Právo (M0421A220005)

Studijní program: Právo (M0421A220005)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: právo

Náplň programu/oboru:
Koncepce studijního programu Právo a právní věda je založena na studiu všech odvětví českého práva a základů práva mezinárodního a evropského. Absolvování tohoto studijního programu je kvalifikačním předpokladem pro výkon regulovaných právních profesí. Studenti studijního programu Právo a právní věda jsou během pěti let seznámeni se všemi právními odvětvími České republiky, konkrétně se jedná o tyto základní tematické okruhy: a) Teorie práva, b) Římské právo, c) Dějiny práva, d) Státověda, e) Občanské právo, f) Ústavní právo, g) Evropské právo, h) Civilní právo procesní, i) Mezinárodní právo soukromé, j) Mezinárodní právo veřejné, k) Obchodní právo, l) Trestní právo, m) Správní právo, n) Pracovní právo, o) Finanční právo, p) Právo životního prostředí, q) Právo sociálního zabezpečení. Absolventi jsou připraveni na všechna právnická povolání, která mohou vykonávat po splnění zákonem stanovených podmínek. Jedná se zejména o práci advokátů, soudců, státních zástupců, notářů, vysokoškolských učitelů, podnikových právníků, právníků ve veřejné správě. Současně v rámci povinně volitelných předmětů v programu se studenti budou moci zaměřit na různorodé oblasti právní regulace v dílčích odvětvích, a to s ohledem na potřeby své specializace a budoucího povolání. Absolvent tohoto studijního oboru najde uplatnění především v regulovaných a jiných právních profesích, jako např. notář, notářský koncipient, notářský kandidát, exekutor, exekutorský koncipient, exekutorský kandidát, advokát, advokátní koncipient, soudce, asistent soudce, justiční čekatel, přísedící senátu kárného soudu, státní zástupce, právní čekatel, asistent státního zástupce, asistent Veřejného ochránce práv, vyšší soudní úředník, vyšší úředník státního zastupitelství, předseda komise k projednávání přestupků nebo komise rady obce, která je pověřena projednáváním přestupků, nucený správce a zástupce nuceného správce pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor pojišťovny nebo zajišťovny, rozhodce, úředník v ústředních orgánech státní správy, odborný zaměstnanec v mezinárodních organizacích, právník v soukromém i neziskovém sektoru. V průběhu studia budou studenti mít možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat směrem ke specifickým právním oblastem podle zamýšlené oblasti uplatnění.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
akulta bude pro přijímání do tohoto studijního programu vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. - testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Váhy testů NSZ - předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV - člověk a společnost (váha 0,2); ZSV - stát a právo (váha 0,5); ZSV - hospodářství a svět (váha 0,3); OSP - verbální oddíl (váha 0,7); OSP - analytický oddíl (váha 0,3). o Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na https://www.scio.cz/nezavisle-a-spravedlive-prijmacky o NSZ může účastník vykonat ve více termínech (prosinec 2023 - květen 2024), započítává se pouze nejlepší výsledek. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat jeden kompletní test (OSP a ZSV-varianta mini) dne 25. 5. 2024 zdarma. (Info o možnosti vyzvednutí poukazu zašle spol. scio na zač. dubna)

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. NSZ Scio ZSV, OSP prosinec 2023 - květen 2024, možnost vykonat kompletní test zdarma v termínu 25. 5. 2024, podrobnosti na stránkách fakulty. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Telefon: 585 637 510
Web: https://www.pf.upol.cz
E-mail: studijni.pf@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/