VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Fyzikální inženýrství (3901V012)

Studijní program: Aplikace přírodních věd (P3913)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Zaměření Fyzikální elektronika - Katedra fyzikální elektroniky je charakteristická vysokým podílem vědecké práce a zapojení studentů do výzkumných projektů, což vytváří zvláště příznivé podmínky pro doktorské studium. Umožňuje studentům získání hlubších znalostí a experimentálních zkušeností v oblasti klasické i kvantové elektroniky a optiky se zaměřením na fyziku a techniku laserů, vysokoteplotní plazma, techniku a aplikace iontových svazků, moderní optiku, spektroskopii a optoelektroniku. Vedle těchto pro KFE tradičních oblastí se v posledních letech na KFE věnovalo mnoho pozornosti a prostředků na rozvoj informatiky, počítačového modelování a aplikacím počítačů. Výuka a praxe navazuje na předchozí studium na KFE, nebo na katedrách s podobným zaměřením a rozsahem studia. Předpokládají se předchozí znalosti z matematiky včetně programování, fyziky včetně kvantové fyziky a optiky, elektroniky. Dále se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni dostatečné pro studium literatury. Studenti získávají převážnou část svého vzdělání ve výzkumných laboratořích na KFE, v rámci spolupráce v laboratořích akademie věd, ostatních fakult ČVUT a na špičkových universitách v zahraničí. Jedná se vesměs o laboratoře zabývající se výzkumem vysokoteplotního plazmatu, vývojem rentgenového laseru, výzkumem a výrobou nových optických materiálů, aplikacemi laserů v medicíně, aplikacemi laserů v kosmické technice a geofyzice, aplikacemi laserů pro monitorování znečištění ovzduší, laserovou pikosekundovou spektroskopií a jejími aplikacemi v biologii, aplikacemi iontových svazků v monitorování stopových prvků v ovzduší a v přípravě a analýzách nových materiálů, vývojem a aplikacemi rentgenové optiky pro astrofyziku a molekulární biologii, aplikacemi počítačů ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu a aplikacemi počítačů v moderní výuce. Všichni studenti bez ohledu na svá užší zaměření přicházejí do styku s nejmodernější výpočetní technikou a metodami, prací v síti, Internetem a souvisejícími prostředky. Část absolventů doktorského studia na KFE zůstává ve sféře vědy, výzkumu, výuky a high-tech výroby v tuzemsku i v zahraničí. Vzhledem k jejich dobré vybavenosti v oblasti informatiky, počítačů, mezinárodních kontaktů a jazykových schopností nachází nezanedbatelná část absolventů uplatnění též ve sféře podnikatelské, řídící a bankovní. Zaměření Stavba a vlastnosti materiálů - Doktorské studium zaměření Stavba a vlastnosti materiálů připravuje absolventy technických a přírodovědných vysokých škol pro samostatnou tvůrčí činnost v široké škále vědeckých a výzkumných témat, jejichž společným jmenovatelem je interdisciplinární průnik aplikované mechaniky a nauky o materiálu. Doktorské studium navazuje na magisterské studium stejnojmenného oboru na FJFI ČVUT. Tato návaznost nevylučuje účast absolventů jiných fakult či vysokých škol, pokud si v rámci individuálních studijních plánů doplní některé předměty zaměření SVM na FJFI ČVUT. Společným jednotícím základem studijní etapy je fyzika pevných látek, elastomechanika, teorie plasticity a lomová mechanika. Těžištěm doktorského studia je samostatná vědeckovýzkumná činnost. Předměty užší specializace, spolu se samostatným studiem pod vedením školitele, umožňují velmi diferencovanou volbu témat disertačních prací, jak v základním proudu studia procesů porušování pevných látek, tak i v oblastech orientovaných na studium struktury a mechanických vlastností materiálů, na problematiku životnosti a spolehlivosti těles a mechanických systémů, matematické modelování šíření trhlin a dynamických jevů v tělesech či na biomechaniku. Absolventi oboru FI / SVM nacházejí uplatnění v ústavech Akademie věd ČR, v průmyslovém výzkumu i na vysokých školách. Zaměření Inženýrství pevných látek - Doktorské studium na zaměření Inženýrství pevných látek dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů v oblasti aplikací fyziky pevných látek v přírodních vědách a materiálovém výzkumu. Rozvíjí schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce. V návaznosti na magisterské studium jsou doktorandi vedeni k prohlubování teoretických a experimentálních znalostí fyziky pevných látek. Témata disertačních prací pokrývají široké spektrum problematiky pevné fáze a materiálového výzkumu. Jde zejména o strukturu a vlastnosti pevných látek, supravodivost, využití rentgenových a neutronografických difrakčních metod v materiálovém výzkumu, optické vlastnosti pevných látek, studium povrchů kovů a polymerů, teorii a technologii polovodičů se zaměřením na detekci jaderných záření, software a hardware pro řízení experimentálních aparatur a procesů. Katedra inženýrství pevných látek spolupracuje ve výchově doktorandů s řadou ústavů AV ČR a vysokými školami. Mezinárodní spolupráce vytváří podmínky pro doktorské studium na zahraničních vysokých školách a zpracování témat disertačních prací v zahraničních institucích. Absolventi doktorského studia nacházejí uplatnění nejen v technologických laboratořích průmyslových podniků, výzkumných ústavech AV ČR nebo vysokých školách, ale i v soukromém sektoru a podnikatelské sféře.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2022

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 11. 2021 a 25. 1. 2022 Praha https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2022. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 224 358 284
Fax: 222 320 861
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit