Lesnictví - 2 specializace (B0821A160002)

Studijní program: Lesnictví (B0821A160002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů, Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Specializace EŘLH: Studium má za cíl studentům prohloubit znalosti z oblasti ekonomického zhodnocení dřevní suroviny, ocenění všech ekosystémových služeb a prohloubit jejich znalosti v oblasti marketingu a tzv. green-jobs. Kombinuje v sobě tři základní hlediska: ekonomické, lesnické a manažerské. Poskytuje tak studentům široké základy a ti dokážou propojit tyto tři disciplíny a přemýšlet v souvislostech těchto oblastí. Obor je ideální pro studenty chtějící pracovat na ekonomických postech v kontextu lesního hospodářství a představuje také univerzální a oborově zaměřený základ pro další studium ekonomie, lesnictví či dalších příbuzných disciplín. Specializace OPLE: Tříleté studium poskytuje komplexní vzdělání v biologických, ekologických a technických předmětech. Cílem je poskytnout všem studentům široké teoretické znalosti týkající se všech funkcí lesních ekosystémů, jejich vzájemné provázanosti a důležitosti v rámci společnosti 21. století, role společnosti v hospodaření s přírodními zdroji a využívání těchto přírodních zdrojů včetně role lesního hospodářství v tzv. bio-ekonomice zahrnující samozřejmě i silný sociální aspekt trvale udržitelného využívání lesních ekosystémů. Předměty jsou poskládány tak, aby studenti získali náhled do všech stěžejních lesnických oborů a byli je schopni aplikovat v praxi. Ať už se jedná o ochranu přírody, produkci lesa či zajišťování rekreačních a dalších funkcí lesa. Kromě teoretické výuky studium obsahuje i řadu terénních cvičení. Absolventi bakalářského studia Lesnictví, specializace Ochrana a pěstování lesních ekosystémů obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných programů navazujícího magisterského studia (zejména na Lesní inženýrství) či odcházejí do praxe kde se uplatňují jako: - pracovníci státní správy v oblasti lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí; - majitelé firem poskytující služby v oblasti lesnictví, myslivosti, správy městské zeleně a obchodu se dřevem; - zaměstnanci státních a veřejných organizací ochrany přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, lesnické parky atd.) - ve veřejně prospěšných organizacích ochrany přírody a krajiny nebo památkové péče.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/