VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Státní maturita 2020

článek státní maturita 2020 kampomaturite.cz

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com. Jak bude vypadat státní maturita v roce 2020? Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT. Jak postupovat v případě, že maturitu neuděláte, jak a kde požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky, jak je to s opravnými zkouškami. Podívejte se na videonávod Jak udělat maturitu na našem YouTube kanále.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2020

  • Jediná "základní" úroveň společné části maturitní zkoušky pro povinné i nepovinné zkoušky
  • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
  • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ - nebo matematika)

Profilová část 2020

  • 2-3 povinné zkoušky
  • nejvýše 2 nepovinné zkoušky
  • Matematika+ - můžete se k ní přihlásit v rámci pokusného ověřování až po podání přihlášky k MZ, informace k této zkoušce najdete zde

  • od roku 2016 je možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (úroveň B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, přehled uznávaných zkoušek najdete zde). Týká se to jen oborů, kde škola stanoví 3 povinné profilové zkoušky.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června.

 

Harmonogram státní maturity 2020

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu pro jarní období (MŠMT)
31. 3. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
31. 3. Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)
duben

písemné práce společné části maturity (konkrétní termíny viz níže)

1. 4. - 10. 6.

písemná a praktická zkouška profilové části maturity (termín určí ředitel školy)

2. - 15. 5. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
15. 5. Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den)
nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v jarním období nejpozději pracovní den před začátkem ústních zkoušek (nejpozději do 29. 5.)
16. 5.-10. 6. Ústní zkoušky společné a profilové části, maturitní práce s obhajobou (termín určí ředitel školy)
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy (19. 5. - 12. 6.) Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
4. 6. Podání žádosti o přezkum didaktických testů nebo písemných prací společné části (nejzazší termín)
25. 6. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Předání seznamu literárních děl řediteli školy
30. 6. Podání žádosti o přezkum ústních a profilových zkoušek (nejzazší termín)
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 20. 9. MZ - podzimní období
do 10 pracovních dnů Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům
1. 9. Zveřejnění termínů pro jarní období (MŠMT)

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Konkrétní termíny pro rok 2020 (společná část maturity)

8. dubna 2020 ČJL písemná práce  od 8:00
30. dubna 2020

AJ (8:00), NJ, RJ, ŠJ (10:30), FJ (13:00) písemná práce

4. května 2020 MAT, FJ didaktický test 8:00, AJ didaktický test 13:00
5. května 2020

ČJL didaktický test 8:00, NJ, RJ, ŠJ didaktický test 13:00

6. května 2020

Matematika+ didaktický test 9:00

 

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test 75 minut, písemná práce 110 minut (výběr ze 6 zadání). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Práce jsou hodnoceny centrálně hodnotiteli jmenovanými CERMATem.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

Práce známkují hodnotitelé CERMATu.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test trvá celkem 120 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky.

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny 1-5, nepovinné uspěl/neuspěl.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5, prospěl - z žádné povinné zkoušky nebylo hodnocení 5, neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Kritéria hodnocení (hodnoty mezních hranic úspěšnosti) 2019 - pro rok 2020 MŠMT zveřejní do 31. 3. 2020

Předmět

Hranice

úspěšnosti

zkoušky

4 3 2 1
ČJL 43 % 58 % 73 % 87 % 100 %
Cizí jazyk 44 % 58 % 73 % 87 % 100 %
MAT 33 % 51 % 68 % 84 % 100 %

U cizího jazyka a ČJL hranice úspěšnosti zkoušky platí v případě, že žák prospěl ze všech dílčích zkoušek.

U nepovinných předmětů se sleduje pouze hranice úspěšnosti zkoušky - cizí jazyk 44 %, MAT 33 %

U předmětu Matematika + je hranice úspěšnosti zkoušky 33 %, 4 48 %, 3 66 %, 2 84 %, 1 100 %

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Opravné a náhradní zkoušky se konají jen v některých školách (tzv. spádových). Dílčí ústní zkoušky z ČJ a cizího jazyka se konají na škole, kde studujete.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté).

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky, povinnou společnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Písemná práce a ústní zkouška společné části a profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

26.2.2020
článek co ohlídat v maturitním ročníku 2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit