současné mezinárodní vztahy, česká a evropská politická scéna, porozumění AJ textu. 2. – 14. 6. 2014

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie, Základy humanitní vzdělanosti – politologie. Ústní motivační pohovor, orientace ve společenských vědách. 16. - 20. 6. 2014

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie a evropská studia. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, část otázek v AJ. 17. - 18. 5. 2014 a 24. - 25. 5. 2014

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Politologie. PC test matematika, 2 cizí jazyky. 9. - 11. 6. 2014

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Písemný text moderní dějiny, současná politika a mezinárodní vztahy, geografie a politické myšlení. 19. - 20. 6. 2014

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, ZSV. 23. - 27. 6. (1. kolo), 25. - 29. 8. (2. kolo), 17. - 19. 9. 2014 (3. kolo)

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. NSZ Scio nebo motivační pohovor, zjištění zájmu a rámcového přehledu. 14. 5., 18. 6., 3. 9. (Praha), 15. 5., 19. 6., 4. 9. 2014 (Český Krumlov), případně termíny NSZ Scio

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Politologie. Motivační pohovor, písemné rozřazovací testy z jazyka. Informace o termínu zasílá studijní oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

UK

UPOL

UHK

VŠE

ZČU

CEVRO

Umělecké obory

Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na 45 veřejných fakultách a 5 soukromých školách. Kromě uměleckých škol je najdete na humanitních, technických a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů.

Přijímací zkoušky

Většinou vícekolové, skládají se z talentové zkoušky nebo hodnocení portfolia a domácích prací, někde z testu všeobecného kulturního přehledu, orientace v daném oboru a jeho historii, u technických oborů obvykle ještě test z matematiky nebo dalších předmětů. Poslední bývá ústní pohovor (přehled, motivace). MU má vlastní testy TSP, někde i oborové a talentové testy. Na několik vybraných oborů se dostanete bez přijímacích zkoušek nebo se přihlíží k výsledkům NSZ Scio. S výjimkou teoretických oborů bývá uzávěrka přihlášek již v listopadu, první kola se odehrávají obvykle v prosinci, lednu nebo únoru.

Úspěšnost přijetí 2014

AMU HF 39,5 %, DF 19,9 %, FTF 10,7 %, AVU 17,5%, VŠUP 13,5 %, JAMU HF 36,8 %, DF 11,3 %, VUTBR FVU 14,9 %, FA 24,5 %, ČVUT FA 61,6 %, TUL FUA 39,2 %, UPCE FR 48,5 %, UJEP FUD 38,0 %, UTB FMK 18,3 %, OSU FU 43,1 %, ZČU FUD 28,3 %

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky), navazující magisterské studium (2 roky), magisterské (4−6 let).

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Katedra činoherního divadla Bc. 13.1.-10.2.2015, katedra teorie a kritiky Bc. 20.-21. dubna 2015, katedra výchovné dramatiky Bc. 1. kolo 23.1.2015-24.1.2015, 2. kolo 30.4. a 1.5.2015, katedra alternativního a loutkového divadla Bc. 1. kolo březen 2015, 2. kolo duben 2015, katedra produkce Bc. 1. kolo 13.2.2015, 2. kolo 6.3.2015, 3. kolo 26.3.2015, katedra scénografie Bc. 2.-4.3.2015, katedra autorské tvorby a pedagogiky Bc. 1. kolo 1.-6.6.2015, 2. kolo 8.6.2015.

Filmová a televizní fakulta: 1. kolo bez účasti uchazeče (vyhodnocení talentových prací), 2. kolo poslední lednový týden 2015, informace rozesílá studijní oddělení

Hudební fakulta: bakalářské studium přelom ledna a února 2015

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

Výběr prací pro postup do 2. kola bez účasti uchazečů 20.-22.1.2015, 2. kolo 9.-12.2.2015 praktická talentová zkouška, test, pohovory

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta architektury: 19.1.-7.2.2015, Architektura výtvarná zkouška, zkouška z exaktních předmětů, všeobecný přehled, ústní pohovor. Průmyslový design vyhodnocení portfolia, talentová zkouška, ústní část

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Bc. a Mgr. 1. kolo v průběhu února, Bc. Taneční a pohybové divadlo a výchova v průběhu dubna, 2. kolo v průběhu března a dubna, Bc. Divadelní manažerství 1. i 2. kolo 20.-24.4.2015

Hudební fakulta: Bc. 2.2.2015 kompozice, dirigování orchestru, dirigování sboru, housle, kytara, jazzová interpretace, 3.2.2015 bicí nástroje, 3. a 4.2.2015 multimediální kompozice, zpěv, 4.2.2015 varhany, duchovní hudba, cembalo, viola, violoncello, kontrabas, 5.2.2015 operní režie, klavír, žesťové nástroje, 5. a 6.2.2015 hudební manažerství, 6.2.2015 klavírní pedagogika, dřevěné nástroje

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

Bc. a Mgr. portfolio prací, talentové zkoušky 12.-13.1.2015

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta architektury: Bc.  talentová zkouška 12.1.-20.1., 2. část zkoušky písemný test matematika, test z oblasti architektury, kultury, umění, ústní odborná rozprava 8. 6. 2015

Fakulta výtvarných umění: 1. kolo odevzdávání výtvarných prací 6. a 7. 1. 2015, talentová zkouška a test dějiny umění, obecný kulturní přehled 10. - 11. 2. 2015

Fakulta strojního inženýrství (Průmyslový design ve strojírenství): 22.-25.6.2015 písemný test MAT, FYZ, možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (navazující magisterské Zahradní tvorba, bakalářské studium Produkční a okrasné zahradnictví): 11., 12. a 15. 6. 2015

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): test MAT + cizí jazyk 8. – 12. 6. 2015

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Filozofická fakulta (Kulturní studia, Estetika, Dějiny umění): ústní pohovor, možnost prominutí, 1. – 12. 6. 2015

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Arteterapie, Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy aj.) 3. – 9. 6. a 10. – 16. 6. 2015

Masarykova univerzita www.muni.cz

Filozofická fakulta (např. Dějiny umění, Estetika, Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie a dějiny divadla, Muzeologie apod.): TSP: 9. - 10. 5. 2015, oborové testy 9. 5. 2015

Pedagogická fakulta (Hudební výchova, Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání apod.): TSP: 9. - 10. 5. 2015, oborové testy 8. - 9. 6. 2015

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Zahradnická fakulta (Zahradní a krajinářská architektura, Zahradní a krajinářské realizace): Talentové zkoušky a testy 20.-24.4.2015, ústní pohovor 27.-29.5.2015

Lesnická a dřevařská fakulta (Tvorba a výroba nábytku, Design nábytku): termíny OSP NSZ Scio od 13. 12. 2014, možnost prominutí, Design nábytku navíc talentová zkouška 1. – 9. 6. 2015

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta umění: hudební obory duben 2015, výtvarné obory 1. kolo - odevzdání domácích prací: 1. - 22. března 2015, 2. kolo (trvá 3 dny): 7. - 9. dubna 2015

Filozofická fakulta (Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky): 1. – 5. 6. 2015 test dějiny umění, kulturní přehled a orientace v oboru

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání aj.): praktické a teoretické zkoušky 11. – 23. 5. 2015

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Audiovizuální tvorba, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Tvůrčí fotografie, Historie - památková péče, Historie - muzeologie: AT talentová a písemná zkouška, KDZD talentová písemná a ústní zkouška, TF portfolio a písemný test, HPP NSZ SCIO, 30. 5. – 7. 6. 2015 HPP dle harmonogramu SCIO

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta umění a architektury: Architektura 1. kolo (odevzdání domácích prací) leden 2015, 2. a 3. kolo únor 2015, Bc. Design prostředí, Vizuální komunikace únor 2015

Fakulta textilní (Textilní a oděvní návrhářství): domácí práce, talentová zkouška 20. 3. 2015

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Kulturněhistorická a muzeologická studia test dějepis, 8. – 13. 6. 2015

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta (Uměleckořemeslné textilní disciplíny 2015 není otevřen, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání portfolio prací, talentová a ústní zkouška, Textilní tvorba domácí práce, talentová a ústní část): termíny budou uvedeny v pozvánce

Filozofická fakulta: Prezentace a ochrana kulturního dědictví písemný test 1. – 13. 6. 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta (Základy humanitní vzdělanosti – estetika): ústní motivační pohovor 15. – 19. 6. 2015

Pedagogická fakulta (např. Sbormistrovství 2015 není otevřen, Výtvarná výchova): praktické zkoušky 20. – 24. 4., písemné a ústní zkoušky 15. – 19. 6. 2015

Fakulta umění a designu: 10.-12.2.2015 domácí práce, talentová zkouška

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Dějiny umění, Divadelní věda, Estetika, Filmová studia aj.): talentové zkoušky 16. 5., oborové 1. – 11. 6. 2015

Pedagogická fakulta (Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání apod.): talentové zkoušky 21.-24.4., 16.-17.5. a 23.-24.5.2015 kombinované studium, 8.6.-12.6. a 22.-26.6.2015 prezenční studium, Mgr. 16.-18.5. a 23.-24.5.2015 kombinované studium, 8.-12.6. a 22.-26.6.2015 prezenční studium

Katolická teologická fakulta: Dějiny křesťanského umění 1. 6. 2015, Dějiny evropské kultury 3. 6. 2015

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta (Divadelní věda, Filmová studia, Teorie a dějiny dramatických umění, Uměnovědná studia, Dějiny výtvarných umění apod.): 16.-17.5.2015 a 23.-24.5.2015

Pedagogická fakulta (Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Speciální pedagogika – dramaterapie, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání): talentové zkoušky Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 9.4.2015, písemné, ústní a talentové 15.-19.6.2015

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická (Ochrana hmotných památek, Historicko-literární studia, Kulturní dějiny): 8.-9.6.2015

Fakulta restaurování: domácí práce, test, talentová zkouška 16.-18.6.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Animovaná tvorba, Střih a zvuk apod.): Výtvarná umění PS, Teorie a praxe audiovizuální tvorby PS 12.- 23.1.2015, Mediální komunikační studia PS 3.6.2015, Mediální a komunikační studia KS 4.6.2015

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Umělecké slévárenství): talentová zkouška, uchazeči budou pozváni písemně

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská (Arts Management): Test z anglického jazyka, test z matematiky a logiky, test ze znalostí z oblasti kultury 8. – 9. 6. 2015

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl): talentové zkoušky v květnu 2015 (vyrozumění do 30.4.2015)

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara: 5. – 8. 1. 2015

Fakulta filozofická (Sociální a kulturní antropologie): červen 2015

Fakulta pedagogická (Hudba se zaměřením na vzdělávání, Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání aj.): od 1. 6. 2015 (talentová zkouška u hudebních, výtvarných a tělovýchovných předmětů)

Soukromé vysoké školy s uměleckými obory

Archip, s.r.o. www.archip.cz

Hodnocení portfolia, oznámení výsledku do 9. 2. 2015

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.artdesigninstitut.cz

Prezentace portfolia, test, ústní pohovor, březen 2015

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.filmovka.cz

13.4.2015, doplňovací termín 3.9.2015
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.) www.art-campus.cz
Dvě talentové části (doma a na místě), pohovor, 15. 6. nebo 31. 8. 2015
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia: bez přijímacích zkoušek

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz

Vzorové testy a okruhy otázek

DAMU

http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/prijimaci-rizeni/ba-studium/doporucena-literatura-pro-uchazece-o-bakalarske-studium

FAMU

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-kamery-kk/prijimaci-rizeni-kk/povinne-prace-k-prijimacimu-rizeni-do-bakalarskeho-studia/

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-produkce-kp/prijimaci-rizeni-kp/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-terminy-a-prubeh-prijimaciho-rizeni/

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-rezie-kr/prijimaci-rizeni-kr-aktualne-pokyny-pro-2-a-3-kolo-23-1-27-1-2012/pozadavky-pro-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-prijimaci-rizeni-probehlo-v-lednu-2012/view

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/prijimaci-rizeni-kzt/bakalarske-studium/

HAMU

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/prijimaci-zkousky-a-otazky-z-dejin-hudby-bakalarsky-stupen

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/doporucna-literatura

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/modelove-otazky-z-hudebni-teorie-a-z-dejin-hudby-pro-uchazece-ke-studiu-a-na-katedre-tance-a-nonverbalniho-divadla

http://www.hamu.cz/studium/prijimaci-zkousky/prijimaci-zkousky-z-hudebne-teoretickych-predmetu-a-dejin-hudby

JAMU

http://www.jamu.cz/documents/prijimaci-zkousky/2008/prijtesty08HUD1-ODP.pdf , http://www.jamu.cz/documents/prijimaci-zkousky/2008/prijtesty08-MNG2-ODP.pdf

ČVUT

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhMjc1MDE2NTM2NzMxMDBjMWU5BjoGRVQ/Okruhy_otazek_M.pdf?sha=1539d2bb

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhNmE1MDE2NTM2NzMxMDBjYjRhBjoGRVQ/Okruhy_otazek_DG.pdf?sha=f9170156

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhYzE1MDE2NTM1Y2U2MDM4ZDEzBjoGRVQ/m_vzor.pdf?sha=ba0d8692

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJhZGZhZjU1MDE2NTM1Y2U2MDNiOTc0BjoGRVQ/dg_vzor.pdf?sha=3bf5eb43

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJiYjE4ZTA1MDE2NTMwZmMyMDRkMzJmBjoGRVQ/2014_TESTY_obsah_zverejneni.pdf?sha=d7480887

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJiYjE5MTY1MDE2NTMxNTNmMDAwMDA2BjoGRVQ/VZOROVY%20TEST_prirodni%20vedy.pdf?sha=86dc4d13

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTJkMDNhODA1MDE2NTMyMjA2MDE5Mzg3BjoGRVQ/Vseobecny%20prehled_vzorovy%20test.pdf?sha=a00ac247

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTQ3NzlhMWU1MDE2NTM1YWFlMGRjMjYzBjoGRVQ/PR%202015-16_vytvarna%20zkouska_program%20A%20U.pdf?sha=3eb2f23c

fa.cvut.cz/attachments/BAhbBlsHOgZmSSIdNTQ3NzlhOTQ1MDE2NTM2ZDNlMDMyYTA5BjoGRVQ/PR%202015-16_vytvarna%20zkouska_program%20Design.pdf?sha=672c943d

všechny odkazy ze stránky http://fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni

VUTBR

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/statistiky-prijimacich-rizeni?ac=fak&rok=2011&fid=6

http://www.ffa.vutbr.cz/studium/pro-uchazece/informace/bakalarske-studium/test-prijimaci-rizeni-bakalari-2014-pdf-p81405

ČZU

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4054&i=4090

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

MENDELU

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

OSU

http://ff.osu.cz/dokumenty/prijimacky2008/dej_um.pdf

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

http://uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/filozoficka-fakulta/vzorove-testy/Stranky/default.aspx

UJEP

http://fud.ujep.cz/app-content/user-files/zkousky/testy-bca-fo-10.pdf

Doporučená literatura

Dějiny výtvarného umění (Rubico, A. Bauer), 287 stran, 219 Kč

Technické obory

Technické obory obvykle netrpí přetlakem uchazečů, často zájemce lákají na přijetí bez přijímacího řízení. Ovšem odpad či „úmrtnost“ v prvním roce studia jsou u těchto oborů až na výjimky značné.
Studovat můžete na 22 veřejných, 1 státní a 12 soukromých školách, pedagogické, přírodovědné, biomedicínské/farmaceutické a umělecké obory najdete podrobně v příslušných částech tohoto seriálu.

 

Přijímací zkoušky

Často přijetí bez přijímacích zkoušek na základě výsledků SŠ studia, účasti ve středoškolských soutěžích (olympiády, SOČ), někdy přihlédnutí k NSZ Scio. Jinak písemný test matematika, příp. informatika/fyzika, na ekonomických fakultách také cizí jazyk. MU FI má vlastní testy studijních předpokladů TSP.

 

Úspěšnost přijetí

ČVUT FSTa 91,4 %, FSTr 95,7 %, FEL 69,9 %, FIT 49,3 %, FD 81,1 %, FJFI 84,2 %, FA 52,3 %, FBMI 86,4 %
VUTBR FA 19,7 %, FS 96,2 %, FSI 83,1 %, FIT 64,0 %, FEKT 85,9 %, FCH 69,4 %, FVU 16,2 %, FP 45,3 %
TUL FS 90,0 %, FMMS 91,7 %, FT 91,4 %, FUA 30,3 %
VŠB-TUO FSTa 68,7 %, FBI 84,8 %, FSTr 96,2 %, FEI 77,0 %, FMMI 77,7 %, HGF 88,0 %
VŠCHT FCHT 79,5 %, FTOP 86,8 %, FPBT 79,1 %, FCHI 77,2 %
MU FI 53,5 %, UJEP FVTM 84,1 %, UHK FIM 63,4 %, ZČU FS 94,7 %, FEL 88,6 %, FAV 93,1 %, UPCE DFJP 75,5 %, FEI 67,5 %, FCHT 83,0 %, FR 48,0 %, UTB FT 84,4 %, FAI 67,6 %, FLKŘ 80,4 %, VŠE FIS 53,7 %, ČZU TF 83,9 %, VŠPJ 85,3 %, VŠTE 78,1 %, VŠUP 14,5 %, ŠAVŠ 63,1 %, EPI 77,5 %, ARCHIP, VŠLG, Unicorn College 100 %.

 

Doporučená literatura

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů), 3 knihy, cena 449 Kč za všechny

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka), cena 109 Kč

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů), 209 stran, cena 169,- Kč

Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů), 218 stran, cena 169,- Kč

Přípravné kurzy

bloky biologie, fyzika, chemie středa, sobota Praha, Brno, Ostrava

MATEMATIKA - příprava na státní maturitní zkoušku

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta architektury: 22. 1. - 7. 2. 2014 Průmyslový design – vyhodnocení portfolia, talentová zkouška, ústní část
Fakulta biomedicínského inženýrství: 19. - 24. 6. 2014 písemná BIO, FY, možnost prominutí, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty
Fakulta dopravní: obor Profesionální pilot 2. - 27. 6. 2014 test MAT, AJ, ústní pohovor, jinak bez přijímací zkoušky
Fakulta elektrotechnická: 18. - 20. 6. 2014 test matematika nebo termíny NSZ SCIO, možnost prominutí
Fakulta informačních technologií: 21. 6. 2014 test matematika nebo termíny NSZ SCIO, možnost prominutí
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: bez přijímací zkoušky
Fakulta stavební: 11. – 16. 6. 2014, písemná z matematiky, možnost prominutí
Fakulta strojní: 18. 6. 2014, písemná z matematiky, možnost prominutí
Kloknerův ústav: obory v doktorském stupni studia
Masarykův ústav vyšších studií: obory se zaměřením na vzdělávání, 2014 nejsou otevřeny

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta architektury: talentová zkouška 9. – 22. 1., druhá část 9. 6. 2014

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 16. - 20. 6., talentové zkoušky AUDIO-J 2. - 6. 6. 2014, volitelně z kombinace MAT/FYZ nebo MAT/základy informatiky, možnost prominutí
Fakulta informačních technologií: 14. 6. 2014, matematika, možnost prominutí
Fakulta stavební: Architektura pozemních staveb talentová zkouška 10. – 14. 2., odborná zkouška deskriptivní geometrie, MAT, odborná rozprava 9. - 13. 6. Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie 9. - 13. 6. 2014, MAT + FYZ, možnost prominutí
Fakulta strojního inženýrství: 19. – 24. 6. 2014, matematika, fyzika, možnost prominutí
Fakulta výtvarných umění (Průmyslový design): 1. kolo 9. – 10. 1. hodnocení výtvarných prací komisí, 2. kolo talentové zkoušky 11. – 12. 2. 2014
Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia
Fakulta chemická (Chemie, technologie a vlastnosti materiálů): 1. kolo 4. 6., 2. kolo 16. 7. 2014, písemný test CHE, možnost prominutí
Fakulta podnikatelská (Manažerská informatika): písemná zkouška test studijních předpokladů, AJ, 17. a 18. 5. 2014, možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská (Dřevařství, další obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia): bez přijímací zkoušky

Provozně ekonomická fakulta (Systémové inženýrství, Informatika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském stupni studia): 9. – 13. 6. 2014, matematika, cizí jazyk
Technická fakulta: bez přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se hlásí na VŠ poprvé, jinak MAT + FYZ, obor Obchod a podnikání s technikou MAT a cizí jazyk

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz

Ekonomická fakulta (Ekonomická informatika): bez přijímací zkoušky

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná informatika, Měřicí a výpočetní technika aj.): test z daného předmětu 13. 6. 2014, možnost prominutí
Zemědělská fakulta (Dopravní a manipulační prostředky: 2014 není otevřen) Zemědělská technika: obchod, servis, služby bez přijímací zkoušky

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: Ekonomické informační systémy: TSP 3. – 4. 5. 2014, možnost prominutí

Fakulta informatiky: TSP 3. – 4. 5. 2014, možnost prominutí
Přírodovědecká fakulta (např. Chemoinformatika a bioinformatika): TSP 3. – 4. 5. 2014, možnost prominutí

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (např. Provoz techniky): bez přijímací zkoušky

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): 12. – 14. 5. 2014 test studijních předpokladů
Lesnická a dřevařská fakulta Stavby na bázi dřeva 9. - 13. 6. MAT + FYZ, Nábytek, Design nábytku termíny NSZ Scio 7. 12. 2013 - 31. 5. 2014, možnost prominutí, DN talentová zkouška
Provozně ekonomická fakulta (Ekonomická informatika): 22. – 26. 4. 2014 MAT + AJ, možnost prominutí

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta (Informatika, Kartografie a geoinformatika, Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika apod.): bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti, PZ z oboru duben – květen 2014

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: např. Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika bez přijímací zkoušky
Obchodně podnikatelská fakulta (Manažerská informatika): 1. kolo 9. - 13. 6., případné 2. kolo 10. 9. písemný test studijních předpokladů z ekonomie, společenského přehledu a MAT, možnost prominutí

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: 9. - 10. 6. (1. kolo), 20. 8. 2014 (2. kolo), matematika/informatika, obor Nanomateriály matematika, fyzika/chemie, možnost prominutí

Fakulta strojní: bez přijímací zkoušky
Fakulta umění a architektury: Bc. Architektura 1. kolo leden 2014, 2. a 3. kolo únor 2014
Fakulta textilní: bez přijímací zkoušky s výjimkou oboru Textilní a oděvní návrhářství (březen 2014)
Ústav zdravotnických studií (Biomedicínská technika): 12. 6. 2014, matematika, fyzika, biologie, možnost prominutí

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: Aplikovaná informatika, Informační management bez přijímací zkoušky

Přírodovědecká fakulta (Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Informatika se zaměřením na vzdělávání): ústní zkouška, možnost prominutí, termíny informace na studijním oddělení

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií a managementu: bez přijímací zkoušky

Fakulta umění a designu (Design): 11. - 13. 2. 2014 domácí práce, talentová zkouška, písemný test dějiny umění
Přírodovědecká fakulta (Informační systémy, Informatika, Počítačové modelování ve fyzice a technice, ISZV): bez přijímací zkoušky, obor Informatika a ISZV přijímací zkoušky v kombinaci s některými obory, 16. – 20. 6. 2014, možnost prominutí

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta: Obecná informatika, Programování a softwarové systémy, apod.: 11. 6. 2014, test předpokladů ke studiu, matematika, možnost prominutí

Přírodovědecká fakulta (Geotechnologie): 10. – 13. 6. 2014, test všeobecných studijních předpokladů, možnost prominutí

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Přírodovědecká fakulta – Informatika bez přijímací zkoušky, Informatika pro vzdělávání - MAT, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Nanotechnologie MAT/FYZ, 5. – 7. 5. a 2. – 6. 6. 2014, možnost prominutí

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: bez přijímacích zkoušek

Fakulta ekonomicko-správní: Informační a bezpečnostní systémy, Informatika ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky
Fakulta elektrotechniky a informatiky: bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřevýší limit, jinak 25. 6. 2014 test MAT
Fakulta chemicko-technologická: bez přijímací zkoušky
Fakulta restaurování: 17. – 29. 6. 2014 domácí práce, test dějiny umění, chemie, kulturněhistorický rozhled, studijní předpoklady, talentová zkouška, motivační pohovor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky: Informační technologie v administrativě 10. 6. test studijních předpokladů a informatika, Information and Control Technologies 1. 7. 2014 matematika, ostatní obory bez přijímací zkoušky

Fakulta technologická: bez přijímací zkoušky
Fakulta multimediálních komunikací (Multimédia a design, 3D design aj.): 13. – 24. 1. 2014 hodnocení domácích prací, talentová zkouška, všeobecný přehled, ústní zkouška
Fakulta logistiky a krizového řízení: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Informatika v ekonomice (Aplikovaná informatika, Systémové inženýrství a informatika 2014 nejsou otevřeny): termíny NSZ Scio OSP 7. 12. 2013 – 31. 5. 2014

Fakulta bezpečnostního inženýrství: 18. – 19. 6. 2014, MAT, možnost prominutí
Fakulta elektrotechniky a informatiky: 26. 6. 2014, MAT, možnost prominutí
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: bez přijímací zkoušky, obor Umělecké slévárenství talentová zkouška, informace o termínu na studijním oddělení
Fakulta stavební: program Stavební inženýrství bez přijímací zkoušky. Program Architektura a stavitelství 28. 2.2014 talentová zkouška
Fakulta strojní: 25. 6. (1. kolo), 11. 8. 2014 (2. kolo), MAT, možnost prominutí
Hornicko-geologická fakulta: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky: 1. kolo (kromě PIS): 18. 6., 2. kolo (kromě oboru ME) a 1. pro obor PIS: 28. 8., 2. kolo pro obor PIS: 10. 9. 2014, matematika + AJ (u PIS, KME, MEP možnost NJ), možnost prominutí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: bez přijímací zkoušky s výjimkou oborů Konzervování-restaurování (talentová zkouška květen 2014)

Fakulta chemicko-inženýrská: bez přijímací zkoušky
Fakulta potravinářské a biochemické technologie: bez přijímací zkoušky
Fakulta technologie ochrany prostředí: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Aplikovaná informatika, Počítačové systémy - bez přijímací zkoušky

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz

Architektura, Design apod.: talentové zkoušky 13. – 17. 1. 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Konstrukce staveb, Stavební management, Strojírenství aj.: bez přijímací zkoušky

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd: bez přijímací zkoušky
Fakulta ekonomická (Informační management, Systémy projektového řízení): Bc. termíny NSZ Scio od 7. 12. 2013 do 8. 5. 2014, možnost prominutí
Fakulta elektrotechnická: bez přijímací zkoušky
Fakulta strojní: 4. - 5. 6. (pro studenty, kteří již na FST studovali), 23. - 27. 6. 2014 (pro nově přijímané studenty), pohovor
Fakulta umění a designu (Design): 6. - 9. 1. 2014

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenských technologií: 7. – 11. 4. 2014, MAT

Soukromé vysoké školy s technickými obory

Archip, s.r.o. www.archip.cz
Hodnocení portfolia, oznámení výsledku do 17. 2. 2014
Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz
Informační technologie: bez přijímací zkoušky
Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz
Ekonomická informatika, Elektronické počítače: bez přijímací zkoušky
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz
Podnikové informační systémy: bez přijímací zkoušky
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz
Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality: bez přijímací zkoušky
Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz
Informační technologie, Management ICT projektů: 28. 5., 26. 6., 27. 8., 4. 9., 16. 9., 26. 9. 2014, pohovor
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Aplikovaná informatika: informace o termínu na studijním oddělení, pohovor, jazykové rozřazovací testy
Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz
Přerov 26. 5., 23. 6., 10. 9. 2014, pohovor
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s.. www.vsmiep.cz  
Aplikovaná informatika: přijímací pohovor, informace o termínu na studijním oddělení
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vsopraha.cz
Informatika v cestovním ruchu: bez přijímacích zkoušek
Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz
Informatika a internet v podnikání: 16. 4., 14. 5., 18. 6., 13. 8., 20. 8., 3. 9. 2014 Ostrava, Pardubice, 16. 7. jen Ostrava, 5. 9. 2014 jen Pardubice, motivační pohovor
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz
Aplikované informační technologie, Informační management: 19. 5., 18. 8., 8. 9. 2014, online průzkum studijních předpokladů

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  
Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.peuni.cz  
Vysoká škola Řízení Edukacja Wroclav www.vspl.cz  

Vzorové testy a okruhy otázek

ČVUT

VUT

vždy ve spodní části stránky:

ČZU

MUNI

MENDELU

OSU

SLU

TUL

UK

VŠB-TUO

VŠE

UNOB

Přírodovědné obory

Biologii, chemii, fyziku, geografii, ekologii, demografii, matematiku, biochemii, geologii a obory zaměřené na zemědělství, lesnictví či zahradnictví můžete studovat na 18 veřejných a 2 soukromých vysokých školách. Abychom se neopakovali, neuvádíme pedagogické, technické a biomedicínské/veterinární obory.

 

Přijímací zkoušky

Písemné zkoušky z biologie, chemie, matematiky, fyziky, případně NSZ Scio nebo všeobecný přehled (UK PŘF). U mnoha oborů jsou zkoušky prominuty zcela nebo při dosažení určeného průměru, případně při účasti ve středoškolských soutěžích. Některé fakulty pořádají také talentové zkoušky (MENDELU ZF), TSP (MU), nebo ústní zkoušky (např. UHK).

 

Úspěšnost přijetí

UK MFF 60,6 %, PŘF 66,1 %, MU PŘF 62,3 %, ČZU AF 84,4 %, FLD 88,2 %, FŽP 84,1 %, MENDELU AF 48,5 %, LDF 80,2 %, ZF 59,4 %, JČU ZF 89,1 %, PŘF 72,9 %, FROV 98,3 %, UJEP PŘF 74,5 %, FŽP 82,9 %, UPOL PŘF 91,7 %, OSU PŘF 56,3 %, UHK PŘF 65,3 %, SLU FPF 61,3 %, ČVUT FJFI 84,2 %, VŠCHT FCHT 79,5 %, FTOP 86,8 %, FPBT 79,1 %, FCHI 77,2 %, ZČU FAV 93,1 %, TUL FPHP 64,9 %, UPCE FCHT 83,0 %, VUT FCH 69,4 %.

 

Doporučená literatura

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv

autorů), 3 knihy, cena 449 Kč za všechny

Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů), 224 stran, cena 219,- Kč

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů), 209 stran, cena 169,- Kč

Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů), 218 stran, cena 169,- Kč

Přípravné kurzy

bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno, Ostrava

MATEMATIKA - příprava na státní maturitní zkoušku

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3−4 roky) a navazující magisterské studium (2 roky)

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta: některé obory bez přijímací zkoušky, např. Obecná matematika, Finanční matematika aj. 11. 6. 2014 předpoklady ke studiu, MAT, možnost prominutí

Přírodovědecká fakulta: 10. - 13. 6. 2014, test studijních předpokladů + odborný předmět (předměty) dle zaměření studia, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Přírodovědecká fakulta: 3. - 4. 5. TSP, 3. 5. 2014 oborové testy, možnost prominutí

