Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Česká sociologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Kdy nastal první rozvoj české sociologie?
 
a) před první světovou válkoub) v období mezi dvěma světovými válkamic) po druhé světové válced) po roce 1968
 
2.T. G. Masaryk vydává roku 1881 svou habilitační práci. Tato práce nese název:
 
a) Všeobecná sebevraždab) O podstatě sebevraždyc) Sebevražda jako hromadný jev moderní osvěty
 
3.Předmětem sociologie není podle Chalupného společnost, ale:
 
a) skupinyb) rodinac) civilizaced) stát
 
4.Mnoho českých sociologů odešlo po r. 1948 do emigrace. Jedním z nich je sociolog, který se zabývá postmodernismem. Který to je?
 
a) I. Možnýb) J. Kellerc) V. Bělohradskýd) M. Petrusek
 

Další pojmy

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Autorem pojmu sociologická imaginace je:
 
a) Z. Baumanb) G. H. Meadc) Ch. W. Millsd) A. Comte
 
2.Pojem „homo sociologicus“ se objevil ve stejnojmenné knize:
 
a) R. Dahrendorfab) É. Durkheimac) R. Lintonad) M. Webera
 
3.Archetyp označuje:
 
a) sny přenášející se z generace na generacib) prapravzory chováníc) nevědomé prvky v duševním životě člověka, které mají obecný charakter
 
4.Souhlas většiny lidí určité skupiny v názorech a postojích k nejdůležitějším aspektům jejich společenského života se nazývá:
 
a) schizmab) konsensusc) skupinová dynamikad) patrilinearita
 
5.Indukce je:
 
a) přechod od jednotlivého k obecnémub) přechod od obecného k jednotlivémuc) totéž co dedukce
 

Díla a jejich autoři

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Struktura vědeckých revolucí je dílo:
 
a) T. Parsonseb) R. K. Mertonac) K. Marxed) T. S. Kuhna
 
2.V češtině vydanou knihu pod názvem Peníze v moderní kultuře a jiné eseje napsal:
 
a) Max Weberb) Adam Smithc) Karel Marxd) Georg Simmel
 
3.Hannah Arendtová nenapsala dílo:
 
a) O násilíb) Krize kulturyc) Eichmann v Jeruzaléměd) Život člověka
 
4.Dílo Gemeinschaft und Gesellschaft napsal:
 
a) Max Weberb) Karl Marxc) Herbert Marcused) Ferdinand Tönnies
 
5.Manifest komunistické strany je dílem:
 
a) V. I. Leninab) M. Weberac) M. A. Bakuninad) K. Marxe a B. Engelse
 
6.Kulturní rozpory kapitalismu napsal:
 
a) Daniel Bellb) Max Schelerc) Karl Marxd) Max Weber
 

Moc, nerovnost, sociální struktura

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Z hlediska ovládaných mohou být mocenské nároky:
 
a) legální a nelegálníb) velké a maléc) legitimní a nelegitimníd) oficiální a neoficiální
 
2.Pojem „názoroví vůdci“ označuje:
 
a) jednotlivce, kteří v neformálních osobních kontaktech ovlivňují druhé v jejich názorech a rozhodováníb) jednotlivce, kteří prostřednictvím médií ovlivňují druhé v jejich názorech a rozhodováníc) charismatické osobnosti v dějináchd) duchovní elity společnosti
 
3.Askriptivní status je status:
 
a) motivačníb) připsanýc) majetkovýd) společenský
 
4.Liší-li se sociální postavení dítěte od rodičů, hovoříme o sociální mobilitě:
 
a) interníb) intrageneračníc) intergeneračníd) irelevantní
 
5.Někdy se pro rozlišení tříd používá označení „bílé“ a „modré límečky“. „Bílé límečky“ je označení pro zaměstnance:
 
a) momentálně nezaměstnanéb) manuálně pracující v zemědělstvíc) manuálně pracující v průmyslud) vykonávající duševní práci
 
6.Teorii zahálčivé třídy koncipoval:
 
a) M. Weberb) K. Marxc) T. Veblend) G. Simmel
 

Práce, management, byrokracie, ekonomika

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Vyber označení jedné z forem pracovní mobility – častého střídání pracovních poměrů:
 
a) mobilizaceb) fluktuacec) postupd) kariéra
 
2.Který druh nezaměstnanosti je důsledkem hospodářského cyklu:
 
a) strukturální nezaměstnanostb) sezónní nezaměstnanostc) parciální nezaměstnanostd) cyklická nezaměstnanost
 
3.Objev neformální organizace uskutečnil představitel školy Human relations:
 
a) Henri Fayolb) Henry Fordc) Elton Mayod) Chris Argyris
 
4.Jaký je rozdíl mezi institucí a organizací?
 
