Všeobecné lékařství (5103T065)

Studijní program: Všeobecné lékařství (M5103)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 6

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program připravuje studenty na budoucí povolání lékaře. Je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1. - 4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5. - 7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a intenzivní péče, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům, jako jsou lékařská genetika, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně stáží v ordinaci praktického lékaře. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva. Absolvent magisterského studia Všeobecného lékařství je komplexně vzdělán ve všech základních teoretických, preklinických a klinických lékařských oborech tak, aby rozsah jeho znalostí a praktických dovedností umožňoval uplatnění v poskytování všeobecné lékařské péče nebo jeho další specializaci. Osvojil si základní praktické dovednosti na klinických pracovištích, včetně přípravy na nejmodernějších simulátorech. Hlavními cíli je získání širokých teoretických základů pro pochopení příčin a rozvoje nemocí, možností jejich prevence, zvládnutí principů a interpretace moderních diagnostických metod a racionální efektivní léčby. Velká pozornost při odborné výchově je věnována morálním, etickým i právním aspektům jeho budoucí lékařské praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.5.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. V každé otázce bude pouze jedna správná odpověď. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají. Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Podrobnosti https://www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/#c5558

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. 6. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Ukázka přijímacích testů: https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

Pozn. k přihláškám: Mgr. 15. 3. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Telefon: 585 632 011
Web: http://www.lf.upol.cz
E-mail: marta.zahradova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/