Kulturní a duchovní studia (P0288D100001)

Studijní program: Kulturní a duchovní studia (P0288D100001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Náplň programu/oboru:
Absolvent prokazuje schopnost ve své samostatné vědecké a badatelské práci propojovat konkrétní a obecná hlediska studia lidské skutečnosti v perspektivě teologických a filosofických oborů. Absolvent je vybaven dostatečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými k samostatnému výzkumu různých kulturních fenoménů založenému na odpovídajících teoretických a metodologických východiscích. Zároveň je schopen kriticky reflektovat východiska překračování hranic daných imanentním kulturním ukotvením těchto fenoménů. Je proto schopen propojit konkrétní studium jednotlivých jevů kulturní, historické a umělecké povahy s jejich obecně filosofickou nebo teologickou reflexí. Tato kompetence se jeví jako relevantní pro odpovídající interpretaci aktuálních společenských témat, u nichž hrozí nebezpečí různých typů reduktivních, technicistních přístupů. Znalosti a dovednosti získané absolventem doktorského studijního programu vycházejí z osvojení základních primárních textů i sekundární odborné literatury vztažené k tématu dizertační práce. Absolvent je vybaven znalostmi dějinného vývoje bádání ve zvoleném tématu, které je schopen propojit s širším kontextem dějin evropské duchovní tradice. Absolvent je dále schopen tvůrčím způsobem interpretovat odborné vědecké texty, analyzovat a kriticky zhodnotit jejich argumentační strukturu a analyzovat a kriticky zhodnotit specifické badatelské problémy vycházející z tématu dizertační práce, v odpovídajícím historickém a kulturním kontextu. Absolvent je kompetentní k zapojení do akademické činnosti v mezinárodním kontextu a v cizojazyčném prostředí. Absolvent je tak připraven pro badatelskou a samostatnou tvůrčí nebo koncepčně-strategickou a analytickou činnost v oblasti zkoumání vybraných kulturních jevů a jejich interpretace v kontextu filosoficko-teologických přístupů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.4.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article