Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

VERBÁLNÍ ODDÍL

A. Doplnění prázdného místa

V každé z následujících vět jsou jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za každou větou najdete pět možností – slov nebo dvojic slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.

1.Čtvrté letadlo se ________ v neobývané oblasti v Pensylvánii po ___________ mezi teroristy a pasažéry o ovládnutí letadla.
 
sneslo - hádcepřistálo - soubojirozpadlo - diskuzizřítilo – soubojiztratilo – hádce
 
2.V _____________ politických systémech jsou daně záležitostí centrální správy, v systémech decentrálních - jako federace, konfederace - menších _______ jednotek.
 
centralistických – správníchcentralistických - federálníchmoderních - územníchmoderních - vhodnýchnejznámějších – právních
 
3.O vrácení soudního ___________ zaplaceného žalobcem ve výši 850,- Kč soud rozhodl podle § 10 zák. 4 č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť ve věci nebylo zahájeno ________.
 
poplatku - vyslýchánípříspěvku - jednánízdanění - obviněnípoplatku – jednánípříspěvku – obvinění
 
4.Z ___________ s producenty, hudebníky, spolupracovníky i přáteli autorka sestavuje portrét ženy, kterou talent a pověstná ___________ dovedly na samý vrchol slávy.
 
rozhovorů – pracovitostpovídání – řevnivostinterview – lenivostkontaktů – pílevýslechů – vytrvalost
 
5.Editor text autobiografie konfrontuje s ___________ zápisem z výslechů, jimž byl Voskovec podroben v letech 1950–1951, kdy byl jedenáct měsíců ______________ na imigračním ostrově Ellis Island.
 
oficiálním - pohoštěnpůvodním – vězněnúředním – rekreovánoficiálním – umístěnúředním – internován
 
6.______________, že měla hluboko do kapsy, na _____________ oblečení nikdy nešetřila.
 
Právě proto – drahémNavzdory tomu – nevkusnémPrávě proto – módnímPrávě proto – cizímNavzdory tomu – drahém
 
7.Za dobytnost postoupené pohledávky postupitel ručí do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu ________________ písemně zavázal.
 
dlužníkovipostupníkoviprodávajícímuručitelisoudu
 

B. Vyber správnou dvojici

Každá z následujících úloh se skládá ze dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností – pět slov nebo slovních spojení. Z těchto možností vyberte dvojici slov, mezi nimiž je význam vztahu nejpodobnější významu vztahu mezi dvojicí slov v zadání (pořadí slov ve dvojicích je důležité).

1.OBILÍ : WHISKY
 
citron : koktejlzelenina : salátvoda : sníhcukrová třtina : rumlist : kniha
 
2.VOLEJBAL : ODBÍJENÁ
 
míč : pukstatický : pohyblivýfotbal : hřištěbarometr : počasíefektivita : účinnost
 
3.RÝŽE : ČOČKA
 
dřevo : plastkukuřice : ovocepatro : výtahzelenina : mrkevkrumpáč : násada
 
4.KOVÁŘ : KLADIVO
 
hrobník : lopataras : peszametač : uliceprávník : zákonsoudce : talár
 
5.PES : VĚRNÝ
 
liška : hloupáúhoř : suchýkočka : pomaláhad : lstivýkrtek : pomalý
 
6.DÉLKA : PALEC
 
tlak : barhmotnost : gramkoruna : eurotíha : tunamarka : měna
 
7.BAROMETR : TLAK
 
teploměr : teplotaanemometr : sílapotenciometr : napětíchronometr : vzdálenoststopky : běh
 

C. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Douglas Noël Adams (11. března 1952 Cambridge – 11. května 2001) byl anglický spisovatel, dramatik humoristického rádia a hudebník, který se proslavil knižní sérií Stopařův průvodce Galaxií. Tato pětidílná „trilogie“, jíž se v tištěné podobě vydalo přes patnáct milionů výtisků, byla nejprve uvedena v rádiu, a posléze přepracována do podoby televizního a komiksového seriálu, počítačové hry a celovečerního filmu (ten byl dokončen až po Adamsově smrti). Knihy se dočkaly také divadelního zpracování v několika provedeních - rané inscenace čerpaly z aktuálních Adamsových poznámek. Spisovatelovi fanoušci ho znají také pod jménem Bop Ad, které vzniklo chybným výkladem autorova nečitelného podpisu, nebo pod zkratkou jeho iniciálů, DNA.

Kromě Stopařova průvodce Douglas Adams napsal nebo se autorsky spolupodílel na třech dílech sci-fi seriálu Doctor Who (pro sedmnáctou sezónu navíc vytvořil scénář). Mezi jeho další díla patří romány s hlavní postavou Dirka Gentlyho, dvě knihy Životic, na nichž spolupracoval s Johnem Lloydem, a dokumentární publikace Ještě je můžeme vidět - výprava za vymírajícími živočichy, která vznikla jako doprovod ke stejnojmennému rozhlasovému vysílání BBC. Adams dal také podnět k vytvoření počítačové hry Vesmírná loď Titanic, která byla později Terry Jonesem převedena do románové podoby.

Sám Adams se označoval za „radikálního ateistu“, ale přátelé a fanoušci ho znali také jako ekologického aktivistu a milovníka rychlých aut, fotoaparátů, počítačů Macintosh a dalších „technických vymožeností". Uznávaný biolog Richard Dawkins zasvětil svou knihu The God Delusion (Bůh je halucinace) právě Adamsovi a popisuje v ní, jak spisovatelův výklad evoluce vyústil v jeho „konvertování“ k ateismu. Adams byl nadšený zastánce techniky - například o e-mailu a Usenetu psal dávno předtím, než se staly populárními a široce rozšířenými. Ke konci života působil jako vyhledávaný lektor, přednášející o moderních technologiích a životním prostředí.

25. května se na památku Douglase Adamse pořádá Ručníkový den.

(wikipedie.cz)

1.Které z následujících tvrzení o Douglasi Adamsovi vyplývá z textu?
 
Svůj „radikální atheismus“ často vysvětloval na prostřednictvím teorie „vnímající louže.“Režíroval na sklonku svého života film Stopařův průvodce galaxií.Mimo jiné vytvořil i počítačovou hru.Dodnes žije ve Velké Británii.Žádná z odpovědí není správná.
 
2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Douglas Adams je spoluautorem knihy Bůh je iluze.Douglas Adams se nedožil ani svých padesátých narozenin.Přátelé a fanoušci Douglase Adamse dobře znali jeho lásku k ženám.Douglas Adams zemřel bezdětný.Žádná z odpovědí není správná.
 
3.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Nejznámější postavou Douglase Adamse je Dirk Gently.Přátelé a fanoušci Douglase Adamse jej znali i jako milovníka počítačů Macintosh.Douglas Adams a Terry Jones byli přátelé a spolupracovníci.Douglas Adams je otcem dvou synů.Žádná z odpovědí není správná.
 
4.Celkově je hlavním záměrem textu:
 
Seznámit čtenáře s životem autora Úžasné zeměplochy.Přiblížit čtenářům knihy D. Adamse.Přiblížit čtenáři koníčky slavného spisovatele.Seznámit čtenáře stručně s životem a dílem Douglase Adamse.Přiblížit čtenáři svět v Galaxii.
 

D. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Václav Brožík pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře.

Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na pražskou Akademii a svůj čas až do smrti dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu.Byl součástí tzv. "Generace českého Národního divadla".

Přičiněním svého tchána dosáhl v Paříži mnoha cen a vyznamenání a nakonec byl zvolen členem Francouzského institutu. Z tchánova podnětu namaloval obraz, jímž měl získat přízeň rakouského císaře na téma Tu felix Austria nube, uspěl a císař pak Brožíka povýšil do šlechtického stavu.

Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě poslední čtvrtiny 19. století, který jako člen Francouzského institutu vstoupil mezi „čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému jinému českému umělci nikdy nepodařilo. Dosáhl obrovského veřejného úspěchu. Byl ctěn jako největší žijící český malíř.

Brožík byl representantem akademické historické malby. Modernisté považují jeho tvorbu za symbol období rozkladu a úpadku akademismu. Podle jejich příkrého odsudku rozměrné historické kompozice z českých dějin, které měly posilovat národní uvědomění, trpí teatrálností, malířova píle a houževnatost nebyla vždy vyvážena talentem, což vedlo k ilustrační povrchnosti a nevalné invenci, suché kresbě a dekorativnímu koloritu.

Krajiny a žánrové výjevy z venkovského života berou modernisté na milost. Jsou podle nich přitažlivější. Brožík je maloval na podnět svého tchána.

U podobizen šlo Brožíkovi o věrné vystižení podoby a společenského postavení portrétovaného a ne o jeho psychologickou charakteristiku.

Zaujaté odsudky modernistů návštěvníci galerií nikdy nesdíleli. Naštěstí je od počátku 80. let 20. století akademismus rehabilitován i oficiální kunsthistorií. I Brožíkovy obrazy byly vytaženy z depositářů. Velká Brožíkova výstava v Praze na konci roku 2003 se setkala s nadšením veřejnosti.

1.Určete, které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu
 
Brožík maloval pouze historické obrazy.Díky svému talentu je Brožík považován za jednoho z největších umělců 19. století.Svým uměním Brožík zaujal i rakouského císaře.Je více Francouz než Čech.Jeho tvorba byla ovlivněna holandskými malíři.
 
2.Určete, které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu:
 
Brožík byl otcem dvou dcer, z nichž se však ani jedna nevydala v otcových šlépějích.Brožík byl povýšen do šlechtického stavu.Brožíkův vztah s jeho tchánem lze označit jako problematický.Brožíkova manželka byla váženou obchodnicí s uměním.Žádná z možností není správná.
 
3.Brožík byl členem:
 
Královské společnosti pro podporu umění.Císařské společnosti pro podporu umění.C-K společnosti pro podporu umění.Francouzského institutuŽádná z možností není správná.
 
4.Určete, které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu
 
Brožík pohlížel na portréty jinak než další autoři jeho doby.Modernisté jsou součástí generace ND.Brožík vystavoval během svého života, další jeho výstava byla uspořádána až v roce 2003.Brožík byl ve své době známější v Evropě než v Čechách.Návštěvníci galerií se svými názory na Brožíka zcela lišili od postoje modernistů.
 
5.Určete, jak modernisté necharakterizovali Brožíka.
 
zveličujekrajiny umí poutavěchce posílit národní sebevědomínení nápaditýje pilný a houževnatý
 
6.Určete, které z následujících tvrzení není podle uvedeného textu pravda
 
K Paříži byl přitahován z osobních důvodů.Brožík maloval krajiny z vlastního popudu.Členství ve Francouzském institutu bylo počátkem jeho veřejného úspěchu.Brožík byl nepochopen modernisty.Jeho tchán sehrál v jeho životě významnou roli.
 

E. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

 

Kultovní román Josepha Hellera vyšel poprvé roku 1961, tedy šestnáct let po druhé světové válce, která vznik tohoto velkého a slavného díla inspirovala. Ačkoliv jde o prvotinu, díky níž se autor mohl napříště věnovat psaní jako svému hlavnímu povolání, věhlas Hlavy XXII žádná z dalších Hellerových knih nepřekonala. Dokonce se dá říci, že tato próza začala žít svým vlastním životem, k čemuž v dějinách literatury dochází jen zřídka a u děl tak či onak výjimečných (jisté srovnání se v této souvislosti nabízí například s Haškovým Švejkem): popularita a všeobecná známost knihy šla tak daleko, že se její originální název Catch-22 stal v angličtině bezmála slovníkovým heslem, ustáleným výrazem označujícím neřešitelnou, absurdní situaci, ze které není úniku. A právě taková je vojenská služba hlavního hrdiny Yossariana, odveleného k letectvu na západní frontu. Ohrožován z jedné strany nepřáteli a z druhé neschopnými a někdy až obludně nezodpovědnými nadřízenými snaží se najít prostor vlastní svobody v groteskním příběhu, který je stejně tak mrazivý jako ironicky vtipný. Hellerův styl, v němž se propojuje krutá nadsázka s humanistickým apelem, činí z Hlavy XXII zřejmě nejvýznamnější americký válečný román dvacátého století.

(www.dobre-knihy.cz)

1.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Román Hlava XXII je jednoznačně nejvýznamnější americký román.Heslo Catch-22 lze najít v každém větším americkém slovníku.Román Hlava XXII je nejvěhlasnější dílo svého autora.Joseph Heller a Yossarian společně bojovali v II. světové válce.Žádná z odpovědí není správná.
 
2.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Joseph Heller se nikdy nevěnoval psaní jako svému hlavnímu zaměstnání, přestože příležitost měl.Pojem Catch 22 může označovat neřešitelnou, absurdní situaci, ze které není úniku.Joseph Heller sloužil za II. světové války v letectvu.Joseph Heller dosud žije v New Yorku, kde se odehrává většina jeho románů.Žádná z odpovědí není správná.
 
3.Celkově je hlavním záměrem textu:
 
Představit světovou válečnou literaturu.Představit Josepha Hellera.Seznámit čtenáře s reálnou tváří II. světové války.Připomenout výročí úmrtí Josepha Hellera.Seznámit čtenáře s nejvěhlasnějším dílem Josepha Hellera.
 
4.Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?
 
Román Hlava XXII vyšel před více než 50 lety.Joseph Heller obdržel za svůj přínos světové literatuře celou řadu ocenění.Román Hlava XXII byl v roce 1970 převeden na filmové plátno režisérem Mikem Nicholsem.Autor románu Hlava XXII bývá označován jako dědic generace naturalistů.Žádná z odpovědí není správná.
 

F. Vyber nejbližší slovo k opačnému významu

Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, ze kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů.

1.POZDĚ
 
brzypřesněvčasjindyrychle
 
2.PODLOST
 
upřímnostčestnostpravdomluvnosthrdinstvípřímočarost
 
3.PRVNÍ
 
následnýdruhýnásledujícíposlednístý
 
4.ZÁPORNÝ
 
kladnývřelýlaskavýmilýtolerantní
 
5.NENÁVIDĚT
 
milovatmít v oblibětěšit senevzít na vědomímít rád
 
6.ZPOMALENÝ
 
rychlýběžícípádivýsprintujícízrychlený
 
7.ČERNÝ
 
barevnýšedýbílýsvětlývybledlý
 

G. Zodpovězte na otázky, které souvisejí s textem

Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze z informací, které jsou v textu obsažené, nikoli z vašich znalostí, zkušeností a obecně platných zákonitostí. U některých bude užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.

1.Pokládání kabelů na dna oceánů a moří je náročný proces, vyžadující lodě se speciálním vybavením. Trasa kudy má kabel vést je nejprve pečlivě zmapována, aby se maximalizovala ochrana položeného kabelu. Pomocí zmapované trasy se určuje typ kabelu, který se kde použije. Délka spojů může dosahovat až desítky kilometrů, ovšem takovou délku celistvého optického kabelu nelze zajistit, proto se kabely spojují, a to přímo na palubách pokládacích lodí. Na takovéto vzdálenosti je také značný útlum signálu, proto se na optické trasy zhruba každých 50 – 100 km „přivařují“ takzvané opakovače, díky kterým se signál znovu posílí.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Podmořský_kabel)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Speciální lodě mají zařízení pro zmapování terénu.Oslabení signálu v kabelu je způsobeno velkými vzdálenostmi.Celistvý kabel dlouhý několik desítek kilometrů je nevyrobitelný.Na mapě pro trasu kabelu jsou vyznačena i všechna možná nebezpečí.Opakovače jsou přivařovány ještě na lodích v pravidelných intervalech.
 
2.Pokud by byl ethanol dovážen ze Spojených Států, bude s velkou pravděpodobností vyráběn z kukuřice. Fosilní paliva pak budou užívána v každé fázi její produkce (sázení, hnojení, sklizeň, doprava). Konečná energetická bilance ethanolu z kukuřice je pak taková, že k vyprodukování paliva je třeba o 30% více energie, než se získá jeho spálením, nemluvě o erozi půdy, znečištění a postupném vyčerpávání vodních zdrojů.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Produkce kukuřice bude v USA úzce spjata s energií z fosilních paliv.USA doposud ethanol z kukuřice nevyrábělo.Pěstování kukuřice je energeticky náročné.Produkce klasických paliv je jednodušší než produkce fosilních paliv.Ethanol z jiných částí světa než USA se nevyrábí z kukuřice.
 
3.Vzhledem k tomu, že pro lety v atmosféře jsou výhodnější proudové motory, které nepotřebují ke své činnosti dodávku okysličovadla z nádrží, protože v jeho roli používají atmosférický kyslík, nedoznaly raketoplány většího rozšíření. Jejich výhodou je možnost dosahovat velmi vysokých rychlostí, při nichž již proudové motory ztrácejí účinnost. Nejčastěji se proto objevují jako experimentální letadla.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Raketoplán)

Které/á z následujících tvrzení nevyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Atmosférický kyslík je používán např. v kombinaci s proudovými motory.
 • II. Dopravní přístroje s proudovým motorem se nepoužívají pro lety v atmosféře.
 • III. Raketoplány se využívají pouze pro experimentální lety.
 
jen tvrzení Ijen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIIjen tvrzení II a III
 
4.Český architektonický kubismus je dnes v centru zájmu odborníků, ale i laiků na celém světě. Jedná se o bizarní kapitolu ve vývoji moderní architektury XX. století, označovanou sice za slepou cestu, ale přesto stále velmi inspirativní. Základní postulát vytvořil v roce 1911 významný český architekt Pavel Janák (1882-1956), který reagoval kriticky na tehdejší racionální tvorbu ve stylu moderny Jana Kotěry a jeho okruhu. Kubismus se sice v architektuře dlouhodobě jako styl neprosadil, ale několik staveb bylo realizováno, a to nejen v Praze.

(http://www.gjf.cz/publikace.htm)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Jan Kotěra nesouhlasil s odklonem architektury ke kubismu.Kubismus se v dnešní době rozšířil po celém světě.Pavel Janák a Jan Kotěra vedli dlouhodobé spory týkající se architektonické koncepce.Tvorba Jana Kotěry byla účelná a rozumem odůvodnitelná. není to terminus?Až v dnešní době navazují na kubismus další architektonické směry.
 
5.Ourok a robota byly povinnosti vůči vrchnosti. Státu se odváděla státní daň, která od třicetileté války do konce vlády Marie Terezie tragicky narostla především v důsledku habsburských válek proti Turkům i jinde v Evropě. Církvi se odváděl desátek, což bylo ve skutečnosti méně než desetina úrody a jednalo se o nejlehčí břemeno. Byla-li náhodou vrchností královská komora či církev, šly jim pochopitelně i příjmy z ouroku a roboty.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Poddanství)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Kdo si neplnil povinnosti (ourok a robotu) byl trestán.Nebýt habsburských válek proti Turkům i jinde v Evropě, daně by nevzrostly.Placení desátků poddané nezatěžovalo.Marie Terezie zvýšila daně.Pro církev nebo pro královskou komoru bylo výhodné být také vrchností.
 
6.Metoda je postup umožňující získávání poznatků, prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž systém představuje její obsahovou stránku, zatímco metoda její stránku formální. Systémem míníme uspořádaný celek poznatků či obsahů vědy. Naproti tomu za metodu označujeme v souhlasu se smyslem slova cestu, kterou je tento celek vybudován a získán. „Metodicky“ se zabýváme nějakou oblastí vědy, když ji plánovitě prozkoumáváme, vypracujeme její jednotlivé členění, přiměřeně uspořádáme její dílčí poznatky, logicky je spojíme a učiníme nahlédnutelnými.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Bez metody a systému bychom nemohli získávat poznatky.Pokud je celek neuspořádaný, nemá smysl používat poznávací metody.Metoda je způsob, kterým je vytvářen systém.Abychom mohli logicky nahlédnout do oblasti vědy, musíme se problémem zabývat metodicky.Poznatky vědy jsou rozděleny do systémů.
 
7.Koně jako prapůvodní obyvatele stepí a lesostepí byli od středověku ustájeni ve stájích, většinou v boxech nebo stáních. Box je nejvhodnější ze stájových typů ustájení. Každý kůň má svůj vyhrazený prostor, v boxu by mělo být místo pro lehání a vstávání a volný pohyb. Umístění ve stáních není tak pohodlné jako v boxech, ale z etologického hlediska šetří psychické zdraví koní, protože jsou blíž u sebe, vidí na sebe a slyší se. Frekvence stájových zlozvyků je však ve vazném ustájení větší než v ustájení boxovém.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kůň)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Koně se cítí lépe v blízkosti jiných koní.
 • II. Box je nejvhodnější typ ustájení, neboť každý nejlépe vyhovuje základním koňským potřebám.
 • III. V boxu nedochází tolik ke zlozvykům týkajících s ustájení.
 
jen tvrzení I a IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení Ijen tvrzení II a IIIŽádné tvrzení nevyplývá z textu.
 
8.Papoušci jsou (vedle některých krkavcovitých) nejinteligentnější ptáci, mají ze všech ptáků nejvíce vyvinutý koncový mozek. Mají schopnost věrně napodobovat nejrůznější zvuky včetně lidských slov, nemluví však s citovým zabarvením. Někteří papoušci dokážou zapískat i celé písně, jiní napodobují hlas zvířat, pláčou, smějí se, kašlou apod. Zvláště nadaní papoušci znají až 200 slov. Papoušek přitom samozřejmě nerozlišuje, co se má učit a co pro něho není vhodné, proto nesmí slyšet ta slova, která nechceme, aby opakoval.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Papoušci)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Papoušci jsou inteligentnější zvířata než psi.Každý papoušek se naučí alespoň 5 slov.Někteří krkavcovití znají více než 200 slov.Papoušci pomohli odhalit již několik pachatelů trestných činů.Žádná z možností není správná.
 
9.Základní potraviny jako cukrová kukuřice, čili papriky a rajčata pocházejí z doby starých aztéckých a mayských civilizací. S nimi se pevně spojila španělská láska ke sladkostem, marinádám a omáčkám. Vydatná venkovská kuchyně spoléhá především na hojnost čerstvé zeleniny, které se v této oblasti dobře daří. Dominuje v ni tortilla, kulatá placka z nekynutého těsta z kukuřičné mouky, která je zároveň miskou i pokrmem.

(http://www.labuznik.com/article.php?ID=93)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Autor uvedeného textu si oblíbil španělskou kuchyni.Tortilla je druh nádobí.Ve Španělsku je tortilla nejoblíbenější přílohou studených jídel.Rajčata pocházejí se Španělska.Žádná z možností není správná.
 
10.Po nástupu křesťanství bylo umění plavat potlačováno. K plavání se vrací až humanisté, kteří studovali antická díla, ve kterých se o dozvěděli o metodách plavání. Na toto téma vznikají různé pojednání a v roce 1538 byla sepsána švýcarským profesorem Wynmannem první učebnice plavání. Tento sport získával čím dál více na oblibě, později začaly vznikat plavecké školy nebo byl zařazen do vyučování v běžných vzdělávacích institucích. V romantismu nabylo plavání nového významu - sportovní disciplíny.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavání)

Určete, která tvrzení nevyplývají z textu?

 • I. Lidé v období antiky až humanismu nevěděli o umění plavat.
 • II. Před obdobím romantismu nebylo plavání považováno za sport.
 • III. Profesor Wynmann byl významným profesorem plavání.
 
jen tvrzení I a IIIjen tvrzení Ijen tvrzení II a IIIjen tvrzení IIIŽádné tvrzení nevyplývá z textu.
 
11.Dnešní byty mají lepší tepelně izolační parametry, bezpečnější protipožární řešení nebo zdravější mikroklima dané použitím moderních certifikovaných a zdravotně nezávadných materiálů. Mezi další významné výhody nových bytových domů patří použité vnitřní technologie jako elektroinstalace či topení s delší životností a bezpečnější řešení společných prostor s použitím čipových karet opravňujících ke vstupu do objektu.

(http://utulne.centrum.cz/reality/2008/9/23/clanky/panelaky-novostavby-co-maji-spolecneho/)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
V dřívějších bytech hrozilo nebezpečí požáru.Moderní materiály vytváří lepší mikroklima.Každý certifikovaný materiál je zdravotně nezávadný.Použití čipových karet ke vstupu je jedna z několik výhod nových bytových domů.Elektroinstalace je považována za výhodu, k jejímuž realizování bylo zapotřebí vnitřních technologií.
 
12.Od 50. let 20. století průmysl změnil indická města. Vedle tradičních výrobků, např. bavlny a hedvábí, se vyrábějí těžké stroje a elektrické zboží. Bohatá ložiska ropy a uhlí poskytují energii továrnám a vyrábějí více než polovinu elektrické energie, která se v zemi spotřebuje. Zvyšuje se také význam služeb a čím dál více Indů pracuje v cestovním ruchu, bankovnictví a spojích.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie#Geografie)

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

 
Do 50. let 20. století nezaznamenal indický průmysl žádné změny.Bavlna a hedvábí jsou ve vztahu Indii považovány za výrobky s velkou tradicí.Bez ropy a uhlí by země trpěla nedostatkem energie.Výroba pouze bavlny a hedvábí není dostačující pro indickou ekonomiku.Indie se od 50. let 20. století stala zemí s vyspělým průmyslem.
 
13.Domovinou mývala severního je Severní Amerika, kde ho místní obyvatelé vidí především v temnějším světle. Důvodem jsou hromadné škody způsobené tímto zvířetem především v kukuřičných polích, na ovoci a zelenině. Stejný pohled na mývala mají i obyvatelé měst USA, kam se mývalové hlavně v noci hromadně stahují za potravou, jelikož jí zde najdou nejjednodušším způsobem: popelnice, sklepy a dokonce i domácnosti jsou stálou zásobou jednoduše získané potravy. Ve městech jsou také nezvanými hosty kvůli svému hlasitému povyku.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mýval_severní)

Které/á z následujících tvrzení nevyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Mýval jižní se vyskytuje především v Jižní Americe.
 • II. Mývala severního je možné pozorovat i ve větších městech USA.
 • III. Mýval severní patří v Evropě mezi nejoblíbenější volně žijící zvířata.
 
jen tvrzení IIjen tvrzení IIIjen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIŽádná z možností není správná
 
14.Prvním kdo se aktivně zajímal o konstrukci létajících strojů byl Leonardo da Vinci, jehož návrhy předběhly ostatní konstruktéry asi o 400 let. Ti se snažili zprvu jen napodobovat let ptáků a jejich obléknutelná křídla žádný úspěch nezaznamenala. Pro aeronautiku byl zlomovým rok 1738, kdy švýcarský matematik Daniel Bernoulli objevil princip vztlaku. V podstatě jde o to že plyny a kapaliny pohybující se rychle vytváří menší tlak než ty pomalejší. Tento objev dal vzniknout tvaru křídla v takové podobě v níž ho známe dodnes.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/jí z uvedeného textu?

 • I. Princip vztlaku považujeme za zlomový objev v oboru létání.
 • II. Leonardo da Vinci nenapodoboval let ptáků.
 • III. Princip vztlaku je dnes používaný ve všech oborech, se kterými souvisí tlak jako např. fyzika.
 
jen tvrzení I a IIjen tvrzení I a IIIjen tvrzení IIIjen tvrzení IVšechny věty vyplývají z textu.
 

ANALYTICKÝ ODDÍL

H. Text ke čtyřem úlohám

1.

TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 4

Profesor Divý zapomněl číselný kód potřebný k otevření dveří do laboratoře. Pamatuje si ovšem následující informace:

 • Číslo má devět číslic
 • Číslo neobsahuje číslice 1, 4, 5, 7, 8
 • Číslo obsahuje každou číslici maximálně dvakrát
 • Žádná číslice není vyšší než číslice předcházející

Které z níže uvedených čísel splňuje všechny podmínky?

 
9986332209966332009963632209966433220663322000
 
2.Kterým z následujících čísel nemůže být hledané číslo dělitelné?
 
1251001000
 
3.Kolik možných číselných kódů splňuje zadané podmínky?
 
právě jednoprávě dvěprávě šestžádnéprávě pět
 
4.Profesor Divý si vzpomněl, že hledané číslo je určitě dělitelné pěti. Kolik potom existuje čísel, které splňují zadané podmínky?
 
žádnéprávě jednoprávě dvěprávě pětprávě šest
 
5.

TEXT K ÚLOHÁM 5 AŽ 8

Spolužáci Karel, Erik, Lukáš, Martin a Jonáš se předháněli, kdo přes prázdniny naspořil více peněz.

Víme pouze, že:

 • Lukáš naspořil více než Martin
 • Martin naspořil méně než Erik
 • Karel naspořil ze všech nejméně

Kdo z chlapců mohl naspořit nejvíce?

 
jen Lukášjen Jonášjen Jonášjen Martinjen Lukáš, Erik nebo Jonáš
 
6.Kdo z chlapců mohl naspořit druhý nejméně?
 
jen Martinjen Jonášjen Kareljen Erikjen Martin nebo Jonáš
 
7.Pokud dále víme, že Jonáš naspořil méně než Erik, kdo mohl naspořit druhý nejvíc?
 
jen Jonášjen Erikjen Erik nebo Jonášjen Karel nebo Lukášjen Jonáš, Erik nebo Lukáš
 
8.Pokud víme, že Jonáš naspořil méně než Erik, na kolikátém místě (máme-li na mysli pořadí, kde na prvním místě bude chlapec, který naspořil nejvíce, a na pátém místě chlapec, který naspořil nejméně) mohl skončit Martin?
 
jen na druhém místějen na třetím místějen na čtvrtém místějen na třetím nebo čtvrtém místějen na druhé, třetím nebo čtvrtém místě
 
9.

TEXT K ÚLOHÁM 9 AŽ 12

Čtyři spolužáci mají různá jména (Karel, Ondra, Martin, Petr) i příjmení (Mladý, Starý, Veselý, Smutný). Ze čtyř výběrových předmětů (hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a dílny) si každý vybral právě jeden předmět a jiný než všichni ostatní.

Víme, že

 • Petr se nejmenuje Mladý.
 • Karel si vybral dílny a nejmenuje se Veselý.
 • Ten, který si vybral dílny, není Smutný ani Starý.
 • Martin není Veselý a nevybral si tělesnou výchovu.
 • Ondra se nejmenuje Smutný.
 • Ondra si nevybral výtvarnou výchovu.
 • Veselý si nevybral hudební výchovu ani tělesnou výchovu.

Kdo mohl mít příjmení Smutný?

 
jen Martinjen Ondrajen Martin nebo Petrjen Petr nebo OndraOdpověď nelze jednoznačně určit.
 
10.Jaké příjmení má Petr?
 
MladýStarýVeselýOdpověď nelze jednoznačně určit.Smutný
 
11.Jaký předmět si mohl vybrat Ondra?
 
jen výtvarnou výchovujen tělesnou nebo hudební výchovujen tělesnou výchovujen tělesnou nebo výtvarnou výchovujen hudební výchovu
 
12.Kdo si vybral předmět výtvarná výchova?
 
KarelMartinOndřejPetrOdpověď nelze jednoznačně určit.
 

CH. Zodpovězte správně na otázky a zaškrtněne správnou odpověď

1.

V úlohách 1. až 6. je vaším úkolem porovnat dvě hodnoty.

a > 0 > b

b (a + 2)

a (b + 2)

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
2.Funkce ƒ je definována předpisem:

ƒ(x) = x - 0,5 x

ƒ (1)

ƒ (2)

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
3.Mějme rovnoramenný trojúhelník s vrcholovým úhlem ω a úhly při základně φ a λ. V tomto trojúhelníku platí, že ω = 2φ.

λ

60°

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
4.Máme krychli ABCDEFGH.

Obsah trojúhelníku BDG

Obsah trojúhelníku ABE

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
5.xy = 1

x (y + 1)

y (x + 1)

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
6.

17/11

23/15

 
Větší je hodnota vlevo.Větší je hodnota vpravo.Obě hodnoty jsou stejně velké.Nelze určit, která hodnota je větší.Ani jedna z odpovědí není správná.
 
7.Do kruhu vepíšeme rovnostranný trojúhelník. Určete, kolikrát je strana trojúhelníku větší než poloměr vepsané kružnice.
 
√3 krát⅓ krátjsou obě stejně dlouhé½√3 krát¾√3 krát
 
8.Ve škole je třetina dětí tmavovlasých. 40 % všech dětí jsou děvčata. Kolik chodí do školy světlovlasých dívek, jestliže škola má 300 žáků.
 
4080100120Z daných údajů nelze přesně určit.
 
9.Honzova maminka je o 5 let starší než Honzův tatínek a zároveň třikrát starší než Honza. Kolik je Honzovi let, víme-li, že tatínek bude za 7 let slavit šedesátiny.
 
14161820Ani jedna z odpovědí není správná.
 
10.Ve 14:53 přijíždí na zastávku tramvaje č.9 a č.11. Tramvaj č. 24 přijíždí tamtéž ve 14:55. Kolikrát se potkají všechny tři tramvaje na této zastávce ve stejnou dobu do 22:15, jestliže tramvaj č. 9 má interval 9 minuty, č. 11 právě 4 minuty a č. 24 přijíždí každé 3 minuty.
 
ani jednoujednoudvakráttřikrátčtyřikrát
 
11.Máme pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách a a b, přeponě c a výšce va na stranu a; a = 3, b = 4. Vypočítejte velikost výšky va.
 
va = 1,2va = 2,4va = 3va = 4Ani jedna z odpovědí není správná.
 
12.Na grafech je znázorněno v tisících kusech, jak se prodávali dopravní prostředky a jaký je prodejní předpoklad na rok 2010 v Bourákově a v Motorově.

GRAF K ÚLOHÁM 12. AŽ 14.

Bourákov Motorov
Bourákov Motorov

Určete, kolik procent prodeje tvořil prodej náklaďáků v roce 2005 v obou městech dohromady.

 
přibližně 32%přibližně 21%přibližně 18%25%70%
 
13.Určete, ve kterém roce se v jednom z měst prodalo nebo se očekává, že se prodá dohromady více náklaďáků a motorek než aut.
 
1995200020052010taková situace nenastala nebo nenastane
 
14.O kolik tisíců kusů převyšovalo jedno město druhé prodejem v letech 1995, 2000 a 2005.
 
Bourákov o 25Motorov o 30Bourákov o 30Motorov o 35Obě města prodávala auta stejně.
 
Opište kód z obrázkucapthca
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.