• Absolvent
  Student, který splnil podmínky pro řádné ukončení studia.
 • Akademická obec
  Studenti a akademičtí pracovníci dané školy
 • Akademický pracovník
  Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
 • Akademický rok
  Trvá 12 měsíců, začátek stanoví rektor.
 • Akademický senát
  Samosprávný zastupitelský orgán školy nebo fakulty, složený z akademických pracovníků a studentů. Schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy školy, zprávy o činnosti, navrhuje jmenování a odvolání rektora nebo děkana, jmenuje a odvolává členy vědecké rady a disciplinární komise.
 • Akreditace
  Akreditaci uděluje ministerstvo nejvýše na 10 let, lze ji opakovaně prodloužit a požádat o její rozšíření. Bez akreditace nelze přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani udělovat tituly. Pokud akreditace zanikne, zajistí vysoká škola pokračování studia stejného nebo obdobného programu, a to i na jiné vysoké škole.
 • Akreditovaný studijní program
  Program akreditovaný Akreditační komisí.
 • Asistent
  Akademický pracovník. Může se stát docentem na základě habilitačního řízení.
 • Bakalářská práce
  Závěrečná písemná práce bakalářského studia.
 • Bakalářský studijní program
  Zaměřuje se na přípravu k výkonu povolání a studiu v navazujícím magisterském programu. Standardní doba studia je minimálně 3 a nejvýše 4 roky (180-240 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, její součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul Bc., v oblasti umění BcA.
 • Bakalář, Bc., BcA.
  Absolvent bakalářského studijního programu, je oprávněn užívat akademický titul Bc. nebo BcA.
 • Bonifikace
  Zvýhodnění při přijímacím řízení - obvykle za prospěch, studijní výsledky z určitých předmětů, výsledky soutěží, školních olympiád a podobně. Může mít podobu bodového zvýhodnění nebo až úplného prominutí přijímací zkoušky.
 • CSc., kandidát věd
  Kandidát věd, titul uváděný za jménem. Od roku 1998 se neuděluje, používat ji je i nadále možno. Místo toho se používá mezinárodně uznávaný titul Ph.D.
 • Cvičení a semináře
  Cvičení navazují na látku z přednášek, mohou mít formu procvičování, příkladů, mohou být zaměřena na diskuzi a rozbor daného tématu, i prakticky (experimenty, laboratorní cvičení, tvorba, hry, měření, pozorování atd.). Obvykle je počet studentů menší, zpětná vazba s vyučujícím vyšší, je sledována docházka, účast, výsledky či aktivita při hodinách.
 • Děkan
  Stojí v čele fakulty, jmenuje ho a odvolává rektor na návrh akademického senátu fakulty. Funkční období je čtyřleté.
 • Délka studia
  Dána zákonem a studijním a zkušebním řádem školy pro dané typy studia. Při překročení o více než jeden rok je student povinen platit poplatky za studium.
 • Den otevřených dveří
  Den, kdy se daná škola prezentuje veřejnosti. Obvykle je možná prohlídka prostor školy, zájemci získají přehled o akreditovaných programech, náplni oborů, vybavení školy nebo se účastnit vzorových přednášek.
 • Denní/prezenční studium
  Forma studia, při které se student pravidelně (denně) účastní přednášek, cvičení apod.
 • Diploma Supplement (DS)
  DS je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací. Ve svém komuniké z konference konané dne 19.9.2003 v Berlíně v rámci tzv. Boloňského procesu, stanovili ministři zodpovědní za vysoké školství cíl, že "od roku 2005 každý absolvent obdrží automaticky a bezplatně dodatek k diplomu. Tento dodatek bude vydáván v některém z široce používaných evropských jazyků." (Zdroje: http://www.bologna.msmt.cz/?id=Dodatek, http://www.osu.cz/index.php?id=1522)
 • Diplomová práce
  Závěrečná písemná práce magisterského studia. Rozsah a formální náležitosti stanovuje škola, studentu je nápomocen vedoucí diplomové práce. Posudek a hodnocení navrhuje oponent. Diskuze nad diplomovou prací je součástí státní závěrečné zkoušky.
 • Disciplinární komise
  Projednává disciplinární přestupky studentů. Jmenuje rektor/děkan z řad členů akademické obce, polovinu komise tvoří studenti. Funkční období je nejvýše dvouleté.
