Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Biologie a nervová psychologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Žluč je důležitá zejména pro:
 
a) trávení tukůb) trávení bílkovinc) trávení cukrůd) mechanický rozklad tráveniny
 
2.Která minerální látka je nejvíce zastoupena v moči:
 
a) síran vápenatýb) chlorid draselnýc) hořčíkd) chlorid sodný
 
3.Oxytocin působí na:
 
a) kosterní svalstvob) ledvinyc) gonádyd) hladkou svalovinu
 
4.Kolik je v dospělém chrupu řezáků?
 
a) 8b) 4c) 12d) 6
 
5.Spojení kosterního svalu a míšních nervů obstarává:
 
a) muskulární převodníkb) příčná synapsec) dopaminový transportní systémd) nervosvalová ploténka
 
6.Hladká svalovina není obsažena:
 
a) v cévní stěněb) v okuc) ve stěně trávicí trubiced) v myokardu
 
7.Kterou činnost neprovádějí ledviny?
 
a) zahušťování močib) syntézu močovinyc) odstraňování přebytečného sodíku z krved) tvorbu ultrafiltrátu
 
8.Sarkomera je:
 
a) jednotkou stavby příčně pruhovaného svalového vláknab) skupina spontánně elektricky aktivních vláken v myokarduc) funkční jednotkou práce ledvind) skupina jaterních buněk se společnou funkcí
 
9.Dechový objem v klidu činí přibližně:
 
a) 3,5 lb) 2 lc) 5,5 ld) 0,5 l
 
10.K rekombinaci DNA dochází:
 
a) při crossing-overub) při translokacic) při mitózed) při genetickém posunu
 

Dějiny psychologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.S. Freud byl ovlivněn prací s hysterickými pacienty, které se věnoval:
 
a) B. Bolzanob) I. P. Pavlovc) T. de Chardind) J. Charcot
 
2.Důležitým pojmem v psychologii L. S. Vygotského je:
 
a) extroverzeb) egocentrismusc) reflexd) interiorizace
 
3.Alfred Adler je autorem termínu:
 
a) obranné mechanismy egab) Elektřin komplexc) komplex méněcennostid) determinující tendence
 
4.Typickým představitelem racionalistické podoby nativismu byl:
 
a) J. Lockeb) W. Jamesc) T. Akvinskýd) G. W. Leibniz
 
5.Humanistická psychologie se jako nový směr objevila:
 
a) v západní Evropěb) později než neobehaviorismusc) během druhé světové válkyd) později než transpersonální psychologie
 
6.O biologické zušlechťování lidské společnosti se pokoušela:
 
a) etnogenetikab) embryonikac) genetikad) eugenika
 

Klinická psychologie a další aplikované obory

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Termín kazuistika označuje:
 
a) případovou studiib) vyjádření znalce k určitému soudnímu případuc) analýzu příčin chování v určité situacid) nenucený přístup k psychologickému vyšetření
 
2.Polygraf je:
 
a) přístroj obvykle užívaný jako tzv. detektor lžib) jiný název pro elektroencefalografc) přístroj pro počítačovou prezentaci dotazníků a současné měření fyziologických veličind) aparát pro zaznamenávání evokovaných potenciálů
 
3.Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) používá pro označení maniodepresivity termín:
 
a) depresivní psychózab) schizoafektivní poruchac) maniodepresivní psychózad) bipolární afektivní porucha
 
4.Mezi projektivní metody nepatří:
 
a) Learyho test interpersonální diagnózyb) tematicko apercepční testc) asociační experimentd) Rorschahův test
 
5.Muž má v zaměstnání konflikt s nadřízeným. Posléze svým útočným chováním doma vyvolá konflikt s partnerkou. Hovoříme zde o:
 
a) konfliktní senzitizacib) opožděné agresic) přesunuté agresid) připravenosti ke konfliktu
 
6.Sopor patří mezi:
 
a) poruchy vnímáníb) opiátyc) poruchy myšleníd) poruchy vědomí
 
7.Anankastická osobnost se vyznačuje:
 
a) asociálními rysyb) puntičkářstvímc) nezdrženlivostíd) obsesemi a histrionskými rysy
 

Metodologické základy

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Snižování chyby měření zvyšujeme primárně:
 
a) reliabilitu testub) kredibilitu testových výsledkůc) empirickou validitu testud) autenticitu testu
 
2.Jaký zásah dělá experimentátor v kontrolní skupině?
 
a) vyrovnává rozdíly mezi osobamib) žádnýc) ovlivňuje nezávisle proměnnoud) ovlivňuje závisle proměnnou
 
3.Hlavním účelem převádění hrubého skóru na skór vážený je:
 
a) chybná konstrukce testub) zjednodušení matematického postupuc) zajištění porovnatelnosti individuálního výsledků s rozložením výsledků v populacid) zajištění normálního rozložení hrubých skórů
 
4.Dobově podmíněná a jen částečně reflektovaná pravidla, která určují postupy uvažování, dokazování i empirické práce ve vědě, se označují:
 
a) normativní kánonyb) společenské normyc) hypostázed) paradigmata
 
5.Standardní odchylka IQ skóru činí 15 bodů, průměr je 100 bodů. Kolik procent populace má IQ nad 130?
 
a) 0,7 %b) 25 %c) 10 %d) 2,3 %
 

Nervová soustava

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Mozkový kmen se skládá z/ze:
 
a) středního mozku, mostu a prodloužené míchyb) prodloužené míchy a mozečkuc) mostu a mozečkud) talamu a středního mozku
 
2.Huntingtonova chorea je způsobena postižením:
 
a) bazálních gangliíb) mostuc) motorické kůryd) mozečku
 
3.Jaký je normální elektrický potenciál na buněčné membráně neuronu?
 
a) –30 mVb) 110 mVc) –70 mVd) 40 mV
 
4.Z postranních sloupců hrudní a horní bederní míchy vystupuje:
 
a) parasympatikusb) synaptikusc) dostředivé míšní nervstvod) sympatikus
 
5.Ranvierovy zářezy jsou:
 
a) prohlubně oddělující presynaptickou a postsynaptickou část synapseb) místa přerušení myelinové pochvyc) místa, kde dendrity nasedají na neurond) zářezy ohraničující synapsi od přívodního vlákna
 
6.Kinetické čidlo je umístěno:
 
a) ve svislých polokruhovitých kanálcíchb) pouze v kulatém váčkuc) v kulatém a vejčitém váčkud) v polokruhovitých kanálcích
 
7.Motorická afázie je spojena především s poškozením:
 
a) Wernickova centrab) prefrontální ventromediální kůryc) Brocova centrad) Heschlových závitů
 

Obecná psychologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Přetrvávající následný obraz na sítnici je vnímán:
 
a) v různých barvách, podle úrovně aktivace pozornostib) jako pohybující se proti směru pohybu okac) jako bezbarvýd) v barvě komplementární vůči barvě podnětu
 
2.Mezi základní psychologické disciplíny nepatří:
 
a) obecná psychologieb) vývojová psychologiec) sociální psychologied) klinická psychologie
 
3.Fechnerův zákon tvrdí, že:
 
a) má-li růst intenzita počitku geometricky, musí intenzita podnětu růst aritmetickyb) má-li růst intenzita počitku aritmeticky, musí intenzita podnětu růst geometrickyc) intenzita počitku je funkcí intenzity a počtu podnětůd) intenzita počitku je funkcí intenzity a trvání podnětu
 
4.Fantazii řadíme mezi:
 
a) volní procesyb) konativní procesyc) kognitivní procesyd) emoční procesy
 
5.Termín alimentární potřeby označuje:
 
a) potřeby spojené s výživoub) potřebu rodičovského chováníc) pomůcky při psychologickém experimentováníd) potřeby vyvíjejícího se dítěte
 
6.Pojmem schéma označujeme:
 
a) uměle vytvořenou reprezentaci vztahů mezi lidmi ve skupiněb) paměťovou reprezentaci skupiny lidí, objektů, událostí nebo situacíc) plán uspořádání pokusud) procedurální reprezentaci jemných senzomotorických aktivit
 
7.Gradient struktury se uplatňuje při:
 
a) druhotné analýze komplexních zrakových vjemůb) vnímání řečic) hmatovém vnímáníd) zrakovém vnímání hloubky
 
8.Termín ustanovka v Uznadzeho teorii označuje:
 
a) výběrovou zaměřenost na interakci s některými jedincib) náhlé zablokování činnosti během cílené aktivityc) stav zaměřenosti a pohotovosti k určitému chováníd) základní úroveň motivačně charakterového nastavení osobnosti
 
9.Termínem apercepce se obvykle označuje:
 
a) ani jedno z uvedenýchb) závislost přijímání a zpracování informace (obv. při vnímání) na minulé zkušenostic) koncentrované vnímáníd) stav, kdy selhává funkce vnímání
 

Psychologie osobnosti

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pětifaktorový model Big Five nezahrnuje jako osobnostní dimenzi:
 
a) přívětivostb) svědomitostc) otevřenost vůči zkušenostid) inteligenci
 
2.Jak by se dalo nejlépe psychologicky charakterizovat svědomí?
 
a) internalizované normy jednáníb) internalizované meze chováníc) ego-ideáld) nedostatečně rozvinuté super-ego
 
3.Na kterou složku osobnosti má zřejmě největší vliv výchova a sociální působení?
 
a) temperamentb) charakterc) kognitivní styld) tekutá inteligence
 
4.Pojem akcentovaná osobnost znamená:
 
a) osobnost s určitými abnormními rysyb) osobnost s atypickými poměrem maskulinity/femininityc) osobnost zvláště výřečnád) osobnost mimořádně nadaná
 
5.Pojetí vývoje osobnosti, podle kterých dochází v průběhu života k průběžnému rozčleňování a modifikaci komplexních vnitřních struktur, se označuje jako:
 
a) komplexníb) faktorovéc) stadiálníd) diferenciační
 

Sociální psychologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Termínem persuaze se označuje:
 
a) přesvědčování a ovlivňování postojů a jednáníb) změna postojů ve směru k prosociálnímu chováníc) dynamický proces ve skupině snižující kohezid) technika zjišťování postojů
 
2.Který z uvedených efektů nemá vliv na formování dojmu o osobách?
 
a) haló efektb) autokinetický efektc) efekt novostid) efekt primárnosti
 
3.Která z uvedených nepatří mezi složky postojů?
 
a) citováb) intencionálníc) kognitivníd) behaviorální
 
4.Která charakteristika nejlépe vystihuje pojem kauzální atribuce?
 
a) přisuzování příčin různým jevům, obvykle lidskému chováníb) sociálně motivační proces, který iniciuje chováníc) zákonitý sled atribučních procesůd) chybné odhadování kauzality v lidském chování
 
5.Který z uvedených výroků je nejtypičtější pro symbolický interakcionismus?
 
a) Interakce je zprostředkována interpretacemi a významy.b) Význam sociálního chování je jednoznačně určen záměrem jednajícího.c) Sociální chování se ustavuje jako automatická odpověď na určité podněty.d) Interakce působí jako odměna v operantním podmiňování.
 
6.Který z uvedených termínů má nejblíže k termínu observační učení?
 
a) disonanceb) učení vhledemc) reaktanced) imitace
 
7.Ekmanův výzkum týkající se emočního výrazu obličeje zjistil, že:
 
a) základní druhy výrazu jsou vrozenéb) některé druhy výrazu mají i děti od narození slepéc) lidé i z velmi odlišných kultur čtou základní druhy výrazu obdobněd) horní polovina obličeje zpravidla slouží k rozlišování negativních emocí a spodní pro rozlišování pozitivních
 

Vývojová psychologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Kdy dítě začíná samo hledat předmět, který před ním ukryjeme?
 
a) asi v polovině druhého rokub) v době, kdy ho dokáže označit slovemc) ani v osmi měsícíchd) asi v šesti měsících
 
2.Na konci Piagetovy fáze senzomotorické inteligence se objevuje:
 
a) dynamický stereotypb) operační myšleníc) oddálená nápodobad) sociální úsměv
 
3.Dítě se dokáže bez pomoci posadit na rovné ploše:
 
a) v 9 měsícíchb) v jednom rocec) v 6 měsícíchd) dříve, než se dokáže s cizí pomocí krátce postavit
 
4.Asociativní hra u dětí:
 
a) následuje po paralelní hřeb) vyžaduje organizovanou spoluprácic) existuje především jako psychoanalytický konceptd) je spíše experimentací
 
5.Když hovoříme o vývoji dítěte, používáme termínu kefalokaudální směr:
 
a) jako synonymum termínu proximodistální směrb) k označení směru vývoje svalů od hlavy dolůc) jako synonymum termínu ulnoradiální směrd) k označení směru vývoje svalů od zádových k šíjovým
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.