Nutriční terapie (B0915P360016)

Studijní program: Nutriční terapie (B0915P360016)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní program Nutriční terapie je profesní program, vzdělávající budoucí zdravotnické pracovníky v profesi nutričního terapeuta. Absolvováním studijního programu získáte profesní kvalifikaci skutečného odborníka na výživu člověka a budete součástí týmů zdravotníků pečujících o zdraví pacientů či budete aktivně působit v oblasti prevence, a to pozitivním přístupem a edukací jednotlivců s cílem zlepšit nebo udržet jejich zdravotní stav. Teoretická výuka probíhá v moderních učebnách Lékařské fakulty OU nebo v učebnách Fakultní nemocnice Ostrava. Praktické vyučování probíhá v laboratořích a odborných učebnách Lékařské fakulty OU. Odborná praxe studentů studijního programu Nutriční terapie se uskutečňuje ve spolupráci s klinickými pracovišti poskytujícími nutriční péči pacientům v nemocnicích včetně ambulancí, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, v lázeňských zařízeních a sanatoriích. Spolupráce s praxí je pro studijní program Nutriční terapie stěžejní, neboť bude vychovávat absolventy – odborníky pro praxi – Nutričního terapeuta. Pro studenty kombinované formy studia jsou souvislé odborné praxe nasmlouvány také v zařízeních mimo moravskoslezský region, v blízkosti bydliště studenta.Studijní plán zahrnuje v prvém ročníku předměty, které jsou společné pro všechny bakalářské obory spadající do vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, ve druhém a třetím ročníku jsou již stěžejními předměty studijního plánu profilující předměty, odborně zaměřené a směřující k úspěšnému zvládnutí státní závěrečné zkoušky.V rámci studia se předpokládá zapojení studentů do výzkumných aktivit garantující katedry, do činností OU, které jsou zaměřeny na propagaci oborů OU, jsou organizovány ve spolupráci s jinými subjekty například jako preventivní nebo edukativní akce pro veřejnost. Pokud studenty láká studium v zahraničí, mohou se přihlásit ke studiu v zahraničí v rámci programu ERASMUS +. Díky pobytu na partnerské Univerzitě se tak mohou seznámit s náplní studia oboru ve státech EU, zároveň si prohloubit jazykové dovednosti a najít nové přátele.Student by měl získat studiem celou řadu profesních kompetencí, mezi které patří například:? schopnost samostatně řešit úkoly v souvislosti s preventivní a léčebnou výživou;? zajistit adekvátní nutriční péči pacientů a umožnit tak jejich brzký návrat do domácího prostředí;? s ohledem na psychologické, sociální, ekonomické, společensko-kulturní a duchovní odlišnosti způsobu života pacientů/klientů v souladu s právními předpisy chránit, udržovat, navracet a podporovat zdravý způsob výživy a je schopen adekvátně komunikovat s pacienty/klienty v různých situacích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 7.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://lf.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 27.5.2024

Obsah přijímaček:
Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Podrobnosti https://lf.osu.cz/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024, Fyzioterapie, Zdrav. záchranářství termín praktické zkoušky z TV duben 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 553 461 711
Web: http://lf.osu.cz/
E-mail: lenka.kubinova@osu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/