VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Státní maturita 2019

článek státní maturita 2019 kampomaturite.cz

Jak bude vypadat státní maturita v roce 2019? Hlavními novinkami jsou prodloužení časového limitu u didaktického testu z ČJL i matematiky a přesun písemných prací z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky na duben. Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT, zjistěte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení společné části státní maturity pro letošní rok. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Podívejte se na videonávod Jak udělat maturitu na našem YouTube kanále.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2019

  • Jediná "základní" úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky
  • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
  • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ - nebo matematika)

Profilová část 2019

  • 2-3 povinné zkoušky
  • nejvýše 2 nepovinné zkoušky
  • Matematika+ - od minulého školního roku už nepatří k nepovinným zkouškám, můžete se k ní přihlásit v rámci pokusného ověřování až po podání přihlášky k MZ, informace k této zkoušce najdete zde

  • od roku 2016 je možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (úroveň B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přehled uznávaných zkoušek najdete zde). Týká se to jen oborů, kde škola stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června.

 

Harmonogram státní maturity 2019

 

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu pro jarní období (MŠMT)
1. 2. Zveřejnění termínů pro podzimní období (MŠMT)
31. 3. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
31. 3. Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)
2. - 15. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (písemné práce je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. 4.)
15. 5. Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den)
nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v jarním období nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek (nejpozději do 29. 5.)
16. 5.-10. 6. Písemná a praktická zkouška profilové části maturity (písemné a praktické zkoušky nejdříve 1. 4., pokud to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i dříve)
16. 5.-10. 6. Ústní zkoušky společné a profilové části (termín určí ředitel školy)
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
25. 6. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 20. 9. MZ - podzimní období
do 10 pracovních dnů Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
1. 9. Zveřejnění termínů pro jarní období (MŠMT)

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Konkrétní termíny pro rok 2019

10. dubna 2019 ČJL písemná práce (společná část MZ) od 12:30
11. dubna 2019 AJ (8:00), NJ (10:00), FJ, RJ, ŠJ (12:30) písemná práce společné části MZ
2. května 2019 MAT didaktický test 8:00, AJ didaktický test 13:00
3. května 2019 ČJL didaktický test 8:00, NJ/ŠJ didaktický test 11:20, FJ/RJ didaktický test 14:00
6. května 2019 Matematika+ didaktický test 10:00

 

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test 75 minut, písemná práce 110 minut (výběr ze 6 zadání, nově můžete měnit volbu zadání v průběhu zkoušky). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test trvá celkem 120 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky.

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny 1-5, nepovinné uspěl/neuspěl.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5, prospěl - z žádné povinné zkoušky nebylo hodnocení 5, neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Kritéria hodnocení (hodnoty mezních hranic úspěšnosti) 2018

Předmět

Hranice

úspěšnosti

zkoušky

4 3 2 1
ČJL 43 % 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
MAT 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %

U cizího jazyka a ČJL hranice úspěšnosti zkoušky platí v případě, že žák prospěl ze všech dílčích zkoušek

U nepovinných předmětů se sleduje pouze hranice úspěšnosti zkoušky - cizí jazyk 44 %, MAT 33 %

U předmětu Matematika + je hranice úspěšnosti zkoušky 33 %, 4 48 %, 3 66 %, 2 84 %, 1 100 %

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Opravné a náhradní zkoušky se konají jen v některých školách (tzv. spádových). Dílčí ústní zkoušky z ČJ a cizího jazyka se konají na škole, kde studujete.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté).

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky, povinnou společnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilová část maturitní zkoušky + písemné práce společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení) u písemných prací, u ústních zkoušek společné části nebo profilových zkoušek bude termín stanoven zvláštním předpisem.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení. Formulář pro rok 2018 najdete v přílohách pod článkem.

Vyrozumění/rozhodnutí

MŠMT, krajský úřad nebo magistrát zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku MZ nebo rozhodnutí o vyloučení:

Od tohoto roku je nutné je podat na tiskopisech dle přílohy 7 a 8 vyhlášky

Adresa pro zaslání na MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

http://www.novamaturita.cz/ a http://www.udelammaturitu.cz/

Výsledky státních maturit najdete na http://vysledky.cermat.cz/

školský zákon a maturitní vyhláška https://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

4.2.2019

Související dokumenty:

článek co ohlídat v maturitním ročníku 2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit