Speciální pedagogika - intervence (B0114A300132)

Studijní program: Speciální pedagogika - intervence (B0114A300132)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Odborné kompetence jsou zaměřeny na všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, na odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, dále pak na oblast psychologie, psychopatologie, sociologie a vybraných lékařských disciplín. Absolvent ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni asistenta pedagoga, je schopen metodologický navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, má potřebnou orientaci v aktuální školské a sociálně právní problematice zaměřenou na legislativu v oblasti výchovy, vzdělávání a ústavní péče. Absolvent dokáže vnímat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho rodinu v širším kontextu filozofických, sociologických, pedagogických a psychologických koncepcí vztahů člověka a společnosti i soudobého pojetí komplexní péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvent rozumí systému speciálně pedagogické péče a orientuje se v kompetencích jednotlivých subjektů participujících v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Z hlediska sociálních kompetencí získá absolvent speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro účinnou komunikaci a práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami a znevýhodněnými skupinami populace. Získá také speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro práci se skupinami populace, u nichž lze předpokládat vznik sociokulturního handicapu a pro práci s jedinci, kteří mají potíže se sociální adaptací. Tyto kompetence budou využitelné v rámci edukace, podpory a rozvoje výše označených skupin populace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.1.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 17.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test zaměřený na zjištění celkové úrovně studijních předpokladů uchazeče a dále na obecnou orientaci v problematice související se studijním programem Speciální pedagogika. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, A, U1SZŠ a U1SZŠSP test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/