Vodní hospodářství a vodní stavby (P0732D260014)

Studijní program: Vodní hospodářství a vodní stavby (P0732D260014)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní obor je zaměřen na vědecko-výzkumnou činnost v oblasti vodního hospodářství, vodních zdrojů a vodních staveb. Při řešení výzkumných problémů je kladen důraz na kvantitativní a interdisciplinární přístupy. Doktorské práce se soustřeďují na široké spektrum výzkumných otázek zahrnujících problematiku: povrchové a podpovrchové hydrologie včetně hydrologie urbanizovaných povodí, proudění v otevřených korytech, pohybu splavenin a kontaminantů, protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků, proudění v potrubí, projektování, výstavby a provozu vodních děl, řízení odtoku nádržemi, vodní dopravy, hydroenergetiky, komplexního řešení vodohospodářských a ekologických prvků v krajině, půdní eroze, ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním, vodohospodářských soustav v podmínkách měnícího se klimatu, úpravy povrchových a podzemních vod, kvality vody v distribučních sítích pitné vody a ve stokových sítích, intenzifikace čistírenských procesů, a vodohospodářskou problematiku lázeňských zařízení. Ve všech uvedených oblastech je věnována pozornost užití a rozvoji experimentálních metod a aplikaci matematických modelů. Uplatnění: Absolvent oboru Vodní hopodářství a vodní stavby nalezne uplatnění jak v akademickém prostředí jako vědecko-pedagogický pracovník na vysokých školách a vědecko-výzkumný pracovník ústavů AV ČR, tak i ve sféře resortního výzkumu a v oblasti komerčního podnikání zaměřeného na konzultační a expertní činnost. Své znalosti může uplatnit i jako špičkový odborník ve vodohospářství.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.9.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 30.11.2024, 27.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 11. 2024, 27. 1. 2025 https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 4. - 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://web.fsv.cvut.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Telefon: 224 358 768
Web: http://www.fsv.cvut.cz
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč (Architektura a stavitelství 45 400 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/