Hospodářská politika a veřejná správa - více specializací a zaměření (B0488A050001)

Vysoké školy>Univerzita Pardubice>Fakulta ekonomicko-správní>Hospodářská politika a veřejná správa - více specializací a zaměření

Studijní program: Hospodářská politika a veřejná správa (B0488A050001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Profesně zaměřený program bez specializace, zaměřený profesně na obchodní inspekci, akademicky zaměřený program specializace Veřejná ekonomika a správa, Finanční správa, Ekonomika regionálního sportu. 1 zaměření Obchodní inspekce. Specializace VES Absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa má osvojeny znalosti z oblasti veřejných rozpočtů, financování, správy majetku a účetnictví, využívání moderních informačních technologií a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce. Absolvent je připravován pro profese zejména v průřezových oblastech státní správy a samosprávy, pro odborné – zejména ekonomické - činnosti v ekonomických subjektech veřejného sektoru, a to jak na státní, tak na regionální a místní úrovni. Absolvent si však najde uplatnění i mimo veřejnou správu a veřejný sektor – především v terciární sféře, v nevládním neziskovém sektoru. Specializace FS Budeš umět správně zjistit a stanovit daně a vědět jak se zabezpečí jejich úhrada. Dokážeš vypočítat daňovou povinnost u přímých i nepřímých daní. Naučíš se podané daňové přiznání zkontrolovat, rozpoznat anomálie v účetních výkazech, v příloze k účetní závěrce či ve výroční zprávě, a budeš vědět, jak postupovat, aby daň byla vybrána ve správné výši. Budeš vědět, jak se vede daňové řízení, jaké jsou daňové postupy a zároveň budeš mít i povědomí o soudní kontrole rozhodnutí Finanční správy. Získáš širší znalosti z oblasti veřejných financí a veřejných rozpočtů, nebo místních a regionálních financí. Znalosti však budeš moci využít i v soukromém sektoru, protože budeš také umět vyplnit daňové přiznání pro fyzickou i právnickou osobu. Budeš se orientovat se v nákladech daňově uznatelných a neuznatelných, odčitatelných položkách a daňových úlevách. Také se rychle zorientuješ se v účetních výkazech a budeš umět počítat základní ukazatele finanční analýzy. Zaměření Obchodní inspekce Budeš rozumět problematice ochrany spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních ohrožujících spotřebitele a fungování České obchodní inspekce. Budeš umět identifikovat falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat internetový obchod. Budeš také samozřejmě vědět, jak se vede kontrola v provozovně podnikatele a jak rozhodnout o sankci za porušení zákonů. Budeš umět spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní cestou různé spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Naučíš se číst zákony a aplikovat je v praxi. Protože budeš mít znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí různé kontroly, budeš rozumět správnímu dozoru i v širších souvislostech. Spec. ERS Získáš znalosti z oblasti •dotačních titulů MŠMT, rezortních center, sportovních svazů, sportovních asociací; •problematiky financování sportu v návaznosti na oblasti regionálních sportovních organizací, zapsaných spolků a klubů, veřejných rozpočtů, místních a regionálních financí; •hospodaření sportovních organizací sdružených ve sportovních asociacích a svazech podporovaných obcemi a kraji; •managementu sportovní organizace v širších souvislostech a dopadů ekonomických činností na její provoz a rozvoj; •problematiky správy sportovních areálů a majetku sportovních organizací; •herních činností, systémů sportovních her a dalších sportovních odvětví; •organizace a pořádání sportovních kurzů, táborů, sebeprožitkových a sebepoznávacích aktivit, dále soustředění, turnajů, soutěží.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 2. 2024 https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/den-dveri.html

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/info-prij-riz.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. DP a EM 12. 4., 19. 4., 11. - 12. 6. 2024, ostatní programy bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Telefon: 466 036 142
Web: www.upce.cz/fes
E-mail: jana.vagnerova@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok je 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/poplatky-za-studium.html.

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html