Environmentální chemie a technologie (N0531A130046)

Studijní program: Environmentální chemie a technologie (N0531A130046)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: chemie, ekologické

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných absolventů vybavených jak hlubokými teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi v oblasti environmentálních věd a disciplínách environmentálních a chemických technologií. Studium si klade za cíl připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro praktické profesní uplatnění, ale i s potenciálem dalšího rozvoje v oblasti vědy a výzkumu, tj. pro pokračování v doktorském studiu. Vzhledem k různorodé náplni vyučovaných předmětů bude mít absolvent všestranné a interdisciplinární znalosti, což zvyšuje jeho uplatnitelnost na trhu práce. Obsah studované problematiky v jednotlivých předmětech je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stanovenými cíli studia a uvedeným profilem absolventa. Studenti si během studia prohloubí teoretické znalosti a rozšiřují praktické dovednosti získané v bakalářském studijním programu, a to především v analytické a environmentální chemii, chemické a environmentální legislativě a částečně i managementu a v porozumění procesům odehrávajících se v jednotlivých složkách životního prostředí. Tento forenzně-environmentalistický princip umožní studentům identifikovat a chápat podstatu environmentálních problémů. Způsob, jakým řešit environmentální problémy, mu pak poskytne vzdělání v oboru chemického inženýrství a environmentálních technologií, mezi které patří především technologie pro úpravu a čištění vody, sanaci a dekontaminaci půdy a technologie nakládání s odpady.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 12.12.2024, 13.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 12. 12. 2024 (nutná registrace), 13. 2. 2025 (bez registrace) https://www.fch.vut.cz/uchazeci/dod

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Telefon: 541 149 357 - 8
Web: http://www.fch.vut.cz/
E-mail: studijni@fch.vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/