Hospodaření s přírodními zdroji (B0532A330017)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Přírodovědecká fakulta>Hospodaření s přírodními zdroji

Studijní program: Hospodaření s přírodními zdroji (B0532A330017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Program je uskutečňován bez specializace. Program představuje ucelené tříleté mezioborové bakalářské studium, tzn. není zaměřeno pouze na geologii. Studium podle studijního plánu vychází z poznatků věd o Zemi (geologie, hydrogeologie a související obory, geochemie, fyzická geografie) a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí. Během studia je také věnována pozornost získávání informací, zpracování dat, jejich vyhodnocení a interpretaci. Studijní obor je rovněž doplněn přehledem legislativy související s ochranou životního prostředí a příklady její aplikace. Absolventi získají základní poznatky o ochraně složek přírodního prostředí (voda, ovzduší, horninové prostředí), o využívání přírodních zdrojů, hospodaření s odpady a seznámí se i s právními aspekty ochrany životního prostředí. Absolvent bude schopen posoudit obecně hodnotu přírodního zdroje a možnosti jeho využití, orientovat se v souboru hlavních exploatačních metod a technologií, sestavit ekologickou prognózu využívání přírodního zdroje, monitorovat využívání zdroje a průběžně posuzovat ekologickou zátěž přírodního prostředí a pracovat s daty týkajícími se oblasti ochrany životního prostředí, tj. s daty hydrologickými, klimatologickými, geologickými aj. Absolventi studia najdou uplatnění v orgánech státní správy, veřejnoprávním sektoru i v soukromých organizacích zabývajících se ochranou přírodního a životního prostředí a využíváním přírodních zdrojů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. a 20. 1. 2024 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/studium-na-prf/dny-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Jednokolová ústní zkouška - ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech ve zvoleném oboru studia. Možnosti prominutí a podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30890

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 29.2.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 221 951 155
Web: http://www.natur.cuni.cz
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 35 000 Kč, ostatní Bc. programy/obory 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/

Menza: http://kam.cuni.cz/