Transport Systems (P1041D040005)

Studijní program: Transport Systems (P1041D040005)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava, ostatní technické, technické a IT obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Doktorské studium je určeno pro absolventy navazujících magisterských studijních programů, kteří mají zájem a motivaci rozvíjet se po odborné stránce, sledovat rozvoj nejnovějších poznatků v oboru, prohloubit si vzdělání nad rámec běžného vysokoškolského studia a udržovat aktivní kontakt s akademickým prostředím. Doktorské studium má výrazně individuální charakter a skládá se ze dvou etap - studijní etapy a etapy zaměřené na tvorbu disertační práce. Studijní etapa je završena složením státní doktorské zkoušky, etapa zaměřená na tvorbu disertační práce je potom ukončena její úspěšnou obhajobou před komisí složenou z významných odborníků na problematiku, které se disertační práce věnuje. Spektrum témat disertačních prací nabízených k řešení je poměrně široké a věnuje se zejména problematice návrhu kolejových a silničních vozidel a efektivního řízení technologických procesů probíhajících v systémech kolejové, silniční a městské hromadné a letecké dopravy. Nabídka vypsaných témat disertačních prací může být rozšířena i o témata, která zformulují a navrhnou sami uchazeči o studium, důležité je však řešení takového tématu předjednat s vhodným školitelem. Od absolventů doktorského studijního programu se obecně očekává, že budou schopni rozvíjet současný stav poznání v příslušné problematice, proto je v průběhu celého studia ze strany školitelů i dalších vyučujících kladen důraz nejen na seznamování doktorandů s nejnovějšími poznatky souvisejícími s tématem řešené disertační práce, ale především na rozvoj tvůrčího myšlení a získání zkušeností s publikováním v kvalitních vědeckých časopisech.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PD 13. - 16. 5. 2024, případné 2. kolo 7. - 11. 8. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024, případné 3. kolo 26. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Telefon: 596 991 221
Web: http://www.fs.vsb.cz/
E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/