Ergoterapie (B0915A360001)

Studijní program: Ergoterapie (B0915A360001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Ergoterapie umožňuje získat vysokoškolské bakalářské vzdělání a odbornou způsobilost potřebnou pro výkon nelékařského zdravotnického povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejm. novely č. 201/2017 Sb. Studium poskytuje souhrn teoretických poznatků, klinických a dalších aplikací, které odpovídají požadavkům vyhlášky č. 39/2005 Sb., v platném znění, aktuálnímu stavu vědeckého poznání a poskytují východiska pro efektivní realizaci programů medicínské rehabilitace a základ potřebný pro poskytování ergoterapeutické péče. Výuka ergoterapie s podporou klinického prostředí fakultní nemocnice napomáhá exaktní medicínské orientaci, osvojení funkčního myšlení a potřebných znalostí z lékařských disciplín. Cílem bakalářského studijního programu Ergoterapie je: -absolventy pro výkon povolání ergoterapeuta, tj. vykonávání činností v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabilitační péče v oboru ergoterapie (léčba prací), -vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se na rozvoji výzkumu v ergoterapii a podporující integraci teorie s praxí, -absolventy disponující potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělání, -zdravotnické odborníky schopné samostatného rozhodování při výkonu činností ergoterapeutické péče a týmové spolupráce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Termíny přijímaček: 6.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Každá část obsahuje 30 otázek *. Otázky testu jsou tvořeny typem, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Pro splnění požadavků přijímací zkoušky je třeba získat alespoň 25 bodů z 60 možných. Testy jsou hodnoceny anonymně. Počet dosažených bodů určuje pořadí uchazečů splňujících požadavky přijímací zkoušky. Umístění v rámci tohoto pořadí je dalším kritériem pro přijetí ke studiu v případě, že požadavky přijímací zkoušky splní více uchazečů, než kolik kapacita oboru umožňuje přijmout. Časový limit pro vypracování testu je 60 minut. * doplňující informace ke 2. části písemného testu (Výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů): 10 otázek z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie), 10 otázek z oblasti přírodních věd (fyzika, chemie), 10 otázek prověřující obecné studijní předpoklady. Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, doporučená literatura): https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. PS 6. 6., KS 7. 6., ZZ test fyzické zdatnosti 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Telefon: 585 632 855
Web: http://www.fzv.upol.cz/
E-mail: alena.cholinska@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok činí poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/

Menza: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/