VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Energetika a procesní inženýrství - 2 specializace (N0713A070001)

Studijní program: Energetika a procesní inženýrství (N0713A070001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Specializace Energetika, Procesní inženýrství. Program navazuje na znalosti základních teoretických předmětů získané studenty během bakalářského studia a tytoznalosti v plném rozsahu aplikuje. Studenti získají nové aplikační dovednosti v odborných předmětech rozšiřujícíchteoretický základ. Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství,ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti. Velkým počtem volitelných předmětů i širokýmspektrem témat projektů je studentům v rámci specializace umožněna určitá užší závěrečná profilace. Cílem studia je výchova absolventů s teoretickými znalostmi, odbornými dovednostmi a obecnými způsobilostmi, kteréjim umožní na základě širokých znalostí obecných principů sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformacíenergie řešit teoretické i aplikované odborné problémy v oblasti energetiky a procesní techniky, tj. v oblasti výrobyi spotřeby elektřiny, tepla a chladu a v oblasti projektování strojů a zařízení a jejich integrace do komplexních,energeticky, ekologicky a ekonomicky optimalizovaných systémů pro energetiku a provozů včetně výrobních linek v chemickém,zpracovatelském a potravinářském průmyslu i v oblasti zpracování primárních surovin a odpadů. Ve specializaci Energetika získají studenti komplexní znalosti z oblasti produkce energie z vyčerpatelných, obnovitelnýcha alternativních zdrojů. Výuka je připraví jak na zvládnutí technického návrhu energetických technologií, projektovánía konstruování konkrétních energetických strojů, zařízení a systémů vhodných pro centralizované i decentralizovanévýrobní jednotky, tak i na ekonomickou a ekologickou stránku jejich provozu. Pozornost je věnována rovněž projekci,konstrukci a provozu systémů pro racionální využití energií především v oblasti chladicí techniky, tepelných čerpadel,pneumatických i hydraulických strojů. Absolventi jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémyv různých odvětvích průmyslu, pracovat ve výzkumných a vývojových organizacích nebo se zapojit do řešení aktuálníchproblémů v oblasti veřejného sektoru. Ve specializaci Procesní inženýrství je cílem získání znalostí a dovedností, které absolventům umožní provádětvýpočty procesů, návrhy zařízení a výrobní linky pro danou technologii včetně realizace a řízení výroby v chemickém,zpracovatelském a potravinářském průmyslu a při zpracování odpadů a čištění odpadních vod a plynů. K profilujícímpředmětům inženýrského oboru patří analytická a numerická analýza přenosových jevů ve strojích a aparátech,hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubujícíznalosti z pružnosti, pevnosti, z mechaniky, konstrukce a provozování strojů a zařízení, včetně projektování, měření,regulace a optimalizace výrobních linek. Po absolvování této specializace student proto ovládá nejen projektovánízpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a aparátů včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů. Profil absolventa studijního programu zamereni_studia/energetika/energetika_02.jpgAbsolventi specializace Energetika získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje,projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretickéi aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla achladu. Konkrétně jde o obor, které se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízenípro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelnýchzdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována úsporám energie, zvyšování účinnosti,ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn. Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetickýchprovozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů. zamereni_studia/procesni_technika/procesni_05.jpgAbsolventi specializace Procesní inženýrství si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací,metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickémuhodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobníchlinek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrskýchvýpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD. Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linekzpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízeníprovozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu,zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých,kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech,v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury. Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu zpracovatelského průmyslu a energetiky na životníprostředí a budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie a energetické zdroje při minimalizaci jejich dopaduna životní prostředí i řešení současné ekologické zátěže působení průmyslu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.6.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. a 3. 12. 2022, 1. 2. a 4. 3. 2023 https://www.fs.cvut.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 8. 6. 2023, 2. kolo 6. 9. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, 2. kolo SI 18. 8. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Energetika a procesní inženýrstvíFakulta strojníČeské vysoké učení technické v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Telefon: 224 352 634
Web: https://www.fs.cvut.cz/
E-mail: jana.krummerova@fs.cvut.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 31 000 Kč; podrobnosti: https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#poplatky

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit