Geografie (N0532A330020)

Studijní program: Geografie (N0532A330020)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit, analyzovat, interpretovat získané informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce a aktivně komunikovat ve dvou cizích jazycích (ústně i písemně). Student magisterského studia získá znalosti o prostorové organizaci geografických jevů a procesů na Zemi (hodnocení geografické polohy, její význam a vztahy uvnitř přírodních a sociálních systémů), o interakci přírodních a sociálních jevů (zákonitosti rozmístění, struktury a vývoje), o fungování regionálních systémů a procesů a o vztahu člověka a prostředí (při akceptování udržitelného rozvoje). Dále si student osvojí dovednosti aplikace geoinformatických nástrojů v problematice státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování), tvorby GIS projektů řešící konkrétní problémy z praxe, aplikace poznatků regionální vědy a politiky v praxi, a sociální komunikace (interakční, organizační a jiné). Absolvent může najít uplatnění ve sféře státní správy, hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory, pracoviště ministerstev), informačních střediscích, regionálních rozvojových agenturách, pracovištích euroregionů, statistických a katastrálních úřadech, správách chráněných krajinných oblastí, agentuře ochrany přírody a krajiny, v sekundární (podniky, ekoporadenství, management) a v terciérní sféře (služby, cestovní kanceláře, ekoturistika), v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/