Asistivní technologie (P0688D150001)

Studijní program: Asistivní technologie (P0688D150001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studijního oboru Asistivní technologie je vychovávat absolventy se znalostmi a schopnostmi řešit vědecké problémy v interdisciplinární oblasti, která vyžaduje schopnost integrovat poznatky z řady technických, přírodovědných a humanitních oborů. Absolventi doktorského studijního oboru Asistivní technologie jsou připravováni na řešení výzkumně orientovaných problémů, a to v oblasti pokročilého návrhu a vývoje nástrojů, zařízení, programového vybavení nebo systémů, využívajících zpravidla moderní technologie s cílem posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami či požadavky na ně kladenými. Absolventi tohoto studia by měli mít schopnosti navrhovat a vytvářet jak komplexní systémy a aplikace asistivních technologií širšího použití, včetně jejich nasazení, tak navrhovat metodiku tvorby individualizovaných řešení. Studium v tomto programu je orientováno jako značně interdisciplinární, včetně požadavků na hluboké znalosti a především jejich propojení s oblastí elektroniky, senzorových a mikrosystémových technologií (systémy propojující elektronické s neelektronickými veličinami okolního světa), mechaniky, softwarového inženýrství a komunikačních technologií, ale i ostatních disciplín, týkajících se zdravotně-sociálních oblastí, kognitivních věd, oblasti komunikace a interakce s uživatelem a sociální práce. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti mezioborové komunikace a spolupráce, stejně jako na využití hlubokých znalostí z těchto oblastí a to zejména v integraci programového a technického řešení, ale i experimentálního ověření a nasazení za předpokladu, že to usnadní každodenní život, zlepší kvalitu života, samostatnost a soběstačnost, či zefektivní a zvýší pracovní výkon konaného povolání. U absolventa tohoto studia se předpokládá maximální míra flexibility a profesní adaptability v širokém rozsahu. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností v celé šíři uvedené problematiky, adaptabilnost na nové technické poznatky, rozvoj schopnosti prezentace výsledků a nutnost spolupracovat na řešení zvoleného problému s dalšími odborníky včetně výrazné podpory týmové práce v rámci ČR, ale i zahraničí. Doktorandi jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci, jsou zapojováni do řešení výzkumných projektů na pracovištích, získávají schopnosti vést menší výzkumné týmy a řešit vlastní výzkumné projekty. Absolventi uvedeného oboru budou schopni pracovat v rámci výzkumu a vývoje pomůcek a zařízení, včetně individualizovaných zařízení se zaměřením na asistivní technologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.11.2024, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. 2024, 24. 1. 2025 https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/casovy-plan

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o bakalářských oborech v cizích jazycích, navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Telefon: 224 358 497
Web: http://www.fbmi.cvut.cz
E-mail: veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč (Ochrana obyvatelstva 33 300 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/