Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Biologie buňky

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Nucleolus:
 
a) je místem syntézy mRNAb) je od karyoplazmy oddělen jednotkovou membránouc) se vyskytuje v buňkách sinicd) objevuje se v místě sekundární konstrikce některého z chromozomůe) v průběhu mitotického dělení buněčného jádra se váže na nejbližší centriolu
 
2.Základem biomembrán v eukaryotické buňce jsou:
 
a) peptidoglykanyb) polysacharidyc) mureind) chitine) fosfolipidy a bílkovinyf) celulóza
 
3.Plastidy pravděpodobně vznikly:
 
a) odštěpením z buněčného jádrab) přeměnou mitochondriíc) neogenezíd) endosymbiózou fotoautotrofních prokaryote) endogenní koacervací
 

Biologie člověka

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Který z uvedených svalů neběží po zadní straně stehna:
 
a) krejčovskýb) pološlašitýc) poloblanitýd) dvojhlavý sval stehenní
 
2.Krevní destičky:
 
a) jsou jaderné buňkyb) vznikají rozpadem megakaryocytů ve sleziněc) vznikají rozpadem megakaryocytů v kostní dřenid) se uplatňují v imunitních odpovědích organismu
 
3.Jak se jmenuje látka, která zajišťuje přilnavost plic k poplicnici a která zamezuje jejich zhroucení:
 
a) mukózab) surfaktantc) synoviální tekutinad) hemoglobin
 
4.Ileus je označení pro:
 
a) zrychlení peristaltiky střevab) žloutenkuc) zástavu peristaltiky střevd) zpomalení peristaltiky střev
 
5.Varlata:
 
a) produkují pouze spermieb) jsou činná od narození až do smrtic) produkují spermie a testosterond) vyžadují pro svou činnost teplotu 37 °Ce) jsou ovlivňována zejména somatotropním hormonem
 
6.Chuťové počitky vznikají u člověka v:
 
a) středním mozkub) mozečkuc) čelních lalocích koncového mozkud) temenních lalocích koncového mozkue) týlních lalocích koncového mozku
 

Ekologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Největší obsah energie má ze slunečného záření:
 
a) UV zářeníb) infračervené zářeníc) viditelné světlod) světelné záření
 
2.Příkladem ekosystému není:
 
a) loukab) polec) kalužd) rybníke) lužní les
 
3.Podzemní vody jsou znečišťovány zejména:
 
a) těžkým průmyslemb) energetikouc) městskými aglomeracemid) zemědělskou činnostíe) chemickým průmyslem
 

Fyziologie rostlin

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Vyberte rostlinu, která se vyživuje saprofytně:
 
a) hlaváček jarníb) hlístník hnízdákc) ocún jesenníd) střevíčník pantoflíčeke) vstavač májový
 
2.V letních měsících kvetou rostliny:
 
a) pouze krátkodenníb) dlouhodenníc) neutrálníd) všechny bez rozdílu
 
3.Množství dusíku v sušině rostlin tvoří v průměru:
 
a) 42 %b) 45 %c) 10 %d) 6 %e) 1–2 %
 

Fyziologie živočichů

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Hodnota klidového membránového potenciálu je:
 
a) u všech buněk stejnáb) činí asi –30 až –90 mVc) činí asi –30 až +33 mVd) činí asi 30 až 50 mVe) není ovlivnitelná změnou propustnosti cytoplazmatické membrány pro Na+ ionty
 
2.Srdeční automacie je schopnost:
 
a) automaticky přizpůsobit velikost minutového výdeje potřebám organizmub) automaticky přizpůsobit velikost průtoku krve koronárními tepnamic) snižovat sílu srdečního stahu ve spánkud) produkovat spontánně akční potenciály
 
3.Žluč:
 
a) vzniká ve žlučníkub) je produkována jaterními buňkami a ve žlučníku se pouze hromadíc) je nezbytná pro štěpení mastných kyselind) je nezbytná pro štěpení triacylglycerolůe) napomáhá při trávení bílkovin
 
4.Dostatečný příjem jódu v potravě je nezbytný zejména pro činnost:
 
a) adenohypofýzyb) hypotalamuc) štítné žlázyd) příštitných tělíseke) jater
 

Genetika a molekulární biologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Polygenní systém:
 
a) podmiňuje dědičnost kvalitativních znakůb) je tvořen geny velkého účinkuc) může podmiňovat vznik vývojových vadd) je tvořen geny malého účinkue) žádné tvrzení není pravdivé
 
2.tRNA se uplatňuje v procesu:
 
a) replikaceb) transkripcec) transdukced) translacee) reverzní transkripce
 
3.Gen je:
 
a) úsek molekuly rRNA, podle kterého se syntetizují bílkovinné složky ribozomůb) úsek molekuly mRNA, podle kterého se syntetizuje proteinový řetězecc) úsek molekuly DNA, podle kterého se syntetizuje nějaká bílkovina nebo RNAd) úsek molekuly DNA, podle kterého se syntetizují pouze strukturní bílkovinye) žádné tvrzení není pravdivé
 
4.Monohybrid vytváří dva typy gamet. Kolik typů gamet vytváří dihybrid:
 
a) rovněž dvab) čtyři typyc) osm typůd) šest typů
 
5.Vyberte pravdivé tvrzení o crossing overu:
 
a) probíhá v profázi druhého meiotického děleníb) probíhá v metafázi prvního meiotického děleníc) probíhá v profázi prvního meiotického děleníd) dochází při něm k segregaci chromozómůe) je příčinou uniformity gamet
 

Chemické složení živých soustav

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.V molekule glykolipidů kromě karboxylové kyseliny a alkoholu ještě nalezneme:
 
a) aminokyselinyb) nukleotidyc) glukózud) kyselinu fosforečnoue) cholin
 
2.Která z následujících sloučenin je peptid:
 
a) histidinb) glukagonc) noradrenalind) myoglobine) guanidin
 

Orgány a orgánové soutavy

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Střední válec stonku je od primární kůry oddělen:
 
a) jen pericyklemb) kambiemc) pericyklem a endodermisd) lýkem
 
2.Hlavových nervů je:
 
a) 12 a vstupují a odstupují z prodloužené míchyb) 10 a polovina z nich odstupuje z mezimozkuc) 12 a polovina jich odstupuje z mostu a prodloužené míchyd) 10 a polovina jich odstupuje z mostu a prodloužené míchye) žádné tvrzení není pravdivé
 

Systém bezstrunných živočichů

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Amfiblastula je:
 
a) nepohyblivá larva vločkovcůb) nepohyblivá larva hubc) pohyblivá larva hub vznikající pohlavním rozmnožovánímd) pohyblivá larva hub vznikající nepohlavním rozmnožováníme) je na celém povrchu obrvená
 
2.Jedovatou látku, zvanou kantharidin, obsahují ve svém těle zástupci čeledi:
 
a) vrubounovitíb) roháčovitíc) potemníkovitíd) majkovitíe) červotočovití
 

Systém nižších rostlin a hub

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Florideový škrob je zásobní látkou:
 
a) sinicb) zelených řasc) ruduchd) krásnoočeke) rozsivek
 
2.Šroubatka má stélku:
 
a) jednobuněčnou, nepohyblivou a zeleně zbarvenoub) mnohobuněčnou a hnědě zbarvenouc) jednobuněčnou, pohyblivou a hnědě zbarvenoud) mnohobuněčnou a červeně zbarvenoue) mnohobuněčnou a zeleně zbarvenou
 
3.Kombinaci chlorofylů a + b nemají:
 
a) parožnatkyb) krásivkyc) krásnoočkad) bobuláke) kadeřnatkaf) žabí vlas
 
4.Fylogeneticky nejstarší skupinou hub jsou:
 
a) Oomycetesb) Zygomycetesc) Basidiomycetesd) Chytridiomycetes
 

Systém strunatců

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Které tvrzení o pláštěncích je pravdivé:
 
a) všichni zástupci jsou hermafroditib) larvy jsou pohyblivé a mají vytvořenu strunu hřbetníc) dospělci jsou přisedlí a mají plně vytvořenu strunu hřbetníd) larvy i dospělci žijí přisedle
 
2.Paúhoř elektrický patří do řádu:
 
a) bezostníb) měkkoploutvíc) máloostníd) holobřišíe) lalůčkožábří
 
3.Mezi hmyzožravce nepatří:
 
a) bělozubkab) rejsekc) ježekd) ježurae) krtek
 

Systém vyšších rostlin

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Naší největší kapradinou je:
 
a) kapraď samecb) hasivka orličíc) osladič obecnýd) papradka samičí
 
2.Kolika buňkami je tvořen zralý zárodečný vak krytosemenných rostlin:
 
a) 1b) 2c) 5d) 7e) 9
 
3.Listy vytváří podběl lékařský:
 
a) na jaře, současně s květyb) na jaře a kvete na podzimc) na podzim, až po odkvětud) v létě, spolu s květye) v létě, po odkvětu
 

Vývoj přírody

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pravděpodobný vznik Země se datuje do doby před:
 
a) 4,5–4,75 milióny letb) 65 milióny letc) 10 miliardami letd) 4,5–4,75 miliardami let
 
2.K výstupu rostlin na souš došlo v:
 
a) juřeb) kříděc) triasud) silurue) prekambriu
 

Mix otázek

U každé z otázek je možná jedna nebo více správných odpovědí.