 • Disciplinární přestupek
  Zaviněné porušení povinností dle právního předpisu nebo vnitřního předpisu školy/fakulty/součásti.
 • Distanční/dálkové studium
  Forma studia, při které se student převážně neúčastní výuky na univerzitě. V současné době převažuje denní nebo kombinované studium.
 • DiS., diplomovaný specialista
  titul udělují VOŠ , konzervatoře a VŠ (v rámci tzv. celoživotního vzdělávání)
 • Disertační práce
  Závěrečná práce doktorského studia.
 • Docent, Doc.
  titul udělený rektorem na základě habilitačního řízení
 • Dodatek k diplomu - Diploma Supplement
  DS je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací. Ve svém komuniké z konference konané dne 19.9.2003 v Berlíně v rámci tzv. Boloňského procesu, stanovili ministři zodpovědní za vysoké školství cíl, že "od roku 2005 každý absolvent obdrží automaticky a bezplatně dodatek k diplomu. Tento dodatek bude vydáván v některém z široce používaných evropských jazyků." (Zdroje: http://www.bologna.msmt.cz/?id=Dodatek, http://www.osu.cz/index.php?id=1522)
 • Doklady o studiu
  Průkaz studenta a výkaz o studiu, vysokoškolský diplom, doklad o vykonaných zkouškách, dodatek k diplomu a diplom
 • Doktorand
  Student doktorského studijního programu
 • Doktorský studijní program
  Studium zaměřené na bádání a samostatnou teoretickou či tvůrčí činnost, trvá nejméně 3 a nejvýše 4 roky, probíhá podle individuálního studijního plánu. Ukončuje se státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
 • DrSc., D.Sc.
  Doktor věd (lat. doctor scientiarum, zkr. DrSc.) byla nejvyšší vědecká hodnost České republiky. Jeho nositelé si zkratku DrSc. umisťují za jméno. Po roce 2001 bylo v ČR udělování titulů DrSc. zastaveno. České právo od té doby náhradu uvedeného titulu nezná. Titul doktor věd se zkratkou DSc., nejvyšší současné odborné ocenění vědce, však nehledě k tomu uděluje. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/DrSc)
 • Druhé/první kolo přijímacího řízení/zkoušky
  Různé termíny konání přijímacích zkoušek. Může jít o doplnění počtu uchazečů oboru, pokud se nenaplní v kole prvním, nebo o navazující data konání v rámci vícekolové přijímací zkoušky (např. písemná a ústní část).
 • Dvouborové studium
  Obvykle se studuje jeden obor, některá studia jsou dvou- či víceoborová – typické je to pro učitelské obory nebo některé kombinace v rámci filozofických fakult (např. různé obory archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Některé programy jsou bezoborové (např. magisterský program Stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze).
 • ECTS
  European Credit Transfer System (ECTS) Evropský kreditní systém byl vytvořen v roce 1989 jako pilotní projekt, který měl zjednodušit uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu SOCRATES-ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů (credit transfer). Jako systém přenosu kreditů se rozšířil do 30 zemí a byl zaveden na více než 1000 vysokých škol. Bakalářské studium: 180-240 ECTS kreditů, navazující magisterské studium 60-180 ECTS kreditů, nenavazující 240 – 360 ECTS kreditů
 • Erasmus Student Network (ESN)
  Erasmus Student Network (ESN) je evropská studentská organizace. Jejím cílem je podporovat studentskou mobilitu. Má přes 12 000 členů na více než 270 univerzitách ze zemí Evropy a blízkého okolí. ESN působí na lokální (univerzitní), národní a mezinárodní úrovni. Každý rok její služby využije přes 150 000 zahraničních studentů, kteří v rámci svého pobytu navštíví některou z univerzit, na kterých ESN existuje.
 • Fakulta
  Součást vysoké školy. Realizuje akreditované studijní programy. Fakultu vede děkan, dalšími orgány jsou vědecká rada, disciplinární komise a akademický senát.
 • Forma studia
  Dělí se na prezenční, distanční nebo kombinovanou.
 • Habilitační řízení
  Sestává se z habilitační práce a její obhajoby, dalších prací a pedagogické způsobilosti na základě hodnocení habilitační přednášky a předchozí pedagogické praxe.
 • Imatrikulace
  Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora nebo prorektora, děkana, proděkany a zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Rektor, děkan a proděkani mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitou osobou je pedel univerzity a pedel fakulty, kteří nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy.
 • Index
  Studijní průkaz, výkaz studenta o studiu, jsou zde zapsány vybrané předměty, výsledky zápočtů a zkoušek
 • Ing.
  Titul absolventa magisterského studijního programu - ekonomie, technické vědy, technologie, zemědělství, lesnictví a vojenství
 • Ing. arch.
  Titul absolventa magisterského studijního programu - architektura
 • Jednooborové studium
  Obvykle se studuje jeden obor, některá studia jsou dvou- či víceoborová – typické je to pro učitelské obory nebo některé kombinace v rámci filozofických fakult (např. různé obory archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Některé programy jsou bezoborové (např. magisterský program Stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze).
 • JUDr.
  Titul získaný po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce - doktor práv
 • kampus, campus
  vysokoškolské území (prostranství včetně budov), areál vysoké školy
 • Kandidát věd
  Kandidát věd, titul uváděný za jménem. Od roku 1998 se neuděluje, používat ji je i nadále možno. Místo toho se používá mezinárodně uznávaný titul Ph.D.
 • Katedra
  organizační nebo vědecko-výzkumný útvar na vysoké škole
 • Kolej
  Kolej (z latinského collegium) je ubytovací zařízení pro studenty vysokých škol fungující celoročně. Jeho součástí obvykle někdy i stravovací zařízení - menza (vysokoškolská jídelna).
 • Kolokvium
  dílčí ústní zkouška na vysoké škole, zprav. z látky přednesené v semestru právě uplynulém
 • Kombinované studium
  Forma studia, při které se student účastní výuky na univerzitě s menší intenzitou, než student denního/prezenčního typu studia.
 • Konzultace
  Konzultační hodiny, doplnění systému přednášek a cvičení, pomoc studentům v různých fázích studia (před zkouškami, v procesu zpracování seminárních, bakalářských či diplomových prací atd.)
 • Kredit
  Jednotka kreditního systému. Kreditní systém (ECTS nebo srovnatelný systém) je užíván většinou vysokých škol. Podmínkou pro zápis do dalšího semestru může být dosažení určitého počtu kreditů.
 • Kruh
  Skupina studentů se stejným rozvrhem. Vzhledem k existenci kreditního systému již nejsou kruhy tak rozšířené, většinou jde o první ročníky náročnějších oborů, kde musí jednotlivé předměty navazovat (medicína, technické obory).
 • Kurz
  Vyučovaný předmět
 • Kvestor
  Řídí hospodaření a vnitřní správu školy, jmenován a odvoláván rektorem.
 • Magisterský studijní program, magisterský titul, Mgr.
  Zaměřuje se na získání teoretických poznatků, zvládnutí jejich aplikace a rozvoji schopností k tvůrčí činnosti, v oblasti umění na uměleckou přípravu a rozvoj talentu. Navazující magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program, doba studia je nejméně rok, nejvýše tři roky (60-180 ECTS kreditů). Nenavazující magisterské studium nenavazuje na bakalářský studijní program, doba studia je nejméně čtyři roky, nejvýše šest let (240 –360 ECTS kreditů). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Lékařské a obory veterinárního lékařství a hygieny se zakončují státní rigorózní zkouškou. Přehled titulů najdete v odkazu Tituly.
 • MBA
  Master of Business Administration (MBA nebo také M.B.A.) je vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. V současné době je možno v Česku studovat MBA téměř na dvou desítkách jak soukromých vysokých školách, tak i na školách státních. Studium MBA na českých školách probíhá v drtivé většině případů formou zastoupení zahraniční univerzity v ČR. Studium MBA není ani na státních vysokých školách dotováno státem.
 • MDDr.
  Titul absolventa magisterského studijního programu, doktor zubního lékařství
 • Menza
  Stravovací zařízení vysoké školy
 • Mezifakultní studium
  Dvouoborové studium, kde jednotlivé obory jsou z různých fakult.
 • MgA.
  Titul absolventa magisterského studijního programu - magistr umění
 • Mgr.
  Titul absolventa magisterského studijního programu - ostatní oblasti
 • MUDr.
  Titul absolventa magisterského studijního programu, doktor medicíny
 • MVDr.
