Biologie a ekologie - 3 specializace (N0588A030001)

Studijní program: Biologie a ekologie (N0588A030001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biologie, ekologické

Náplň programu/oboru:
Specializace Biologie rostlin, Biologie živočichů, Experimentální biologie. Studijní program Biologie a ekologie je zaměřen na přípravu odborníků z oblasti biologie, ekologie a ochrany přírody a krajiny. Základní biologické a ekologické disciplíny byly probrány již v rámci bakalářského studia. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých disciplínách zařazením specializovaných předmětů. Je kladen daleko větší důraz na vazbu studovaných předmětů na ekologické disciplíny, aplikované obory a ochranu i tvorbu životního prostředí. Studenti si pak mohou zvolit jednu ze tří specializací – Biologii rostlin, Biologii živočichů a Experimentální biologii. Ve většině předmětů je výrazné sepětí teoretických poznatků s praktickými ukázkami. Do výuky je rovněž začleněna řada praktických předmětů a odborná praxe v organizacích, což je předpokladem pro kvalitní uplatnění absolventů v praxi a jejich dobrou adaptabilitu. Cílem navazujícího magisterského studia v programu Biologie a ekologie je příprava odborníků nejen z oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny, ale i specialistů na zaměřených do jedné z oblastí – biologie rostlin, biologie živočichů, případně experimentální biologie. Reagujeme tak na požadavky praxe na odborníky zaměřené do těchto oblastí. Předpokládá se, že základní biologické a ekologické disciplíny byly probrány již v rámci bakalářského studia. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých disciplínách zařazením specializovaných předmětů. Současně je kladen daleko větší důraz na vazbu studovaných předmětů na ekologii a ochranu životního prostředí. Společné odborné znalosti: Absolvent prohloubí své základní poznatky z biologických a ekologických disciplín získané v průběhu bakalářského studia o specializované předměty z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí – např. Ochrana přírody a krajiny, Ekologie krajiny, Ekologie obnovy, dále z oblasti Ekotoxikologie, Biomonitoringu a Biotechnologií. Poté se může specializovat do jedné z následujících oblastí: Biologie rostlin, Biologie živočichů a Experimentální biologie. Odborné znalosti v rámci specializací: Absolvent má možnost si vybrat jednu ze tří specializací: 1/ Biologie rostlin, kde jsou zařazeny předměty Biotopy ČR, Vegetace vybraných ekosystémů Evropy, Fytogeografie, Ekologie lesních ekosystémů, Vodní a mokřadní rostliny, Praktická dendrologie. Důraz je kladen i na Ekofyziologii rostlin, Produkční fyziologii a výživu rostin, Farmakobotaniku. Na žádost institucí z praxe jsou zařazeny specializované předměty jako Geologie a geomorfologie krajiny ČR a Územní plánování a krajinářské úpravy. 2/ Biologie živočichů, kde jsou zařazeny specializované předměty např. Obratlovci ČR, Mammaliologie, Ornitologie, Biologie vodních a terestrických bezobratlých, Entomologie. Studentí získají i odborné znalosti z Ekofyziologie živočichů a Etologie, pro praxi důležitých Základů parazitologie a Vědecké ilustrace. 3/ Experimentální biologie je zaměřena především na Genomiku a proteomiku, Evoluci genomu, Metody molekulární biologie, Speciální mikrobiologii. Z hlediska požadavků praxe jsou zde i specializované předměty např. Přírodní toxiny, Geneticky modifikované organizmy, Bezpečnost potravin a Nanotechnologie. Všeobecné znalosti Předpokládá se, že všeobecné znalosti např. z cizích jazyků, v oblasti informačních a komunikačních technologií, v oblasti matematiky, fyziky a chemie, získali studenti již v průběhu bakalářského studia. Nicméně mohou si vybrat ze široké škály volitelných předmětů fakulty.  Kompetence a míra adaptability na podmínky a požadavky praxe: Navazující magisterské studium v oboru Biologie a ekologie reaguje na požadavek praxe na specialisty v oblasti biologie rostlin a živočichů i experimentální biologie. Výrazně prohlubuje teoretické znalosti získané v bakalářském studiu. Zařazení Odborné praxe, specializovaných předmětů a u většiny předmětů i praktických cvičení a seminářů, dává předpoklad pro kvalitní uplatnění absolventů v praxi a jejich dobrou adaptabilitu.  Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, a instituce, kde nalezne uplatnění: Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatní jako specialista v orgánech a pracovištích veřejné správy, zabývajících se problematikou životního prostředí a ochrany přírody (např. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbory životního prostředí při krajských a městských úřadech, inspekce životního prostředí, agentury ochrany přírody a krajiny, správy národních parků a CHKO), v přírodovědných sekcích muzeí, v biologických ústavech i resortních ústavech zemědělského, lesnického a vodohospodářského výzkumu a na vysokých školách, v laboratořích s biologickým a ekologickým zaměřením, v botanických a zoologických zahradách, centrech a střediscích ekologické výchovy, dále bude připraven pro profesi podnikového ekologa (se zaměřením např. na vodní a odpadové hospodářství).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ano

Platnost akreditace do: 14.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky, informace o 2. kole v e-přihlášce. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article