Archeologie (B0222A120012)

Studijní program: Archeologie (B0222A120012)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Bakalářské studium archeologie je koncipováno jako obecný přehled archeologie středoevropské a především českých zemí se zaměřením na jihočeský region. Důraz je kladen na poznání a klasifikaci základních archeologických pramenů (zejména hmotná kultura jednotlivých epoch a základní lokality), dále na zvládnutí základní metodiky oboru (zejména v kurzech úvod do archeologie, terénní archeologie, environmentální archeologie, laboratorní cvičení, archeologická praxe) i na poznání příbuzných vědních oborů, zejména bioarcheologie, historie a dějin umění. Cílem bakalářského studia oboru Archeologie je připravit odborníky se zaměřením na archeologickou památkovou péči, kteří využijí svých znalostí v oblastech vědy a výzkumu (terénní technik, dokumentační pracovník), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek). Dalším cílem studia je připravit absolventy na navazující magisterské studium archeologie. Absolvent bakalářského studia archeologie by měl zvládnout všechny terénní prospekční, exkavační a dokumentační práce, dále odběr a plavení vzorků, laboratorní zpracování a základní utřídění a vyhodnocení získaných terénních dat. Měl by se orientovat v české archeologické literatuře i v základních dílech archeologie evropské. Důkladně by měl znát pravěk a raný středověk českých zemí a totéž období základním způsobem i v evropském kontextu, stejně jako by měl ovládat metodiku a poznatky z archeologie

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.ff.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Přijetí bez přijímacích zkoušek: Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,50 a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Dějepis za poslední 3 uzavřené roky nejvýše 1,50. Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky. Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor V ústním pohovoru budou požadovány: - znalost základní odborné literatury – uchazeč přinese k ústní přijímací zkoušce seznam přečtené literatury Doporučená literatura: ▪ Kuna, M. a kol.: Sto let v archeologii. Praha 2019. ▪ Kuna, M. a kol.: Archeologický atlas Čech. Praha 2014. ▪ Beranová, M. - Lutovský, M.: Slované v Čechách. Archeologie 6. - 12. století. Praha 2009. ▪ Jiráň, L. - Venclová, N. eds.: Archeologie pravěkých Čech, svazky 1-8. Praha 2007-2008. ▪ Bahn, P.: Archeologie – průvodce pro každého. Praha 2007. ▪ Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. ▪ Gojda, M.: Archeologie krajiny. Praha 2000. ▪ Spindler, K.: Muž z ledovce. Praha 1998. ▪ Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha 1992. - středoškolské odborné práce, účast v SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru archeologie či historie - studijní předpoklady - obeznámenost s oborem Podrobnosti https://www.ff.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Telefon: +420 389 034 804, +420 389 034 811
Web: http://www.ff.jcu.cz/
E-mail: dekanat@ff.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: http://kam.jcu.cz/cs/ubytovani

Menza: http://kam.jcu.cz/cs/stravovani