  Titul absolventa magisterského studijního programu, doktor veterinární medicíny
 • Navazující magisterské studium
  Navazující magisterské studium navazuje na bakalářský studijní program, doba studia je nejméně rok, nejvýše tři roky.
 • Nenavazující magisterské studium
  Nenavazující magisterské studium nenavazuje na bakalářský studijní program, doba studia je nejméně čtyři roky, nejvýše šest let.
 • Neuniverzitní vysoká škola
  Vysoká škola, která uskutečňuje bakalářské nebo i magisterské studijní programy, nečlení se na fakulty.
 • NSZ Scio - Národní srovnávací zkoušky
  Národní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Některé fakulty a školy přihlížejí k jejich výsledkům.
 • Nultý ročník
  Druh přípravného kurzu na přijímací zkoušku a studium daného oboru. Organizují je vysoké školy a další vzdělávací instituce. Při splnění podmínek může být po absolvování kurzu prominuta přijímací zkouška nebo uznána část předmětů.
 • Obecné studijní předpoklady (OSP)
  Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ Scio testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání.
 • Oborově volitelný předmět
  Okruh předmětů daného oboru, z nichž si student vybere předměty podle svého zájmu ve výši předepsaných kreditů
 • Odborný asistent
  Odborný asistent je akademickým pracovníkem. Jako takový vede výuku a bádá, tedy převážně cvičí (případně i přednáší), píše skripta, vede studenty při semestrálních projektech, bakalářských pracích a diplomových pracích, a řeší granty. Pokud splní podmínky, může se stát docentem.
 • Odvolání, přezkoumání rozhodnutí
  Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
 • Opravný termín
  Další termín pro složení zkoušky, pokud v prvním termínu student neuspěl. Obvykle jsou opravné termíny dva, záleží na studijním řádu školy. Může následovat opakování předmětu, při nesplnění počtu kreditů pak i ročníku nebo ukončení studia, někdy lze požádat i o dodatečný termín.
 • Ph.D.
  Absolventům studia v doktorských programech se uděluje titul doktor - Ph.D., uváděný za jménem
 • PhDr.
  Titul získaný po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce, humanitní, pedagogické a společenské vědy - doktor filozofie
 • PharmDr.
  Titul získaný po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce - doktor farmacie
 • Poplatek za přijímací řízení
  Je třeba doložit jeho zaplacení (příloha papírové přihlášky, případně se platí při podání některých typů elektronických přihlášek) jedná se o částky od cca 300 Kč (např. u škol, které přihlíží k výsledkům NSZ Scio) až po několikatisícové částky u některých soukromých škol. Poplatek je obvykle nevratný.
 • Poplatky za studium
  Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za přijímací řízení, poplatek za překročení standardní doby studia, prodloužené o jeden rok, poplatek za studium dalšího studijního programu, pokud se nejedná např. o víceoborové studium nebo navazující magisterské studium a také poplatek za studium v cizím jazyce. Soukromá vysoká škola poplatky musí zveřejnit ve svém vnitřním předpisu a stanovuje je dle svého uvážení.
 • Postgraduální studium
  Studium navazující na ukončené vysokoškolské vzdělání
 • Povinný předmět
  Předmět, který musí student v rámci studia absolvovat. Bývají to klíčové předměty pro daný obor, obvykle tvoří náplň bakalářských a státních závěrečných zkoušek.
 • Povinně volitelný předmět, volitelný předmět
  Okruh předmětů, z nichž si student vybere předměty podle svého zájmu ve výši předepsaných kreditů
 • Prezenční/denní studium
  Forma studia, při které se student pravidelně (denně) účastní přednášek, cvičení apod.
 • Profesor
  Profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy.
 • Program celoživotního vzdělávání
  Programy zaměřené na výkon povolání nebo zájmy, absolvent získá osvědčení, u vybraných programů se může absolvent stát studentem (např. být přijat bez přijímacího řízení) a při splnění podmínek započítat i kredity, získané při studiu. Účastníci programu nemají status studenta.
