Nuclear Engineering (P0533D110050)

Studijní program: Nuclear Engineering (P0533D110050)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Zaměření Reaktory - Cílem doktorského studia v zaměření Reaktory je prohloubit znalosti v jedné ze čtyř oblastí. Reaktorová fyzika. Studium je věnováno teoretické a experimentální reaktorové fyzice, orientované na potřeby české jaderné energetiky. Mezi hlavní oblasti patří pokročilá reaktorová fyzika (výpočetní metody, práce s knihovnami dat, kódy), provozní reaktorová fyzika, fyzikální aspekty řízení jaderných reaktorů, urychlovačem řízené transmutační technologie, experimentální jaderná fyzika a fyzika a technika jaderného slučování. Jaderná bezpečnost. Cílem studia je vychovat odborníky schopné přispět k zajištění vzrůstajících požadavků na bezpečný provoz jaderných zařízení. Těžiště zaměření je v matematickém modelování přechodových procesů v jaderně-energetických zařízeních, včetně analýzy nominálních, projektových i nadprojektových havárií. Další oblastí studia jsou bezpečnostní a řídicí systémy jaderných zařízení, jak klasické, tak i číslicové. Studium probíhá ve spolupráci s ÚJV Řež a.s. Aplikovaná jaderná fyzika. Toto zaměření vychovává odborníky schopné samostatně aplikovat metody jaderné a neutronové fyziky na řešení nejrůznějších problémů nejen v magisterských oborech, ale i v medicíně, ekologii a v dalších oblastech. Těžiště výchovy studentů je v experimentální činnosti. Studium je organizováno v úzké spolupráci s katedrou fyziky FJFI. Jaderná energie a životní prostředí. Cílem tohoto zaměření je výchova odborníků s dobrým přehledem o vlivu všech energetických technologií na životní prostředí a na zdravotní rizika. Hlavní pozornost však je věnována řešení problémů spojených s vlivem jaderných zařízení na životní prostředí a s účinky radioaktivního záření na lidský organizmus. Těžiště zaměření je v matematickém modelování procesů. Studium je organizováno v úzké spolupráci s odborem tepelných a jaderných energetických zařízení fakulty strojní ČVUT. Zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - Tak jako ve všech doktorských zaměřeních, i zde je hlavní důraz kladen na samostatnou vědeckou práci doktoranda, v daném případě v oblasti radiační fyziky, měření a aplikací. Podle své užší orientace má student možnost doplnit si své znalosti buď ve směru k výpočetním metodám souvisejícím s ionizujícím zářením a jeho interakcí v látce, nebo ve směru ke speciálním teoretickým i experimentálním partiím dozimetrie, nebo se konečně orientovat hlouběji na otázky radiační ochrany, hygieny a životního prostředí. Chce-li se věnovat spíše využití ionizujícího záření, nabízí se mu opět široký výběr teoretických a experimentálních možností, zahrnujících radioanalytické metody, radiační technologie, lékařské aplikace ionizujícího záření, atd. Výuka i tematika disertačních prací úzce navazují na inženýrské studium v zaměřeních Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, resp. Radiologická fyzika. Rozšiřují a zejména prohlubují se poznatky studenta v některých speciálních oblastech aplikované radiační fyziky, které nelze zařadit do Magisterských kursů nebo je možné se o nich pouze rámcově zmínit. Typickým příkladem je mikrodozimetrie, teorie dutiny či metoda Monte Carlo v aplikaci na ionizující záření. Širokému spektru možností profilace studenta odpovídají i možnosti uplatnění. Absolventi tohoto doktorského studia nalézají uplatnění jak na vědeckých pracovištích AV ČR a na vysokých školách, tak i na lékařských pracovištích, případně v průmyslových podnicích, všude tam, kde jsou zapotřebí vysoce kvalifikovaní odborníci s hlubokými znalostmi fyziky ionizujícího záření. Nejedná se přitom pouze o fyzikální a technická pracoviště, neboť ionizující záření se v současnosti uplatňuje téměř ve všech oborech lidské činnosti. Jen namátkou lze jmenovat biologii a zemědělství, historii a památkovou péči nebo nauku o životním prostředí. Zaměření Experimentální jaderná fyzika - Cílem studia je výchova jaderných fyziků – výzkumníků se širokou paletou možných uplatnění ve výzkumu (základní, aplikovaný, strategický) i ve vývoji pro technickou praxi.Absolventi budou připraveni řešit vědecko-výzkumné úkoly interdisciplinární povahy a jsou připravováni na moderní kolektivní formy vědecké práce v subatomové fyzice (zahraniční spolupráce s CERN, SÚJV Dubna a další).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.4.2033

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 6. 10. 2023 a 22. 1. 2024 https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024 1. kolo a přihlášky podané ve 2. kole do 6. 6., 2. kolo pro přihlášky podané po 6. 6. 2024 se koná 5. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 771 258 836
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/