Vychovatelství (B0111P190005)

Studijní program: Vychovatelství (B0111P190005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu je poskytnout a rozvinout potřebné vědomosti a s nimi související dovednosti pro práci s dětmi a mládeží ve školských zařízeních, která zajišťují výchovu ve volném čase a zájmové vzdělávání. Studium je zaměřeno na: teoretický základ pedagogických a psychologických disciplín, předměty týkající se problematiky volného času, nabízí orientaci ve speciální pedagogice - poruchy chování, prevence sociálně patologických jevů, rozvoj všeobecných znalostí - např. kulturní propedeutika, biologie člověka, environmentální výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, orientace ve školské legislativě, základy hudební, výtvarné, tělesné a dramatické výchovy, informačních technologií, praktických činností Absolvent získá kvalifikaci pro obor „vychovatel" (podle zákona č. 563/2004 Sb., § 16). Bude připraven pro práci s dětmi a mládeží ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže při SOŠ a SOU i pro pedagogickou činnost s dětmi a mládeží v dalších zařízeních pro volný čas. Obsah studia je zaměřen na práci s dětmi a mládeží.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení spočívá v komisionálním posouzení přihlášek a dokladů o předchozím vzdělání, pedagogické praxi a pedagogických aktivitách uchazeče (probíhá bez přítomnosti uchazeče pouze na základě zaslaných podkladů). Celkový počet přidělovaných bodů: 100 Souvislá pedagogická praxe: max. 40 bodů. Pedagogické aktivity: max. 30 bodů. Předchozí vzdělání v oboru: max. 30 bodů. Souvislá pedagogická praxe: do 1 roku: 10 bodů. 1-4,99 let: 20 bodů. 5-8,99 let: 30 bodů. 9 a více let: 40 bodů. Bonifikuje se pouze potvrzená praxe pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, vykonávaná v pracovním poměru, a to na pozici vychovatele, pedagoga volného času, učitele, asistenta pedagoga nebo trenéra. Pedagogické aktivity: Bonifikují se doložené významné aktivity typu vedení zájmového kroužku či oddílu, praxe vedoucího na dětských táborech apod. Za jednu doloženou aktivitu lze získat až 10 bodů dle její relevance, intenzity a délky trvání. Lze doložit nejvýše tři písemně potvrzené aktivity. Předchozí vzdělání v oboru: Absolvování vyšší odborné školy (příp. konzervatoře) pedagogického, sociálního, zdravotnického, tělovýchovného nebo uměleckého zaměření: 20 bodů. Absolvování střední odborné školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, tělovýchovného nebo uměleckého zaměření: 15 bodů. Absolvování kvalifikačního programu celoživotního vzdělávání (tzv. doplňující pedagogické studium, resp. studium pedagogiky) pro vychovatele nebo pedagogy volného času v minimálním rozsahu 120 hodin: 10 bodů. Absolvování jiného programu celoživotního vzdělávání akreditovaného v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v minimálním rozsahu 40 hodin: 5 bodů. Veškeré doklady k posouzení uchazeč doloží nejpozději do 30. 5. 2024. Doklady doručené po 30. 5. 2024 nebudou bonifikovány. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30560

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html