 • Promoce
  slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti; zakončení studia na vysoké škole
 • Proděkan
  zástupce děkana fakulty, je jmenován i odvoláván děkanem
 • Prorektor
  zástupce rektora vysoké školy, je jmenován i odvoláván rektorem
 • První/druhé kolo přijímacího řízení/zkoušky
  Různé termíny konání přijímacích zkoušek. Může jít o doplnění počtu uchazečů oboru, pokud se nenaplní v kole prvním, nebo o navazující data konání v rámci vícekolové přijímací zkoušky (např. písemná a ústní část).
 • Přednáška
  Základní forma výuky na většině škol. Obvykle je určena pro větší množství studentů (přednáškové sály, auly aj.). Účast teoreticky není povinná, záleží na přednášejícím a na tom, zda jsou ostatní studijní materiály dostatečným podkladem pro následný zápočet či zkoušku.
 • Předtermín
  Termín zkoušky, vypsaný před začátkem oficiálního zkouškového období.
 • Přerušení studia
  Podmínky včetně nejdelší povolené doby přerušení studia stanoví studijní a zkušební řád, studium může být teoreticky přerušeno i opakovaně. Po dobu přerušení studia není student z pohledu zákona studentem (tzv. status studenta)
 • Přihláška
  Povinně obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Může být v elektronické nebo papírové podobě (vlastní formulář školy nebo tiskopis SEVT), je nutno ji podle požadavků dané školy do stanoveného termínu odeslat nebo doručit na studijní oddělení a přiložit potvrzení o zaplacení poplatku.
 • Přípravný kurz
  Příprava na přijímací zkoušku a studium daného oboru. Organizují je vysoké školy a další vzdělávací instituce. Existují různé typy kurzů - nulté ročníky, semestrální kurzy a podobně. Studium hradí účastníci, status studenta účastníci nezískávají (pokud nejsou studenty střední školy, vysoké školy nebo kurzů dle vyhlášky 322/2005 Sb.)
 • Přijetí ke studiu
  Podmínkou je dosažení úplného středního či středního odborného vzdělání (umění také vyšší odborné vzdělání z konzervatoří), u navazujícího magisterského studia také řádné ukončení bakalářského studijního programu, u doktorského ukončení magisterského studijního programu. Další podmínky stanovuje škola nebo fakulta (prospěch, přijímací zkoušky, u magisterského studia příbuznost studijních oborů).
 • Přijímací řízení
  Začíná doručením přihlášky škole nebo fakultě/ústavu. O přijetí rozhoduje děkan resp. rektor. Do 30 dnů od přijímací zkoušky/přijímacího řízení uchazeč obdrží rozhodnutí, do 15 dnů pak musí škola zveřejnit zprávu o průběhu přijímacího řízení. Do 30 dnů od doručení lze požádat o přezkoumání rozhodnutí ("odvolání") děkana/rektora.
 • Přijímací zkouška
  Může mít podobu písemnou, ústní, talentovou (uměleckou nebo výkonovou např. u sportovních, učitelských, sportovně zaměřených nebo medicinských oborů), může být jedno- či vícekolová (typicky u uměleckých oborů, kdy uchazeči dodávají domácí práce a účastní se i vícedenních talentových zkoušek). Podmínky prominutí určuje škola, může stanovit i přijetí pouze na základě prospěchu nebo jiných podmínek.
 • Registrace předmětů
  Výběr povinných a povinně či oborově volitelných předmětů, které si student zapíše pro daný semestr. Posloupnost a návaznost předmětů a počty kreditů pro daný rok jsou stanoveny studijním a zkušebním řádem školy.
 • Rektor
  Stojí v čele vedení vysoké školy, je jmenován a odvoláván prezidentem republiky. Funkční období je čtyřleté. Zastupují ho prorektoři, které jmenuje a odvolává rektor.
 • RNDr.
  Titul získaný po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce - doktor přírodních věd
 • Rozpočet veřejné vysoké školy
  Příjmy tvoří zejména příspěvek a dotace (např. na ubytování a stravování studentů) ze státního rozpočtu, podpora výzkumu aj. z veřejných prostředků, výnosy z majetku a doplňkové činnosti či darů a dědictví. Rozpočet nesmí být sestavován jako deficitní.
 • Rozhodnutí o přijetí
  O přijetí rozhoduje děkan resp. rektor. Do 30 dnů od přijímací zkoušky/přijímacího řízení uchazeč obdrží rozhodnutí, do 15 dnů pak musí škola zveřejnit zprávu o průběhu přijímacího řízení. Do 30 dnů od doručení lze požádat o přezkoumání rozhodnutí ("odvolání") děkana/rektora.
 • Rozvrh studia
  Studium se dělí na semestry, ročníky nebo bloky. Každá tato část zahrnuje výuku, zkoušky a prázdniny.
 • Řízení ke jmenování profesorem
  Nutná jsou alespoň dvě písemná doporučení profesorů, návrh děkana nebo rektora. Prokazuje se pedagogická a vědecká/umělecká kvalifikace. Uchazeč musí být docentem, profesorům renomovaných zahraničních vysokých škol může být tato podmínka prominuta.
 • Sankce
  Napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. Udělují se za disciplinární přestupek, přihlíží se k okolnostem, charakteru jednání atd., vyloučení je možné v případě úmyslného spáchání přestupku.
 • Semestr
  pololetí, polovina školního roku
 • Semináře a cvičení
  Cvičení navazují na látku z přednášek, mohou mít formu procvičování, příkladů, mohou být zaměřena na diskuzi a rozbor daného tématu, i prakticky (experimenty, laboratorní cvičení, tvorba, hry, měření, pozorování atd.). Obvykle je počet studentů menší, zpětná vazba s vyučujícím vyšší, je sledována docházka, účast, výsledky či aktivita při hodinách.
 • Seminární práce
  Písemná práce, kterou studenti zpracovávají v některých kurzech/předmětech. Může být podmínkou pro udělení zápočtu či připuštění ke zkoušce, rozsah a formu stanovuje vyučující.
 • Skripta
  Učební texty vysokých škol. Některé školy je vydávají samy, cena bývá nižší než u publikací komerčních vydavatelství, dají se získat na burzách skript, od studentů vyšších ročníků nebo v antikvariátech. Vybrané soukromé vysoké školy je poskytují studentům zdarma v rámci školného. V poslední době roste význam elektronické podoby učebních materiálů, ať už jde o záznamy přednášek, prezentace a nebo další formy dokumentů ke stažení.
 • Soukromá vysoká škola
  Vysoká škola, která prostředky na svůj provoz a výuku získává z jiných zdrojů, než školy veřejné, zejména v podobě školného nebo různých dotací, darů apod. Musí mít souhlas ministerstva a alespoň jeden odsouhlasený akreditovaný studijní program, sídlo na území členského státu Evropské unie nebo být zřízena podle práva členské země EU. Vnitřní předpisy stanoví orgány i jejich působnost. Dělí se na obecně prospěšné společnosti nebo jinou právní formu (s.r.o., a.s.), může obdržet dotaci na stipendia. Obecně prospěšná společnost může navíc získat dotaci na výuku, vědeckou/tvůrčí činnost.
 • Správní rada
  Vydává souhlas k nabývání či převodu nemovitostí, hmotného majetku, založení jiného právního subjektu, vyjadřuje se k rozpočtu, dlouhodobému záměru apod. Skládá se z min. 9 představitelů veřejného života, územní samosprávy a státní správy - nikoliv zaměstnanců školy. Jmenuje a odvolává ministr školství, funkční období je šestileté, třetině skončí po 2 letech a další třetině po 4. Zasedá alespoň 2x ročně.
 • Státní vysoká škola
  Vysoká škola vojenského nebo policejního zaměření. Jsou součástí Ministerstva obrany resp. Ministerstva vnitra a financované ze státního rozpočtu. Počty studentů nevojáků resp. těch, kteří nejsou policisty, se řídí požadavky daných ministerstev.
 • Státní zkouška
  Koná se před zkušební komisí, je veřejná. Zkoušet mohou profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou nebo jmenovaní ministerstvem.
 • Status studenta
  Upravují následující zákony: §12 a následující zákona č. 117/1995 Sb., §108 zákona 155/1995 Sb. a vyhláška 322/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za studium na SŠ se považuje studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Podmínkou je absolvování první maturitní zkoušky nebo absolvováni konzervatoře ve stejném roce, jako se zahajuje kurz. Pořádající škola zároveň musí být uvedena v příloze vyhlášky 322/2005 Sb. Dále studium na zahraničních SŠ v ČR, opět musí být v příloze vyhlášky a studium na VŠ v některém z bakalářských, magisterských a doktorských akreditovaných programů - VŠ, které nemají program akreditovaný MŠMT, musí být uvedené v příloze vyhlášky.
 • Stipendium
  Stipendium může být přiděleno za vynikající výsledky, výzkumnou/tvůrčí činnost, v případě špatné sociální situace, na podporu studia v zahraničí/ČR a doktorandům. Stipendijní fond veřejných vysokých škol získává příjmy mj. z poplatků za studium.
 • Student
  Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia, přestává být studentem dnem ukončení studia nebo jeho přerušením.
 • Studijní a zkušební řád
  Vnitřní předpis školy, který upravuje podmínky studia.
 • Studijní obor
  Podkategorie studijního programu, s přesnějším vymezením náplně. Někdy se může dělit i dále na studijní zaměření. Obvykle se studuje jeden obor, některá studia jsou dvou- či všeoborová – typické je to pro učitelské obory nebo některé kombinace v rámci filozofických fakult (např. různé obory archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze).
 • Studijní oddělení, referentka studijního oddělení
  Oddělení spravující agendu studentů od přijímacího řízení, imatrikulace, registrací, zápisů, zkoušek přes různá potvrzení, vyřizování omluvenek, až po vydání závěrečného diplomu. Obvykle jsou členěna podle oborů, u velkých škol pak navíc podle počátečních písmen příjmení studentů, kde každá skupina má přidělenu vybranou studijní referentku. Neocenitelný informační zdroj při přijímacím řízení - doporučujeme zde ověřovat všechny důležité informace.
 • Studijní program
  Kategorie, která může obsahovat jeden nebo více studijních oborů. Některé programy jsou bezoborové (např. magisterský program Stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Seznam akreditovaných studijních programů pro Českou republiku spravuje MŠMT. Dělí se podle typu a délky studia na bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské, z hlediska formy na prezenční, kombinované nebo distanční studium
 • Studijní průkaz
  Index, výkaz studenta o studiu, jsou zde zapsány vybrané předměty, výsledky zápočtů a zkoušek
 • Školné
  Poplatek za studium, vybíraný na soukromých vysokých školách. Uvažuje se o jeho zavedení i na veřejných vysokých školách.
 • Terciární vzdělávání
  Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznější specializacích studiem buď na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.
 • Test studijních předpokladů (TSP)
  Test studijních předpokladů je přijímací zkouškou pro uchazeče hlásící se na všechny fakulty MU kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
 • Th.D.
  Absolventům studia v doktorských programech v oblasti teologie se uděluje titul doktor teologie - Th.D., uváděný za jménem
 • ThLic., ThDr.
  Titul získaný po složení rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce: ThLic. (licenciát teologie) nebo ThDr. (doktor teologie); pro oblast katolické teologie „licenciát teologie“
 • Tituly
  Absolventi bakalářského studijního programu: Bc. (bakalář), BcA. (bakalář umění), absolventi magisterského studijního programu Ing. (ekonomie, technické vědy, technologie, zemědělství, lesnictví a vojenství ), Ing. arch (architektura), MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor zubního lékařství), MVDr. (doktor veterinární medicíny), MgA. (magistr umění), Mgr. (ostatní oblasti). Absolventi magisterských programů mohou vykonat státní rigorózní zkoušku s obhajobou rigorózní práce, po jejím vykonání získají akademické tituly: JUDr. (doktor práv), PhDr. (humanitní, pedagogické a společenské vědy - doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThLic. (licenciát teologie) nebo ThDr. (doktor teologie); pro oblast katolické teologie „licenciát teologie“. Absolventům studia v doktorských programech se uděluje titul doktor - Ph.D., uváděný za jménem, v oblasti teologie doktor teologie - Th.D., uváděný za jménem
 • Tvůrčí volno
  Akademický pracovník může obdržet 6-měsíční tvůrčí volno 1x za 7 let
 • Typ studia
  Bakalářský, magisterský, navazující magisterský, doktorský.
 • Účelová zařízení
  Koleje, menzy a jiná stravovací a ubytovací zařízení
 • Ukončení studia
  Dnem ukončení studia je datum vykonání předepsané státní zkoušky nebo její poslední části. Dokladem o ukončení studia a získání titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Studium může být ukončeno také nesplněním podmínek studia nebo jeho zanecháním, případně zrušením studijního programu resp. akreditace a také vyloučením ze studia.