1.Vápenaté ionty:
 
a) se podílejí na stavbě vnitřní kostry obratlovcůb) jsou nezbytné pro vznik nervového vzruchuc) tvoří součást schránky měkkýšůd) se neúčastní procesů srážení krvee) se v kostech savců váží s uhličitanovými ionty
 
2.Albuminy jsou:
 
a) nerozpustné ve voděb) rozpustné ve voděc) fibrilární povahyd) rozpustné v roztocích o kyselém pHe) obsaženy v krevní plazmě
 
3.Cytoplazma:
 
a) je v podstatě koloidní roztok bílkovin ve vodném prostředíb) nevykonává v buňce žádný pohybc) může přecházet reverzibilně ze stavu solu do stavu gelud) neobsahuje prakticky žádné bílkovinye) je tvořena jen malým množstvím vody
 
4.Sítkovice:
 
a) obsahují buněčné jádrob) mají uvnitř mrtvou protoplazmuc) mají proděravěné příčné mezibuněčné přepážkyd) jsou součástí floémue) jsou součástí xylému
 
5.Hemolymfa:
 
a) proudí u bezobratlých v uzavřené cévní soustavěb) neobsahuje žádné buňkyc) slouží k přenosu živin a dýchacích plynůd) omývá volně orgány těla bezobratlých
 
6.Krevní plazma:
 
a) obsahuje pouze 40 % vodyb) neobsahuje bílkovinyc) slouží jako prostředí pro šíření hormonůd) obsahuje krevní buňkye) obsahuje protilátky bílkovinné povahy
 
7.Označte nepravdivá tvrzení:
 
a) Rohy a parohy jsou homologické orgány.b) Svalovina žaludku je mezodermálního původu.c) Ptačí pero vzniká z pokožky.d) Celá trávicí soustava strunatců je entodermálního původu.
 
8.Kontraktilní vakuoly:
 
a) jsou organelami mřížovcůb) se vyskytují u trepky velkéc) vylučují s těla toxické látkyd) jsou organelami sladkovodních prvků
 
9.Transpirace:
 
a) se děje výhradně skrze otevřené průduchyb) se se zvyšující teplotou prostředí výrazně snižujec) udržuje tok vody rostlinným tělemd) je jedním z faktorů, které ovlivňují příjem vody kořenovým systémem rostlinye) je realizována lýkovou částí cévních svazků
 
10.Mezi pseudocoelní živočichy nepatří:
 
a) mechovcib) morulovcic) vířnícid) hlavatcie) pásnice
 
11.Žebříčkovou nervovou soustavu nebo její modifikace můžeme pozorovat u:
 
a) ploštěncůb) kroužkovcůc) ostnokožcůd) hlístůe) hmyzu
 
12.Ryniofyty:
 
a) známe z triasub) se objevují již v prvohoráchc) žily již plně suchozemským způsobem životad) byly rozšířeny pouze na území dnešní Severní Amerikye) rostly v mělkých vodách nebo na bahnitém pobřeží
 
13.Mechy se živí živočichové:
 
a) lichenofágníb) graminivorníc) mykofágníd) bryofágníe) fytofágní
 

Otázky s textovou odpovědí

Odpovídejte jedním či více slovy, bez použití velkých písmen. Pokud je vaše odpověď správná, přestože nebyla správně vyhodnocena z důvodu neshody s textem, upravte si příslušným způsobem závěrečné hodnocení.

1.Jak se nazývá zbytek živé hmoty po úplném odpaření vody?
 
 
2.Kde jsou lokalizovány v buňce enzymy oxidativní fosforylace? (přesně)
 
 
3.Uvnitř zubu je dutina, kterou označujeme termínem …
 
 
4.Na povrchu kostí je vazivová blána, která se nazývá …
 
 
5.Vyjmenujte suché pukavé plody (odpovědi řazené podle abecedy oddělte čárkou a mezerou)
 
 
6.Vylučovacími orgány hmyzu jsou …
 
 
7.Pohyby rostin, vyvolané nárazem, otřesem nebo dotykem, se nazývají …
 
 
8.Sezónní změny ve velikosti a tvarů těla planktonních korýšů označujeme termínem …
 
 
9.Produkty metabolizmu zárodků plazů se hromadí v zárodečném obalu zvaném …
 
 
10.Symbiózu houbových vlákem s kořeny vyšších rostlin označujeme termínem …
 
 
11.Samčí výtrusnicové listy krytosemenných rostlin se nazývají …
 
 
12.Pánev vzniká u člověka spojením pánevních kostí a …
 
 
13.Exokrinní část slinivky břišní ústí do oblasti tenkého střeva zvané …
 
 
14.Dřeň je v lidských ledvinách uspořádána do podoby ….
 
 
15.Jeskyně Šipka u Štramberka je známa jako naleziště … na území ČR.
 
 
16.Vyjmenujte útvary druhohor (chronologicky od nejstaršího, oddělené čárkou a mezerou)
 
 
17.Vyjmenujte typy potravních řetězců (řazené abecedně, oddělené čárkou a mezerou).
 
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.