Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (B1032A020009)

Studijní program: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (B1032A020009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, policejní a vojenské obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Studium oboru je určeno pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v požární ochraně, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického, přírodovědného a technického základu oboru zaměřených na studium vzniku, rozvoje a likvidace požárů a dalších mimořádných událostí a navrhování preventivních opatření pro jejich předcházení a omezování jejich následků. Mimo povinných předmětů studijní plán dále obsahuje speciální oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci v požární represi nebo prevenci včetně ochrany obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Předměty z oblasti požární represe umožní absolventu studia zejména analyzovat situaci na místě mimořádné události, provádět a řídit hasební práce a záchranu osob s využitím současné speciální techniky a technických prostředků, organizovat činnost spojové, strojní a protichemické služby, posuzovat požární techniku a technické prostředky z hlediska jejich provozu, zpracovávat a posuzovat dokumentaci požární ochrany. Předměty z oblasti požární prevence umožní absolventu zejména posuzovat nebezpečí vzniku požáru, výbuchu a dalších mimořádných událostí v objektech a technologiích a navrhovat potřebná preventivní opatření pro jejich předcházení a pro zajištění bezpečnosti osob. Poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zpracovávání a posuzování příslušné dokumentace. Studium technických předmětů je doplněno předměty z oblasti práva, ekonomiky, společenských věd a práce s lidmi. Součástí studia je výuka využívání počítačů v technické praxi při řízení jednotek, tvorbě a zpracování operativních plánů a další dokumentace, řešení požární bezpečnosti staveb a technologií. Kreditní systém studia umožňuje vhodnou volbou povinně volitelných a volitelných předmětů orientovat studium podle zájmu a možnosti uplatnění studenta. Povinné předměty studijního plánu zajišťují, že všichni absolventi oboru splňují Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti podle doporučení Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007. Všichni absolventi oboru splňují i podmínky Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium podle § 11 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Studenti mohou během studia absolvovat volitelné předměty a praxe vedoucí i ke získání odborné způsobilosti pro práci v HZS podle §72 zákona 133/1985 Sb. Po získání předepsané praxe a splnění dalších požadavků podle autorizačního zákona 360/1992 Sb. se absolvent oboru může stát autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro obor požární bezpečnost staveb. Profil absolventa: Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v Hasičském záchranném sboru a dalších složkách IZS, ve státní správě, v bezpečnostních službách podniků, při výkonu funkce odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany, při posuzování požárního nebezpečí a zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb na úrovni územního a stavebního řízení, popř. realizační dokumentace, jako odborný pracovník zkušeben apod. Absolventi oboru mohou přímo pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu nebo dalších studijních oborech Bezpečnostní inženýrství a Bezpečnostní plánování navazujícího magisterského studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost případně navazujících magisterských studijních programech orientovaných na bezpečnost na jiných univerzitách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.4.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/