a) žádnýb) instituce znamená formu jednání, organizace obsah jednáníc) instituce je způsob, jakým lidé dělají nějakou věc, organizace je způsob, jak při tom svou aktivitu koordinujíd) instituce je stálá, organizace dynamická
 
5.Rozlišuje se několik druhů inflace. Mezi ně nepatří inflace:
 
a) skákajícíb) cválajícíc) pádivád) plíživá
 

Skupiny, kolektivity, makrostruktury

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Na G. Sumnera v jeho rozlišení skupin navázali další autoři teorií:
 
a) sekundárních skupinb) nátlakových skupinc) primárních skupind) referenčních skupin
 
2.Sociální uznání jedince v malé sociální skupině G. C. Homans nazývá:
 
a) sociální aprobaceb) sociální aproximacec) sociální apologied) sociální antropologie
 
3.Jaký pojem používal Durkheim k označení atomární rodiny?
 
a) úplnáb) partnerskác) manželskád) neúplná
 
4.Dav se vyznačuje:
 
a) schopností adekvátně vnímat realitub) iracionalitouc) ovládáním sebe samad) tím, že se zásadně nepodřizuje vůdci
 
5.Pojem občanská společnost označuje:
 
a) skupiny nezávislé na státub) skupiny ekonomicky závislé na státuc) jeden z druhů vládyd) všechny jedince nad 15 let věku
 

Socializace, akulturace, sociální učení

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pokud jedinec pociťuje osvojené způsoby chování, postoje a představy jako své vlastní, pak jsou:
 
a) internalizoványb) interpoloványc) interakcioványd) interpretovány
 
2.Jaké aspekty pohlaví označuje pojem „gender“?
 
a) biologickéb) sociálníc) kulturníd) fyzické
 
3.Durkheimova sociologistická koncepce socializace je svou podstatou:
 
a) antianalytickáb) antiindividualistickác) psychoanalytickád) individualistická
 
4.Kladným důsledkem etnocentrismu je:
 
a) vnitřní skupinová soudržnostb) přijímání cizích kulturních prvkůc) identifikace jedince s další skupinou
 
5.Který z uvedených procesů sociálního učení neprobíhá záměrně?
 
a) přejímání vzorů kriminálního chování v deviantní skupiněb) zvyšování pracovního výkonuc) nápravná resocializaced) psychoterapie
 

Sociální jednání a chování, role, sociální interakce a komunikace

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Vyber označení pro nositele, iniciátora a realizátora sociální činnosti:
 
a) aktérb) iniciační individuumc) jedinecd) osobnost
 
2.Představitelem dramaturgického modelu je:
 
a) E. Goffmanb) G. H. Meadc) R. Lintond) G. C. Homans
 
3.Druhou úrovní Meadovy koncepce přejímání a hraní rolí je (oproti „play“):
 
a) gameb) lookc) stayd) act
 
4.Relativně ustálený způsob chování jedince se nazývá:
 
a) postojb) rolec) statusd) předsudek
 
5.Základní aspektem sociální interakce je:
 
a) sociální participaceb) sociální projekcec) sociální percepced) sociální personifikace
 
6.Marshall McLuhan rozlišuje ve své knize Jak rozumět médiím média:
 
a) vizuální a hlasováb) chladná a horkác) modrá a červenád) západního a východního typu
 

Sociální jevy, sociokulturní regulativy, sociální deviace

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.W. G. Sumner považoval za elementární formu sociálních jevů:
 
a) genetické vlastnosti člověkab) morálnoc) zvyky a obyčejed) činnost
 
2.Označ pojmem systém institucí, norem, hodnot a chování, který je charakteristický pro určitou kulturu:
 
a) kulturní vzorecb) kulturní vzorekc) kulturní systémd) kulturní funkce
 
3.Na přesně vymezené postupy jsou vázány sankce:
 
a) neformálníb) formálníc) pozitivníd) negativní
 
4.Zákaz určité věci, pokrmu, místa, jednání apod., jehož nerespektování může mít za následek trest, se nazývá:
 
a) tabub) totemc) tabulad) theos
 
5.Pojem sociální patologie zavedl:
 
a) A. Comteb) H. Spencerc) É. Durkheimd) R. Dahrendorf
 

Sociální změna, civilizace, sociální hnutí

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pokrok byl centrálním konceptem:
 
a) humanismub) osvícenstvíc) renesanced) scholastiky
 
2.„Velká transformace“ (stejnojmenná kniha K. Polanyi):
 
a) proběhla ve druhé polovině 20. stoletíb) znamená proces, jímž vznikla tržní společnostc) znamená proces, jímž by se společnost třídní měla změnit na společnost beztřídní
 
3.Autorem koncepce industriální a postindustriální společnosti je:
 
a) R. Aronb) A. Giddensc) T. Parsonsd) Z. Bauman
 
4.Často se v souvislosti se současným světem a konflikty v něm hovoří o bipolaritě:
 
a) severu a západub) severu a jihuc) západu a východud) západu a jihu
 
5.Pro O. Spenglera je civilizace:
 
a) nejvyšší stadium kulturního vývojeb) nejpropracovanější systém práva a noremc) nejvyšší stadium cyklického vývoje společnostid) zkostnatělá fáze cyklického vývoje kultury
 

Sociologická metodologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Pravidla sociologické metody, dílo, které stálo na počátku sociologické metodologie, napsal:
 
a) R. K. Mertonb) G. Simmelc) H. Spencerd) É. Durkheim
 
2.Otázka, která má zformulován dotaz i varianty odpovědí, se nazývá otázka:
 
a) otevřenáb) polootevřenác) polouzavřenád) uzavřená
 
3.Čím vyšší je reliabilita, tím:
 
a) vyšší je validitab) více je chyb ve výzkumuc) méně chyb je ve výzkumud) nižší je validita
 
4.Zakladatelem sociometrie byl:
 
a) G. C. Homansb) J. L. Morenoc) T. Parsonsd) E. Mayo
 
5.Metoda, která zjišťuje rozdíl ve významu slov, se označuje:
 
a) sémiotikab) sémantický diferenciálc) sémiologie
 

Sociologické teorie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.T. Parsons rozlišuje tyto systémy:
 
a) kulturní a sociálníb) kulturní, sociální a systém osobnostic) kulturní, sociální, systém osobnosti a systém behaviorálního organismud) kulturní, sociální, systém osobnosti, systém behaviorálního organismu a evoluční systém
 
2.Pro negativní funkci prvků sociálního systému Merton použil označení:
 
a) nefunkceb) afunkcec) dysfunkced) ifunkce
 
3.L. A. Coser rozlišuje konflikt:
 
a) otevřený a uzavřenýb) nasycený a nenasycenýc) primární a sekundárníd) realistický a nerealistický
 
4.Zakladatelem behaviorismu byl:
 
a) R. Lintonb) G. H. Meadc) J. B. Watsond) R. E. Park
 
5.Mead rozlišuje dvě složky osobnosti, a to:
 
a) „Ego“ a „Superego“b) „I“ a „It“c) „I“ a „Me“d) „Ego“ a „I“
 
6.Strukturalismus byl ve svém rozvoji ovlivněn hlavně:
 
a) kulturní antropologiíb) sociální psychologiíc) lingvistikoud) fundamentalismem
 
7.Životní úroveň lumpenproletariátu:
 
a) je nad úrovní dělnické třídyb) je pod úrovní dělnické třídyc) je stejná jako úroveň dělnické třídy
 
8.H. Marcuse označuje člověka v moderní společnosti jako:
 
a) přirozenéhob) vícerozměrnéhoc) kulturníhod) jednorozměrného
 

Vznik a počátky sociologie

U každé z otázek je možná jedna správná odpověď.

1.Sociologie jako samostatná vědní disciplína vznikla:
 
a) v první polovině 20. stoletíb) v první polovině 19. stoletíc) v druhé polovině 19. stoletíd) v druhé polovině 18. století
 
2.Všechny teorie konsensu vycházejí mimo jiné z předpokladu, že:
 
a) sociální systémy jsou dezintegrovanéb) společnosti nejsou soudržnéc) společenský život je založen na kompeticid) základními prvky společenského života jsou normy a hodnoty
 
3.A. Comte sociologii rozdělil na:
 
a) sociální statiku a sociální dynamikub) empirickou a teoretickouc) obecnou a metodologickoud) psychologickou a antropologickou
 
4.Která z uvedených možností není kritériem rozlišení společností u Spencera:
 
a) stupeň bohatstvíb) stupeň rozvoje mocenské organizacec) stupeň usedlosti životad) stupeň dělby práce
 
5.K. Marx a F. Engels založili tzv. socialismus:
 
a) dělnickýb) uměleckýc) utopickýd) vědecký
 
6.Podle Webera je správa v tradičních společnostech mimo jiné organizována tak, že:
 
a) vládce ovládá úředníky stejně neomezeně jako všechny ostatní poddanéb) vládce = úředníkc) úředníci nespadají pod pravomoci panovníkad) všichni mají právo spravovat své záležitosti
 
7.Který z uvedených pojmů nepatří mezi tři centrální obecné pojmy sociologie É. Durkheima?
 
a) sociální faktalantoisc) kolektivní nevědomíd) kolektivní představy
 
8.Teorii reziduí a derivací rozpracoval:
 
a) M. Weberb) É. Durkheimc) H. Spencerd) V. Pareto
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.