Sociální pedagogika (N0111A190021)

Studijní program: Sociální pedagogika (N0111A190021)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Profil absolventa je koncipován takovým způsobem, aby účinně reagoval na požadavky společnosti a na požadavky praxe pomáhajících profesí. Takovým způsobem, aby se absolvent v tomto směru dokázal společensky požadovaným způsobem uplatnit. Posluchači se proto profiluji z hlediska možnosti výkonu více činností, a to manažerské, pedagogické, poradenské a sociální. profesní odborné znalosti, dovednosti a kompetence Absolvent navazujícího magisterského studia sociální pedagogika, získá odbornou teoretickou erudovanost a bude připraven zvládnout profesní dovednosti a schopen aplikovat tyto teoretické poznatky v praxi. Získá poznatky a znalosti z oblasti sociální pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky, managementu a statistických metod. Osvojí si znalosti a vědomosti, potřebné ke komplexní orientaci v sociálně pedagogické problematice. Získá takovou úroveň teoretických, ale také praktických znalostí, která je nezbytná k schopnosti identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problémů jak u jedince, tak u různých skupin osob. Bude připraven k jejich následnému řešení na úrovni absolventa magisterského studia. Současně je připravován k sociální a mravní výchovné činnosti. kvalifikační připravenost na podmínky a požadavky praxe: Absolvent navazujícího magisterského studia sociální pedagogika, získá znalosti a vědomosti z oblasti sociální pedagogiky, sociologie, práva, sociální politiky, managementu a statistických metod. Uplatnění absolventů je především v tzv. pomáhajících profesích. Podle zvolené specializace může vykonávat sociálně pedagogickou činnost realizovanou u osob s poruchami chování a socializace, a při práci s dětmi, mládeží a dospělými ve volném čase. Může nalézt uplatnění v oblasti sociálně pedagogické prevence, terapie, o podpory se společenským uplatněním. Studiem budou získány také kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích a řídících funkcí v sociální oblasti. Absolvent může působit jak ve vědeckovýzkumné sféře, tak v řadě pedagogických (včetně řídících) profesí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.3.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, A, U1SZŠ a U1SZŠSP test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/