Jak se dostat na obor psychologie

články jak se dostat na obor psychologie kampomaturite.cz

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory). Hledáte podrobné informace včetně ukázkového testu? Stáhněte si zdarma náš e-book aktualizovaný pro rok 2024.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete psychologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku/část testu z cizího jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

U psychologických oborů je úspěšnost dlouhodobě pod 15 %.

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2023 1060 přihlášených a 55 přijatých (2022 59/1132, 2021 60/1175, 2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2023 podáno 1469 přihlášek, 170 uchazečů bylo přijato (2022 133/1471, 2021 137/1670, 2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2023 1573 uchazečů a 104 přijatých (2022 111/1569, 2021 111/2234, 2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2023 evidovala v programu Psychologie 1033 přihlášek, přijato bylo 50 zájemců (2022 55/907, 2021 50/915, 2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 390 přihlášek a 36 přijatých zájemců (2022 34/356, 2021 33/98), FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 604 podaných přihlášek a 88 přijatých uchazečů (2022 81/513, 2021 71/539).

Není výjimkou u přijímacích zkoušek potkat studenty, kteří se o přijetí pokoušejí již několikátý rok po sobě.

Údaje šancí na přijetí za celé fakulty/školy 2023:

Veřejné VŠ: JČU FF 78,1 %, MU FSS 31 %, FF 42,2 %, OSU FF 40,8 %, PDF 36,1 %, UK FF 36,2 %, PDF 32,5 %, UPOL FF 37,6 %

Soukromé VŠ: PVŠPSS 51,4 %, UNYP, VŠAPS 100 %

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

Další aktuálně nabízené učebnice najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Arteterapie, Psychologie. Psychologie 1. část – OSP NSZ SCIO 12/23 - 3/2024 včetně, 2. část posouzení materiálů dodaných uchazečem - písemný podklad dle pokynů, videonahrávka. Dodání dle dispozic fakulty nejpozději do 20. 5. 2024. 3. část ústní pohovor - motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích, schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a dalšípodstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie. Arteterapie 1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura); 2. část obsahuje: pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie; testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test; řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na vybrané téma podle výtvarně metodických instrukcí; předložení domácí produkce, která je hodnocena max. 10 body. Uchazeč přinese výběr domácích výtvarných prací: 5–10 prací, akvarel, s důrazem na postavu zasazenou do kontextu interiéru či exteriéru, nejlépe velikost A3. Výběr dosavadních domácích výtvarných prací bude obsahovat originály (pouze ve výjimečných případech může jít o reprodukce, fotografie artefaktů apod.). Po prohlédnutí produkce přijímací komisí bude uchazeči jeho tvorba vrácena. Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: (Psychologie): Jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO, uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta: (Psychologie): TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy 15. - 21. 4. 2024 psychologie, biologie. Bez možnosti prominutí. Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 3. - 7. 6. 2024. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 6. - 24. 5. 2024 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): Akreditace programu nebyla ke dni publikace článku dokončena (zdroj zde). Přihlášku bude možné podat až po dokončení procesu akreditace, termín přijímacích zkoušet bude zveřejněn rovněž po dokončení akreditace. 1. kolo – písemná část: 1) test znalostí základů společenských věd, z biologie a psychologie; test všeobecných studijních předpokladů 2) volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky; 2. kolo – ústní část: podčást A 1) rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) 2) diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty). Podčást B: 1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A. Podrobnosti a další požadavky www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Pedagogická fakulta: (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 6. - 18. 6. 2024 1. kolo: Písemný test a) oborové znalosti: otázky zakládající se na studiu psychologických a speciálně pedagogických publikací. b) porozumění cizojazyčnému odbornému textů: znalostní otázky z psychologie v AJ. c) matematické základy: otázky ověřující pochopení matematických operací úrovně střední školy.  2. kolo: Písemná talentová zkouška Souběžně s pozvánkou k přijímací zkoušce budou uchazečům elektronickou cestou zaslány celkově tři odborné psychologické články: dva v angličtině, jeden v češtině. Tyto články spolu s doporučenou literaturou pro první kolo jsou zdroje pro přijímací test druhého kola. Test se skládá z: a) otázek ověřujících porozumění odborným článkům na základě informací v nich. b) otázek ověřujících schopnost aplikovat znalosti ověřované v testu prvního kola přijímacího řízení. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz.  Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: (Psychologie): 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), test předpokladů ke studiu, písemný oborový test z psychologie, 2. kolo ústní zkouška 20. - 24. 5. 2024 motivace ke studiu a představení, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, psychologie osobnosti, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie/společenské vědy, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test ZSV), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 3. - 17. 6. 2024. Přihlášky Psychologie 29. 2. 2024, SPZKAP 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 6. 2. a 5. 3. 2024

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: Informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 17. 1., 15. 2., 14. 3. 2024

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, podrobnější informace a odkazy v e-booku, doporučujeme informace o termínech a podmínkách přijetí ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

Úvodní obrázek:

Vintage photo created by Dragana_Gordic - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na psychologii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

18.1.2024