 • Univerzita
  Vysoká škola, která může uskutečňovat všechny typy studijních programů, člení se na fakulty.
 • Univerzita, univerzitní vysoká škola
  Vysoká škola, která může uskutečňovat všechny typy studijních programů a s tím související vědecko-výzkumnou, vývojovou či umělecko-tvůrčí činnost.
 • Uznání předmětů
  Převedení předmětu, který student absolvoval na téže škole/fakultě v rámci jiného nebo předchozího studia nebo jiné škole, mezi absolvované a přidělení patřičného počtu kreditů. Student již nemusí daný předmět zapisovat a absolvovat znovu. Podmínky stanovuje studijní a zkušební řád dané školy, obvykle je třeba, aby mezi obsahem předmětů byla co největší shoda nebo aby školy měly smlouvu o vzájemném uznávání předmětů nebo aby od doby absolvování předmětu neuplynula příliš dlouhá doba.
 • Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
  Uznání provádí ministerstvo (u mezinárodních smluv), nebo vysoká škola (ostatní případy). Podklady: originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou, případně originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu a doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona, a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí. V případě potřeby se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů.
 • Vědecká rada
  Tvořena významnými představiteli daného oboru, minimálně třetina není členy akademické obce dané školy. Do její kompetence patří projednávání dlouhodobého záměru školy/fakulty, řízení ke jmenování profesorem/habilitačním řízení
 • Veřejná vysoká škola
  Vysoká škola, zřizována zákonem
 • Vnitřní předpisy
  Studijní a zkušební řád, stipendijní a disciplinární řád, dále statut vysoké školy/fakulty, volební a jednací řád akademického senátu a vědecké rady, výběrových řízení na místa akademických pracovníků.
 • Volitelný předmět, povinně volitelný předmět
  Okruh předmětů, z nichž si student vybere předměty podle svého zájmu ve výši předepsaných kreditů
 • Všeobecné studijní předpoklady
  Předpoklady ke studiu, které se ověřují pomocí testů. Mezi testy patří také Obecné studijní předpoklady (OSP) NSZ Scio v základní a rozšířené verzi.
 • Vysoká škola
  Nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání, má oprávnění přiznávat akademické tituly. Dělí se na univerzitní a neuniverzitní a dále soukromé, státní a veřejné.
 • Vysokoškolský ústav
  Vykonává vědeckou nebo tvůrčí činnost, může uskutečňovat výuku akreditovaných programů/oborů. V čele ústavu je ředitel, jmenovaný rektorem.
 • Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek
  Pracoviště vysoké školy, kde probíhá praxe studentů oborů zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny či lesnictví. V čele stojí ředitel, jmenovaný rektorem
 • Vyšší odborná škola
  Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Úspěšnému absolventovi je udělen titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem. Vyšší odborné školy jsou zařazeny do českého vzdělávacího systému od roku 1995 a studuje na nich přibližně 10 % absolventů.
 • Vzdělávací soustava
  Systém vzdělání v České republice vychází ze školského zákona a vymezuje proces postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní soustavy. Nosným pilířem systému je rozdělení vzdělání do 3 oblastí: primární (základní), sekundární (střední) a terciární (další).
 • Zápis
  Po rozhodnutí o přijetí ke studiu se uchazeč může zapsat do studia ve lhůtě stanovené školou, fakultou/ústavem. Zápis v semestru je vázán na splnění podmínek daných studijním řádem.
 • Zkouška
  Může mít písemnou, ústní nebo praktickou podobu, případně v kombinaci . Jiné rozlišení je na bakalářskou, státní, státní doktorskou, rigorózní nebo soubornou, kolokvium a podobně. Hodnocení je obvykle výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, u některých škol A-F (A výborně, velmi dobře, dobře, uspokojivě, vyhovující, F nevyhovující).
 • Zkouškové/zkušební období
  V jejich průběhu musí student složit předepsané zkoušky.
 • Známky
  Hodnocení je obvykle výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, u některých škol A-F (A výborně, velmi dobře, dobře, uspokojivě, vyhovující, F nevyhovující). Je základem pro stanovení studijního průměru, může na něm záviset udělení stipendia a také přijetí do navazujícího magisterského či doktorského studia. Výsledky ze střední školy mohou ovlivnit také přijímací řízení.
Zdroje: