Aplikovaná ekonomie a správa (P0311D050029)

Studijní program: Aplikovaná ekonomie a správa (P0311D050029)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem oboru je vychovat odborníky disponující uceleným souborem nástrojů vhodných k porozumění fungování společnosti a společenských institucí v konkrétně sociálně, kulturně a environmentálně definovaných podmínkách. Jeho základem je integrace ekonomického poznání s prvky ostatních společenskovědních disciplín do koherentního celku, který umožní absolventům realizovat informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí. Obor je koncipován jako interdisciplinární a je založen na využití poznatků a metod ekonomie, managementu, správních věd, politologie a dalších souvisejících disciplín. Interdisciplinární průnik bude aplikován při formulaci otázek, akademicky ucelených řešení i praktičtěji orientovaných konceptů využitelných v širším pojetí průniku působení veřejného sektoru a chování individuálních aktérů. Absolventi budou připraveni nalézt uplatnění v široké škále profesí, jejichž výkon s sebou nese nezanedbatelné společenské dopady a vyžaduje tudíž porozumění tomu, jak tyto dopady vznikají a jakým způsobem je možné je ovlivnit. Příkladem může být působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru (charitativní organizace, think tanky), ve vlivových organizacích, jako novináři či v soukromém sektoru například v oblastech strategického plánování, CSR (corporate social responsibility) a PR. Během čtyřleté standardní doby studia absolvují studenti vedle jiných studijních povinností (publikace, granty, stáže, výuka apod.) individuální studijní plán sestavený na základě jejich předchozího vzdělání a zaměření disertační práce. Součástí studijního plánu jsou i následující povinné a povinně volitelné předměty.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.7.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024 https://www.fse.ujep.cz/cs/rozvrhy-a-harmonogram/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. portfolio do 7. 5. 2024, 2. kolo 16. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. 2. kolo RRVS, SPSP PS, KS navíc EM 9. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Telefon: 475 284 664
Web: http://www.fse.ujep.cz
E-mail: lenka.petlakova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 15 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/