Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (N0914A360001)

Studijní program: Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (N0914A360001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit: - absolventy pro výkon regulovaného povolání radiologického asistenta se specializací v magisterském studijním programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - vysokoškolsky vzdělané odborníky podílející se na rozvoji výzkumu v radiologii a podporující integraci teorie s praxí - absolventy disponující potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělání - zdravotnické odborníky schopné samostatného rozhodování při výkonu činností specializované péče v oblasti zobrazovacích technologií v radiodiagnostice. Absolventi budou vybaveni znalostmi, potřebnými k organizačnímu a metodickému vedení v oblasti využívání radiologických technologií, odborné terminologie a specifik jejího užívání. Prohloubí si vědomosti a dovednosti, potřebné k efektivnímu výkonu v roli radiologického asistenta specialisty. Absolventi studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice budou připraveni k výkonu manažerských funkcí, studium posílí jejich schopnosti efektivního rozvoje profesního oboru, osobnost i organizaci v radiodiagnostice osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními normami. Absolventi studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice budou připraveni k samostatnému výkonu činností radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí definovanými v zákoně č. 201/2017Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), v platném znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZČR č. 2/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění pozdějších předpisů. Absolvent po splnění výkonu praxe v délce minimálně 1 rok z období šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a splnění ostatních podmínek, může zažádat o získání specializované způsobilosti v oboru Zobrazovací technologie a splnění s označením odbornosti specialisty: Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PS 6. 6., KS 7. 6., ZZ test fyzické zdatnosti 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Telefon: 585 632 855
Web: http://www.fzv.upol.cz/
E-mail: alena.cholinska@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok činí poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/

Menza: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/