Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

České politické myšlení

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Tezi o definici češství na principu zemském nikoliv jazykovém ve svém díle zastával:
 
a) F. Palackýb) K. H. Borovskýc) B. Bolzanod) B. Smetal
 
2.Autorem souboru esejů „Do různých stran“ je:
 
a) T. G. Masarykb) K. Kramářc) J. Patočkad) V. Havel
 
3.Politický manifest „Věrni zůstaneme“ byl formulován:
 
a) v roce 1914b) v roce 1938c) v roce 1948d) v roce 1968
 
4.Ferdinand Peroutka redakčně působil v týdenících:
 
a) Přítomnost, Dnešekb) Lidové noviny, Přítomnostc) Přítomnost, Nová přítomnostd) Přítomnost, Listy
 
5.Předním zastáncem austrofederalismu z levicového spektra byl:
 
a) L. Zápotockýb) V. Klofáčc) B. Šmerald) R. Bechyně
 

Český politický systém od roku 1848 a české politické reálie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Tzv. Stadionova (březnová) ústava byla oktrojována (nařízena) v roce:
 
a) 1846b) 1848c) 1849d) 1860
 
2.Rudolf Bechyně byl:
 
a) agrárníkb) komunistac) národní socialistad) sociální demokrat
 
3.Která politická strana zajišťovala zájmy politických vězňů?
 
a) KANb) Obrodac) K 231d) ČSS
 
4.Do soustavy obecných soudů v ČR nepatří soud:
 
a) okresníb) vrchníc) nejvyššíd) ústavní
 
5.Bitva u Zborova proběhla v roce:
 
a) 1915b) 1917c) 1918d) 1943
 
6.Tomáš G. Masaryk byl zvolen prezidentem republiky:
 
a) dvakrátb) třikrátc) čtyřikrátd) pětkrát
 
7.Kdo z českých diplomatů předsedal Radě bezpečnosti OSN?
 
a) J. Kavanb) J. Dientsbierc) J. Šedivýd) K. Kovanda
 
8.Tzv. Marshallův plán (program hospodářské pomoci evropským státům iniciovaný USA) Československo:
 
a) od počátku neakceptovalob) na rozdíl od většiny ostatních států ve vznikajícím sovětském bloku akceptovalo a podílelo se na němc) pro Stalinův nesouhlas odmítlod) vůbec se o něj nezajímalo
 
9.Vyberte správné pořadí smluv:
 
a) Washingtonská smlouva, Clevelandská smlouva, Pittsburská smlouvab) Washingtonská smlouva, Pittsburská smlouva, Clevelandská smlouvac) Pittsburská smlouva, Washingtonská smlouva, Clevelandská smlouvad) Clevelandská smlouva, Pittsburská smlouva, Washingtonská smlouva
 
10.Do Poslanecké sněmovny PČR se volí podle volební metody:
 
a) d´Hondtovyb) Hagenbach-Bischoffovyc) Imperialihod) Saint Lagüe
 

Evropská unie a integrace České republiky do Evropské unie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Ombudsman EU je volen:
 
a) premiéry členských zemí EUb) Evropskou komisíc) Hospodářským a sociálním výboremd) Evropským parlamentem
 
2.Ve které z následujících možností jsou uvedeny pouze ty státy, které byly zakládajícími členy Evropského hospodářského společenství (EHS)?
 
a) Francie, Lucembursko, SRN, Itálieb) Francie, Itálie, Velká Británie, Belgiec) Nizozemsko, Lucembursko, SRN, Dánskod) Francie, Dánsko, Itálie, Irsko
 
3.Politika „prázdné židle“ je spojena:
 
a) s vystoupením Francie z vojenské části spolupráce v NATOb) se sovětským bojkotem Rady bezpečnosti OSN v době Korejské válkyc) s francouzským bojkotem institucí evropských společenství v roce 1966d) s britským bojkotem institucí ES v době sporu o tzv. britský rabat
 
4.Přímá volba poslanců do Evropského parlamentu byla zavedena v roce:
 
a) 1965b) 1973c) 1979d) 1981
 
5.Cílem tzv. Plevenova plánu bylo:
 
a) vytvoření Evropského společenství uhlí a ocelib) ukončení vláky v Indočíněc) vytvoření Evropského obranného společenstvíd) vytvoření celní unie mezi Francií a státy Beneluxu
 

Mezinárodní vztahy, dějiny mezinárodních vztahů a mezinárodní organizace

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Irácko-íránská válka probíhala v letech:
 
a) 1975–1980b) 1978–1988c) 1980–1988d) 1990–1991
 
2.Doktrína, na jejímž základě USA uplatňuje svůj vliv v rámci západní polokoule, se nazývá:
 
a) Wilsonovab) Trumanovac) Monroeovad) Reaganova
 
3.Které z následujících států nepatří mezi členy Společenství nezávislých států (SNS) sdružujícího nástupnické státy Sovětského svazu?
 
a) Bělorusko a Kazachstánb) Arménie a Gruziec) Moldávie a Ázerbájdžánd) Lotyšsko a Litva
 
4.Zkratka IBRD je označením pro:
 
a) Všeobecnou dohodu o clech a obchodub) Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvojc) Mezinárodní banku pro obnovu a rozvojd) Evropskou investiční banku
 
5.Republika Saló byla označením:
 
a) pro meziválečnou Rakouskou republikub) pro stát vedený Mussolinim v letech 1922–1943c) pro oblast kontrolovanou jugoslávskými komunisty za 2. světové válkyd) pro loutkovou republiku vytvořenou B. Mussolinim v roce 1943
 
6.Elysejská smlouva byla podepsána mezi:
 
a) Francií a Velkou Britániib) Francií a Španělskemc) Francií a SRNd) Francií a NDR
 
7.Organizace spojených národů:
 
a) byla založena v říjnu 1945 a sídlí v New Yorkub) převzala pravomoci Ligy národů v roce 1947c) vznikla v roce 1944d) její konečná podoba byla dojednána na konferenci v San Francisku
 
8.Tzv. Londýnská smlouva je smluvním základem:
 
a) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojb) Evropského sdružení volného obchoduc) Rady Evropyd) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 
9.Informbyro komunistických a dělnických stran bylo založeno:
 
a) v roce 1943b) v roce 1945c) v roce 1947d) v roce 1955
 
10.Suezská krize se časově překrývala:
 
a) s potlačením východoněmeckého povstání sovětskou armádoub) se zásahem vojsk nově vzniklé Varšavské smlouvy proti bouřím v polské Poznanic) s ozbrojeným zásahem sovětské armády proti maďarské revolucid) s vyhlášením plné suverenity Rakouska
 

Politická geografie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pojem „Nunavut“ je spojen s:
 
a) domorodým označením Grónskab) původním označením Islanduc) názvem kanadského teritoria získaného od původních obyvateld) názvem amerického teritoria získaného od původního domorodého obyvatelstva
 
2.Jako lusofonní jazyk označujeme:
 
a) španělštinub) portugalštinuc) francouzštinud) brazilštinu
 
3.Oblast Ticino je součástí:
 
a) Francieb) Itáliec) Chorvatskad) Švýcarska
 
4.Nejstarší republikou na africkém kontinentu je:
 
a) Marokob) Egyptc) Libéried) Etiopie
 
5.Finsko je:
 
a) republikoub) konstituční monarchiíc) parlamentní monarchiíd) vévodstvím s formálním postavením monarchy
 
6.Panamský průplav je v současnosti:
 
a) pod mezinárodní správnoub) v držení Panamyc) pronajat Organizaci amerických státůd) v pronájmu USA
 
7.Povstalecká organizace Tamilští tygři operovala v:
 
a) Laosub) Bangladéšic) Srí Lanced) Kambodži
 
8.Seychelské ostrovy jsou:
 
a) v Atlantském oceánub) v Indickém oceánuc) v Tichém oceánud) v Karibském moři
 

Politické systémy významných zemí (komparativní politologie)

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Ve kterém politickém systému platí, že se zákonodárný sbor může sám rozpustit?
 
a) Německob) Belgiec) Rakouskod) Itálie
 
2.The Labour Party se poprvé dostala do čela britské vlády v roce:
 
a) 1901b) 1905c) 1924d) 1945
 
3.Konstruktivní vyjádření nedůvěry je typické pro politický systém:
 
a) Francieb) Velké Britániec) Německad) USA
 
4.Prezidentem USA v letech 1953–1961 byl:
 
a) H. Trumanb) J. F. Kennedyc) L. Johnsond) D. Eisenhower
 
5.Charakteristický znak většinového volebního systému je:
 
a) existence mnoha politických stran v parlamentěb) nestabilní koaliční vládac) nízká personifikace a vysoká reprezentativita ve výběru zákonodárcůd) eliminace extrémních politických proudů
 
6.Pojem „Gerrymandering“ označuje:
 
a) způsob odvolávání amerického prezidenta a nejvyšších představitelů administrativyb) účelovou manipulaci s hranicemi volebního obvoduc) způsob přepočítávání hlasů v prezidentské volbě v USAd) poválečný tlak na levicově smýšlející členy amerického Kongresu
 
7.V jakém evropském regionu bylo nejdříve zaváděno volební právo pro ženy?
 
a) ve středomořských katolických zemíchb) ve Skandináviic) ve Velké Británii a Irskud) v alpských zemích
 

Světové politické myšlení

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Max Weber rozlišuje tři typy politických postav. Do tohoto výčtu nezahrnuje politický typ:
 
a) radikálb) demagogc) stranický úředníkd) boss
 
2.V souvislosti s nacionálním vnímáním historického vývoje je zmiňován:
 
a) G. W. F. Hegelb) I. Kantc) J. G. Herderd) F. von Schelling
 
3.Joseph A. Schumpeter je autorem knihy:
 
a) Opium intelektuálůb) Teorie svobodyc) Cesta do otroctvíd) Kapitalismus, socialismus a demokracie
 
4.Poprvé moderní představu o horizontální dělbě moci formuloval:
 
a) J. Lockeb) T. Hobbesc) Ch. L. de Montesquieud) A. de Tocqueville
 
5.Demokracii jako potenciální hrozbu „tyranie většiny“ vnímá:
 
a) J. Adamsb) J. Madisonc) A. Hamiltond) A. de Tocqueville
 

Úvod a stěžejní pojmy politické teorie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Autorem textu „Demokracie a totalitarismus“ je:
 
a) H. Arendtováb) T. G. Masarykc) A. Gramscid) R. Aron
 
2.V konstituční monarchii je:
 
a) výkonná moc ustavována na základě volebb) panovníkova moc omezena na reprezentační a ceremoniální záležitostic) panovník nejvyšším soudcem a zákonodárcemd) panovníkova moc omezena ústavou
 
3.Pojem „ideologie“ poprvé použil ve svém díle:
 
a) Platónb) D. de Tracyc) J. J. Rousseaud) A. Comte
 
4.Giovanni Sartori vnesl do studia stranických systémů pojmy:
 
a) prezidentské a parlamentní stranické systémyb) uzavřené a otevřené stranické systémyc) bipartijní a multipartijní stranické systémyd) soutěživé a nesoutěživé stranické systémy
 
5.Mezi tři základní paradigmata (orientace) v politologii nepatří:
 
a) normativně-ontologickéb) kriticko-dialektickéc) analyticko-empirickéd) strukturalistické
 
6.Institut veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana) byl poprvé ustanoven:
 
a) v Rakouskub) ve Velké Britániic) ve Švédskud) v Nizozemí
 
7.Česká politologie je zastřešována:
 
a) Českou společností pro politické vědyb) Českomoravskou unií politologůc) Českomoravským svazem pro politické vědyd) Českou politologickou komorou
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.