Fakulta informatiky (Bioinformatika): 3. - 4. 5. 2014 TSP, možnost prominutí

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: bez přijímacích zkoušek

Fakulta stavební (Geodézie, kartografie a geoinformatika): 11. - 16. 6. 2014, MAT, možnost prominutí
Fakulta strojní (Technika životního prostředí, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu) 18. 6. 2014 MAT, možnost prominutí

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta chemická: 4. 6. (1. kolo), 16. 7. 2014 (2. kolo), test CHE, možnost prominutí

Fakulta stavební (např. Geodézie a kartografie): 9. – 13. 6., případné 2. kolo 18. 8. 2014, test MAT, FYZ, možnost prominutí
Fakulta strojního inženýrství (Matematické inženýrství, Fyzikální inženýrství a nanotechnologie aj.): 19. – 24. 6. 2014, test MAT, FYZ, možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: 17. - 20. 6. 2014, test BIO nebo BIO/CHE, obor Zahradní a krajinářská architektura i talentová zkouška, možnost prominutí

Fakulta lesnická a dřevařská: některé obory bez přijímacích zkoušek, ostatní 9. - 13. 6. 2014 MAT nebo BIO, možnost prominutí

Fakulta životního prostředí: obor Územní plánování MAT + všeobecný přehled, ostatní obory bez přijímacích zkoušek pro řešitele olympiád nebo uchazeče, kteří nestudovali na VŠ, jinak test BIO + MAT, 16. - 18. 6. 2014

Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů): 1. kolo 16. - 18. 6., 2. kolo 4. 8. 2014, TURTS MAT + AJ, ZTS BIO + AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Fakulta rybářství a ochrany vod: bez přijímací zkoušky

Přírodovědecká fakulta: 13. 6. 2014 test z daného předmětu/předmětů, možnost prominutí
Zemědělská fakulta: bez přijímacích zkoušek

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Agronomická fakulta: bez přijímací zkoušky

Lesnická a dřevařská fakulta: 9. - 13. 6., MAT/BIO/FYZ/AJ dle oboru, Arboristika navíc termíny NSZ Scio 7. 12. 2013 - 31. 5. 2014
Zahradnická fakulta: 21. – 25. 4. ZaKR BIO, test výtvarné kultury, ZaKA talentová zkouška, test znalostí výtvarné kultury a BIO, ústní pohovor 27. – 30. 5. 2014, ostatní obory bez přijímací zkoušky

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Přírodovědecká fakulta: duben - květen 2014 test BIO/CHE/geografie dle oboru, některé obory bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Astrofyzika, Monitorování životního prostředí): bez přijímací zkoušky

Matematický ústav v Opavě: bez přijímací zkoušky

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 9. – 13. 6. 2014, některé obory bez přijímací zkoušky, možnost prominutí

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Přírodovědecká fakulta: informace o termínu na studijním oddělení, písemná nebo ústní zkouška z příslušného oboru, některé obory bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta životního prostředí: bez přijímací zkoušky

Přírodovědecká fakulta: některé obory bez přijímací zkoušky, 16. – 20. 6. 2014, možnost prominutí

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Přírodovědecká fakulta: 5. – 7. 5. a 2. – 6. 6. 2014, možnost prominutí, některé obory bez přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta (Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor): 16. – 20. 6. 2014 test studijních předpokladů, možnost prominutí

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta chemicko-technologická: bez přijímací zkoušky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta technologická (Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin): bez přijímací zkoušky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (např. Chemie a technologie ochrany prostředí): bez přijímací zkoušky

Hornicko-geologická fakulta (Environmentální inženýrství, Aplikovaná fyzika aj.): bez přijímací zkoušky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  

Fakulta chemické technologie: s výjimkou oborů konzervování-restaurování bez přijímací zkoušky

Fakulta chemicko-inženýrská: bez přijímací zkoušky
Fakulta potravinářské a biochemické technologie: bez přijímací zkoušky
Fakulta technologie ochrany prostředí: bez přijímací zkoušky

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta aplikovaných věd (např. Obecná matematika, Aplikovaná a inženýrská fyzika): bez přijímací zkoušky

Fakulta pedagogická (Matematická studia) od 1. 6. 2014, odborná zkouška zjišťující orientaci v oboru, možnost prominutí

Soukromé vysoké školy s přírodovědnými obory

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Aplikovaná geologie: 25. 6., 16. 9. 2014 motivační pohovor

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz
Udržitelný rozvoj regionu a krajiny 19. 5., 18. 8., 8. 9. 2014 on-line průzkum studijních předpokladů
 

Vzorové testy a okruhy otázek

ČVUT

ČZU

MENDELU

MUNI

UHK

UJEP

UK

UPOL

VUT

ve spodní části stránky:

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/psychologie.html, data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

9.4.2014


Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery