VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004)

Studijní program: Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika na FPE ZČU v Plzni je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Je syntézou hudebně pedagogických, hudebně vědeckých, hudebně uměleckých aj. disciplín. Jeho cílem je připravovat kvalifikované odborníky se širokou škálou znalostí a dovedností, schopné systematické a kreativní vědecké, výzkumné, pedagogické, umělecké, publikační, projektové a koncepční činnosti, a to pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují. Tento program je inspirován spíše anglosaským modelem studia organicky spojujícím aspekty teoretické i praktické, vědu i umění, pedagogiku a psychologii i management, zabývajícím se hudbou vážnou i jazzovou, populární i tradičním folklorem, resp. hudbou etnickou. Opírá se o některé garantovy zkušenosti s postgraduálními a doktorskými programy na "Schools of Music" v USA a ve Velké Británii a příslušná zahraniční vysokoškolská curricula. V prudkých zásadních změnách světové hudební kultury má tedy ambici využít specifické prostředí Západočeské univerzity a její současné personální podmínky ke specifickému zaměření, relativně odlišnému od současných modelů doktorského studia v německy mluvících zemích i od doktorského studia Hudební teorie a pedagogiky na jiných českých vysokých školách. To je formálně částečně vyjádřeno tím, že je koncipován jako program kombinovaný s tím, že obsahově pojímaný jako otevřený systém. Studium probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu schváleného oborovou radou doktorského studia. Obecně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami FPE ZČU. Standardní doba doktorského studia je 4 roky, a to ve formě prezenční a kombinované, v češtině, perspektivně i ve světovém muzikologickém jazyce (v angličtině nebo němčině). Studium se realizuje formou přednášek, seminářů a konzultací. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušky ze světového jazyka, z filozofie, z povinných či volitelných oborových předmětů a splnit i další povinnosti daného studijního modulu vedoucí k získání celkem 240 kreditů v systému ECTS. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D.", uváděné za jménem). Absolvent doktorského programu Hudební teorie a pedagogika je schopen samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oblasti hudební výchovy, hudební vědy a hudebního umění, má však i širší všeobecné znalosti z oblasti filozofie, podrobné znalosti metodologie výzkumu a rozvinuté jazykové dovednosti minimálně v jednom světovém jazyku. Disponuje vysoce rozvinutými deklarativními i procedurálními znalostmi z několika hudebních oborů a mimohudebních oblastí, díky čemuž je schopen uvažovat v inter- a multidisciplinárním duchu s přihlédnutím k případným sociálním, kulturním, etnickým, generačním či náboženským specifikům a kontextům hudební výchovy a přispět tak ke zlepšení kvality vzdělávání a výchovy různých cílových skupin, včetně rozšiřující se skupiny seniorů. Tyto znalosti si v případě potřeby v rámci osvojeného konceptu celoživotního vzdělávání dokáže sám aktivně získávat a doplňovat. Umí v duchu "evidence-based" přístupu kriticky zhodnotit již publikované výzkumy a teoretické koncepce získané v rámci rešerše. Dokáže vytvořit kvalitní výzkumný či projektový záměr. Ovládá současné a pokročilé postupy kvantitativní i kvalitativní metodologie hudebně pedagogického výzkumu. Pracuje se statistickým softwarem i se softwarem pro analýzu kvalitativních dat. Je schopen samostatně přednášet a vyučovat malé i velké skupiny, frontálním i interaktivním způsobem. Pedagogické a didaktické kompetence mu umožňují reflektovat a aplikovat moderní hudebně výchovné aspekty do současných trendů vzdělávání dětí a dospělých. Je schopen týmové práce a případného zapojení do mezinárodních výzkumů. Umí výsledky své badatelské činnosti efektivně publikovat či prezentovat ve formě článku, monografie, posteru či konferenčního příspěvku. Zná současné standardy publikování v odborných periodikách i průběh recenzního procesu. Je schopen tvořit koncepce či programy a provádět evaluační analýzy především v oblastech hudební výchovy a šířeji i hudební kultury. S ohledem na téma disertační práce je schopen aplikovat získané teoretické poznatky v pedagogické praxi ve školství všech stupňů, ve státní správě i v kulturní sféře. Specifikem absolventa plzeňského doktorského programu Hudební teorie a pedagogika je vyvážený profil hudebního pedagoga, badatele a umělce zaměřeného na rozvoj hudební kultury dětí, mládeže a dospělých včetně seniorů a obohacujícího vědecky, pedagogicky, umělecky a organizačně oblast západočeského regionu (Plzeňský a Karlovarský kraj) s přirozenými přeshraničními přesahy do sousedícího Bavorska. V souladu s vynikajícími hudebními tradicemi tohoto svébytného regionu je klíčovou vlivovou osobností novodobé hudební kultury, "kantorem moderního typu". Absolventi doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika se mohou uplatnit jako vědecko-pedagogické osobnosti na hudebně výchovných katedrách pedagogických fakult, na konzervatořích, dále jako odborní vědečtí a výzkumní pracovníci ústavů resortu školství, mládeže a tělovýchovy, resortu kultury, ředitelé základních uměleckých škol, jako špičkoví hudební pedagogové na školách všech stupňů, v kulturních a osvětových zařízeních apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.6.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2020 http://www.fpe.zcu.cz/study/applicants/den-otevrenych-dveri/, https://www.fpe.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2019/Fakulta-pedagogicka-otevre-24.-1.-2020-sve-dvere.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 1. - 5. 6. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 10. 5. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Hudební teorie a pedagogikaFakulta pedagogickáZápadočeská univerzita v PlzniPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Telefon: 377 636 010
Web: http://www.fpe.zcu.cz
E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit