Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300009)

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300009)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Celostní reflektivní model učitelského vzdělávání je teoretickým východiskem pro koncipování didaktických znalostí učiva v mnoha-obsahovém kurikulu studijních předmětů primárního vzdělávání. V oblasti kurikula, které je vnitřně bohatě strukturováno z vědních disciplín: (především pedagogických, psychologických, ale i přírodovědných (matematika a základy dalších přírodních věd jako je například fyzika, geografie) a společenskovědních (český a cizí jazyk, základy historie), z umění (výtvarného, hudebního, pohybového a dramatického) a z disciplín technických a informačních, je student veden k postupnému zvnitřňování a aplikaci jejich obsahů ve svých profesních znalostech a činnostech a průběžných pokusech vyučovat. Dochází k postupnému zapojování studentů do průběžných pedagogických praxí od prvního ročníku studia. Samostatnost studentů v profesním rozhodování a reflexe je završena v systému souvislých praxí v druhé polovině pětiletého nestrukturovaného studia. Na dosažení uvedených záměrů je potřebná spolupráce i řady externích spolupracovníků ze základních škol, kteří participují při klinickém pojetí pedagogických praxí. Studium v pětiletém magisterském studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy je zaměřeno na utváření a rozvíjení oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro výkon povolání učitele 1. stupně základní školy. Klíčem jsou činnosti k postupné profesní reflexi vlastní připravenosti k výkonu profese. Sylaby předmětů jsou strukturovány tak, aby zajistily teoretické poznatky a podpořily aplikační dovednosti studentů a jejich reflexi a sebereflexi. Jejich koncepce odpovídá současným trendům ve vývoji pedagogické vědy a školské praxe. Předměty zahrnují témata, která souvisejí s výchovou a vzděláváním pro 21. století a určují přístupy učitele k žákům. Základním zaměřením studijního programu je příprava učitelů prvního stupně základní školy v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem koncepce je uvedený celostní model pojetí žáků i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů primárního vzdělávání (českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, pohybové, výtvarné, hudební výchovy, integrovaného vědního základu pro předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda) a syntetizující disciplíny a průřezová témata, která vymezuje Rámcový vzdělávací program. Integrující složkou studia jsou ve všech semestrech studia průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe v profesním portfoliu. Tento studijní obor vytváří i dostatečný odborný základ pro posílení profilu ve vazbě na vědecko-výzkumnou a projektovou činnost studentů učitelství, která odpovídá magisterskému stupni studia. Profil absolventa: Absolvent studijního oboru dokáže projektovat a implementovat výchovnou a vzdělávací činnost v primárním vzdělávání na prvním stupni základní školy, respektive v edukačních zařízeních na úrovni primárního vzdělávání. Absolvent disponuje kontextuálními znalostmi kulturních, sociálních a osobnostních souvislostí primární edukace, zná psychologické podmínky výchovy a vzdělávání, dokáže aplikovat pedagogické a didaktické programy na 1. stupni základní školy. Studijní obor ve své povinně volitelné složce umožňuje zabývat se specifickými potřebami žáků, školy a regionu a novými otázkami inkluze v primární škole. Absolvent studijního oboru je způsobilý vykonávat profesi učitele 1. stupně základní školy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.1.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Bc. termíny NSZ SCIO VO, PA test Biologie; ZSP, SP, UMŠ test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, AJMP test AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, SRVD motivační dopis, NJMP bez přijímací zkoušky, ZSP 2. kolo termíny do 31. 8. 2024 včetně. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. termíny NSZ SCIO VO, PA test Biologie; ZSP, SP, UMŠ test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, AJMP test AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, SRVD motivační dopis, NJMP bez přijímací zkoušky, ZSP 2. kolo termíny do 31. 8. 2024 včetně. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 31. 3. 2024, 2. kolo NJMP a ZSP 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Telefon: 576032024
Web: http://www.utb.cz/fhs
E-mail: studium@fhs.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz