Chemie - 3 specializace (N0531A130003)

Studijní program: Chemie (N0531A130003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: chemie, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Analýza biomolekul, Bioorganická chemie, Toxikologie a analýza škodlivin. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Chemie má podrobné znalosti z pokročilých chemických a potřebných souvisejících oborů. Zejména je absolvent schopen prokázat pokročilé chemické, matematické a fyzikální znalosti pro molekulární a makroskopické transformace, vlastnosti prvků, jejich sloučenin i struktur. Dále je schopen porozumět možnostem, podmínkám a omezením různých metod experimentálního měření, stejně jako omezením, která jsou spojena s jejich přesností. Absolvent je také schopen komplexně porozumět souvislostem chemické praxe se zdravím, s výživou lidí, s riziky pro životní prostředí a s udržitelným rozvojem. Odborný profil absolventa je rozvinut pomocí specializace zaměřené buď do oblasti Bioorganické chemie, nebo Toxikologie a analýzy škodlivin. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, analyzovat a vyvozovat z nich závěry. Absolvent je schopen bezpečně vést chemickou laboratoř a zodpovědně posuzovat rizika takové práce. Znalosti z oblasti struktury, reaktivity a fyzikálně-chemických vlastností chemických sloučenin i biologických a toxikologických procesů mu dávají předpoklady k úspěšnému vstupu do praxe nebo ke studiu v doktorských studijních programech zaměřených na chemické nebo toxikologické disciplíny v rámci České republiky i v zahraničí. Absolventi navazujícího magisterského programu mohou pokračovat v doktorském studijním programu. Navazující magisterský studijní program Chemie je zaměřen na studium společných profilových chemických disciplín (Pokročilá anorganická chemie, Pokročilá organická chemie, Chromatografické metody, Mass spectrometry, Pokročilé biochemické metody) spolu s povinně volitelnými předměty z oblastí analytické chemie, biochemie, biologie a oborové praxe. Teoretické poznatky jsou v rámci povinných i povinně volitelných předmětů rozvíjeny v rámci seminářů a laboratorních cvičení. Chemicky zaměřené vzdělání je dále rozvíjeno specializacemi, kdy si student může zvolit buď blok předmětů zaměřený na Bioorganickou chemii, nebo blok předmětů zaměřený na Toxikologii a analýzu škodlivin. Student si může zvolit také další chemické, biologicko-chemické a toxikologické předměty jako vhodný doplněk profilových předmětů a předmětů zvolené specializace, kdy je studentům ve velké míře umožněno získávat zahraniční zkušenosti v rámci výzkumných stáží. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z chemicky zaměřených tematických okruhů a obhajobou diplomové práce. Cílem studia je seznámit studenty s pokročilými chemickými a příbuznými disciplínami s důrazem na praktické laboratorní zkušenosti a dovednosti. Studium tohoto programu umožňuje přímý výstup do praxe, ale i možnost pokračovat v odpovídajícím doktorském studiu.

Popis:
Navazující magisterský studijní obor Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium biologicky aktivních chemických sloučenin. Tento obor navazuje na bakalářské obory Chemie a Toxikologie a analýza škodlivin. Studium je strukturováno na dvě paralelní zaměření - Bioorganická chemie, Toxikologie škodlivin. Obě zaměření mají společný základ v podobě společných povinných předmětů a odlišují se v předmětech povinně volitelných resp. volitelných. V rámci povinných předmětů je hlavní důraz kladen na získání znalostí o strukturních, fyzikálně-chemických, analytických, molekulárně biologických, biochemických a toxikologických aspektech týkajících se biologicky aktivních sloučenin. V zaměření Bioorganická chemie je dále kladen důraz na povinně volitelné předměty z oblasti struktury sloučenin, in silico metod, analytických metod a biochemických metod. Volitelné předměty jsou orientovány chemicky, biologicky a toxikologicky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z bioorganické chemie, analytické chemie, biochemie a obhajobou diplomové práce. V zaměření Toxikologie škodlivin je dále kladen důraz na povinně volitelné předměty z oblasti analytické chemie, biochemie a toxikologie. Volitelné předměty jsou orientovány chemicky, biologicky a toxikologicky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z bioorganické chemie, analytické chemie, toxikologie a obhajobou diplomové práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article