Historické vědy (P0222D120009)

Studijní program: Historické vědy (P0222D120009)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia ve studijním programu Historické vědy je připravit vědecky vybavené odborníky pro samostatnou a tvůrčí badatelskou práci v oboru historie. Naplnění deklarovaného cíle sleduje korpus povinných a povinně volitelných oborových předmětů zaměřených na teoretické a metodologické aspekty studovaného programu. Doktorské semináře na jedné straně řízenou formou studia prohloubí tradiční formy práce historika (heuristika, dokumentace, interpretace, analýza, komparace, prezentace případové studie odborné veřejnosti, publikování odborné studie), na druhé straně sledují rozvoj poznávání vývoje historického myšlení a současného stavu historiografie a umožní též rozvoj specifických pracovních postupů historického bádání (např. metody oral history, prameny a metody medievistiky.). Studium předpokládá, že se doktorand pod vedením školitele zapojí v rámci tématu svého disertačního projektu do odborné diskuse vědecké komunity (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, prezentování vědeckých posterů, řešení odborně-vědeckých domácích i mezinárodních grantových projektů apod.). Studijní program umožňuje studujícím plně rozvinout tvůrčí činnost v rámci svých specializací, které respektují tradiční meritorní členění historie jako vědního oboru. Student si ve studijním programu Historické vědy může volit ze třech základních specializací, které se od sebe odlišují pouze povinnými oborovými předměty a specializačními povinně volitelnými předměty. Doktorské studium ve studijním programu Historické vědy bude nabízeno ve třech základních specializacích: České a československé dějiny, Kulturní dějiny a Hospodářské a sociální dějiny.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ff.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://ff.osu.cz/uchazec/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Telefon: 553 461 808
Web: http://ff.osu.cz/
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/