Technologie pro ochranu životního prostředí - 2 specializace (N0712A130007)

Vysoká škola>Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem>Fakulta životního prostředí>Technologie pro ochranu životního prostředí - 2 specializace

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí (N0712A130007)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, ekologické

Náplň programu/oboru:
Specializace Odpadové a oběhové hospodářství, Environmentální technologie. Cílem studia je příprava odborníků s hlubokými znalostmi chemie životního prostředí, environmentálních aspektů průmyslových výrob a technologií pro ochranu životního prostředí. V předmětech společného základu si studenti prohloubí své matematické znalosti, získají nové chemicko-inženýrské dovednosti, a naučí se je využívat při řešení problémů ochrany životního prostředí. Získají rovněž základní manažerské dovednosti a znalosti z oblasti ekonomie a řízení. Ve specializaci Environmentální technologie (ET) jsou dále prohlubovány znalosti metod a postupů pro zachycování a zneškodňování chemických polutantů a pro jejich odstraňování z různých složek životního prostředí. Všeobecný přehled v oblasti průmyslových technologií je předpokladem pro minimalizaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. Ve výuce je kladen důraz na pochopení principů sanačních a dekontaminačních technologií, jejich výhod a omezení i vědomí širších environmentálních souvislostí. Studenti se rovněž seznámí s možnostmi využití nových materiálů (včetně nanomateriálů) a speciálních technologií při ochraně životního prostředí. Specializace Odpadové a oběhové hospodářství (OOH) rovněž využívá společného chemicko-inženýrského základu. V rámci specializace si studenti důkladně osvojí principy oběhového hospodářství a dokáží je aplikovat v podmínkách průmyslových podniků. Zároveň si studenti v této specializaci osvojí znalosti postupů a metod materiálového a energetického využití odpadů a dokáží navrhnout optimální zhodnocení surovinových zdrojů. Návrh optimální strategie využití surovin je založen na komplexním hodnocení zahrnujícím technicko-ekonomická hlediska i komplexní hodnocení dopadů na životní prostředí po celou dobu života produktu (Cradle to Grave).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, 2. kolo 9. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/