Zdravotnické záchranářství (B0913P360028)

Studijní program: Zdravotnické záchranářství (B0913P360028)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Absolventi bakalářského studia ve studijním oboru Zdravotnický záchranář jsou samostatnými odbornými zdravotnickými pracovníky v oblastech neodkladné péče v systému zdravotnické záchranné služby a v dalších typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci. Vykonávají činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 424/2004 Sb., § 3 odst. 1 a dále podle vyhlášky č. 424/2004 Sb. § 17 bez odborného dohledu a poskytují v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči. V rámci studia absolvují studenti studijní praxi ve zdravotnických zařízeních, která umožňuje posluchačům aplikaci teoretických poznatků v konkrétních situacích a součástí studia jsou i tři týdenní soustředění zaměřená mimo jiné na problematiku vodní a horské záchranné služby. Ve druhém ročníku je formulováno téma budoucí bakalářské práce a v rámci odborné praxe mají studenti možnost získat dostatek podkladů pro její vypracování.Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče při individuálním i hromadném postižení, schopného účinně spolupracovat se všemi složkami v rámci integrovaného záchranného systému.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2024 https://www.vszdrav.cz/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 4.6.2024, 3.9.2024

Obsah přijímaček:
- prezenční forma studia – přijímací řízení do 1. ročníku je dvoukolové. 1. kolo: písemná zkouška – zaměřená na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni 2. kolo: talentová zkouška z tělesné výchovy – dosáhnutí nutného minima bodů. - kombinovaná forma studia – přijetí uchazečů do 1. ročníku je bez písemné přijímací zkoušky, uchazeči skládají pouze talentovou zkoušku z tělesné výchovy v rámci 2. kolo přijímacího řízení. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Termín přihlášek: 21.8.2024

Pozn. k přihláškám: 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Telefon: 210 082 516
Web: http://www.vszdrav.cz/
E-mail: skorpikova@vszdrav.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence školné stanoveno na 17.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Zdravotnické záchranářství je školné stanoveno na 32.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Fyzioterapie je stanovena na 34.000,- Kč za semestr.