Obnova krajiny (N0588A030005)

Studijní program: Obnova krajiny (N0588A030005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní program navazuje na nově akreditovaný tříletý bakalářský studijní program FŽP UJEP B0521A030007 "Ochrana životního prostředí", který má dvě specializace "Ochrana přírody a krajiny" a "Technologie ochrany ŽP". Absolventi nově akreditovaného programu budou mít možnost studovat navazující magisterský program "Obnova krajiny". Bakalářský program "Ochrana životního prostředí" studentům poskytuje základní teoretické poznatky z ekologických a environmentálních disciplín i společenských věd, včetně legislativy, teoretické znalosti i praktické dovednosti využívání nástrojů geografických informačních systémů. Studenti získají v rámci bakalářského studia znalosti z jednotlivých složek krajiny, krajinné ekologie (ÚSES) a ochrany přírody. Absolventi bakalářského studijního programu mají i praktické zkušenosti získané při práci v laboratořích a při terénních cvičeních a exkurzích. Cílem studijního programu "Obnova krajiny" je výchova odborníka znalého problematiky metod obnovy a managementu krajiny, ekologie prostředí včetně znalosti agroekosystémů, krajinného plánování, hospodaření s vodou v krajině, včetně problematiky sucha a klimatických změn, dále se znalostmi z pozemkových úprav, rekultivačních postupů a technologií, v souladu s příslušnými legislativními nástroji. Znalosti absolventa jsou propojeny v návaznosti na nové technologie sběru a tvorby prostorových a ekologických dat včetně jejich vyhodnocení pomocí nástrojů GIS. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých oblastech revitalizace krajiny zařazením specializovaných předmětů v rámci výběru ze tří skupin povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty si student vybírá dle zaměření diplomové práce, dle svých preferencí a možného budoucího zaměření do praxe. Náplň studijního programu byla konzultována s odbornými pracovišti zabývajícími se obnovou krajiny, se zástupci státní správy, samosprávy a vybraných podniků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.5.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, 2. kolo 9. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/