Rozhovory: Jak vybrat pedagogickou fakultu?

články rozhovory jak vybrat pedagogickou fakultu 8 23

Pedagogické fakulty v minulém roce evidovaly přes 21 tisíc zájemců. Speciál zářijového čísla časopisu je zaměřen na pedagogické programy. Vedoucí pracovníci pedagogických fakult, institutů a škol nám odpověděli na dotazy, které vám pomohou s výběrem konkrétní fakulty.

Všem zástupcům škol a fakult jsme položili tyto otázky:

 

  1. Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?
  2. Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?
  3. Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?
  4. Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?
  5. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

 

Odpovědi nám poskytli:

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 čzu ivp valášekInstitut vzdělávání a poradenství ČZU

prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D., ředitel 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze (IVP) má v oblasti vzdělávání a poradenství dlouhou tradici. Nabídka bakalářských studijních programů je přizpůsobena požadavkům trhu práce a svým absolventům nabízí dobré uplatnění v praxi.

IVP má vybudovanou síť spolupracujících pracovišť, spolupracuje s významnými institucemi po celé České republice, což studentům nabízí unikátní příležitosti pro získání a ověření praktických zkušeností a dovedností.

Areál bývalých lázní v Praze - Malé Chuchli je tvořen několika dnes již památkově chráněnými objekty, nachází se v příjemném prostředí nedaleko centra Prahy, které je vhodné pro studium a nabízí přátelskou atmosféru, která podporuje vzdělávání a rozvoj studentů. Výuka se tak odehrává ve zmodernizovaných výukových prostorách za využití inovativních přístupů ke vzdělávání.

Studenti a studentky v prezenční a kombinované formě bakalářského studia se profilují pod vedením odborníků s mnohaletými zkušenostmi z praxe.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

IVP se specializuje především na oblast odborného vzdělávání a kariérového poradenství, snaží se tak připravit studenty a studentky na aktuální výzvy, které přinášejí moderní technologie a umělá inteligence. Studijní programy jsou koncipovány tak, aby studenti získali široké spektrum potřebných kompetencí, které jsou klíčové pro jejich úspěšné uplatnění v oboru.

IVP realizuje výuku předmětů v oblasti speciální pedagogiky a práce s různými skupinami žáků, včetně těch s různými poruchami učení a chování. Studenti se zde naučí, jak přizpůsobit výuku individuálním potřebám každého žáka a jak podpořit jejich rozvoj.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Absolventi studijního programu Učitelství praktického vyučování Institutu vzdělávání a poradenství se uplatňují na trhu práce jako učitelé praktického vyučování a odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích, a to těch předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření, které uchazeči vystudovali, tj. oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru středního vzdělání s výučním listem, nebo předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření magisterského programu; zejména však jako učitel praktického vyučování a jako učitel odborných předmětů příslušné specializace. Nelze však s přesností určit procento těch, kteří odchází učit do praxe, jelikož určité procento z nich již jako učitelé působí a na IVP souběžně získávají potřebnou kvalifikaci, jiní absolventi najdou uplatnění také v poradenských centrech, soukromé sféře, ve veřejné správě apod.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazečky a uchazeči by měli být aktivní a zapojovat se do dění a aktuálních problémů souvisejících s oborem jejich studia, být připraveni pracovat v týmu. Očekávány jsou velmi dobré komunikační a organizační schopnosti a dovednosti. Uchazečky a uchazeči by měli být schopni přijímat nové výzvy a myslet kriticky. V neposlední řadě, protože hovoříme o uchazečích z oblasti tzv. pomáhajících profesí, tak také schopnost vcítit se do situace druhých a mít pro ně porozumění, schopnost rychle a účinně řešit problémy, které se mohou objevit v průběhu práce s lidmi, flexibilita, přizpůsobivost, a respekt k etickým zásadám, jsou dalšími z předpokladů ideálních uchazečů o studium.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pokud uchazečky a uchazeči zvažují studium na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, doporučujeme jim navštívit naše webové stránky (ivp.czu.cz), kde najdou podrobné informace o našich studijních programech. Rozhodující krok je vybrat si program, který odpovídá jejich představám, zájmům a budoucím očekáváním. Naše nabídka zahrnuje bakalářské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 JČU PDF KoldováPedagogická fakulta JČU 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., děkanka

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Pedagogická fakulta JU je jedinou pedagogickou fakultou na jihu Čech, navíc je v tomto regionu nejstarším vysokoškolským pracovištěm s nepřerušenou působností od roku 1948 – letos tedy slaví 75 let od svého založení.

Fakulta má velmi široké spektrum studijních oborů, a to učitelských i neučitelských. V neučitelských oborech je nabízeno například bakalářské i navazující magisterské studium psychologie, bakalářské a rovněž navazující magisterské studium tělesné výchovy a sportu, k tradičním oborům se již několik let řadí bakalářské studium arteterapie – to je realizováno kombinovanou formou. Rovněž speciální pedagogika je vyučována na fakultě v bakalářském a  navazujícím magisterském programu.

Neobvykle široká je nabídka učitelských programů pro všechny stupně škol – tedy od škol mateřských přes školy základní až po školy střední. To, co uchazeči o studium oceňují, je skutečnost, že si mohou volit studijní kombinace (aprobace) podle svého zájmu. To znamená, že nejsou vázáni dvojicemi aprobací pevně stanovenými fakultou, ale zajímá-li uchazeče například matematika, může si k ní zvolit jako druhý aprobační předmět fyziku, chemii, přírodopis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu i zeměpis, ale i další předměty, které jsou ve výběru v aktuálním roce přijímacího řízení.

Jakousi přidanou hodnotu studia tvoří i atraktivita umístění budov fakulty, které se nacházejí v centru města, kromě tělovýchovného areálu s laboratoří funkční zátěžové diagnostiky, který svou polohou zasahuje širší centrum Českých Budějovic.  

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Českobudějovická pedagogická fakulta má již čtyři roky nový koncept přípravy učitele, který nazvala Učitel Pro Futuro. Podařilo se v něm mimo jiné  jedinečným způsobem propojit teorii s praxí  a jsou pro něj typické takové aspekty jako kreativita, interaktivita, inspirace i empatie. Vzděláváme budoucí učitele tak, aby byli připraveni na výzvy školy budoucnosti s výhledem a predikcemi minimálně na dalších deset let.

Jedná se o velmi živý koncept, kolem kterého průběžně probíhá diskuse, a tento koncept je neustále rozvíjen. Zkrátka reaguje na stále se měnící svět kolem nás. Základem vize Učitel Pro Futuro je propojení  odborných poznatků studovaných ve specializacích (český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, chemie apod.) s pedagogicko-psychologickými disciplínami a rovněž s oborovými didaktikami a s nimi propojenými reflektovanými praxemi, které jsou v různých formách (od asistenčních po průběžné a souvislé praxe) zařazovány do studijních programů již od prvního roku nástupu do studia učitelství. A to si studenti velmi pochvalují, že mají okamžitý kontakt se školní realitou. Tyto praxe ve školách je analyzovány nejen z hlediska obsahového zaměření studované aprobace, ale i  reflektují  aspekty oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie i speciální pedagogiky. A že se studenti setkávají s problematikou inkluze i světem života v médiích, je zcela zřejmé.

V nedávné době (květen 2023) proběhl na fakultě Den s umělou inteligencí, který      propojoval přednášky s workshopy a měl mimořádnou odezvu u našich studentů. Pokud bychom se vrátili do doby covidové, pak jsme byli svědky toho, jak se zcela  zásadně změnila orientace na motivaci, obsahové zaměření a hodnocení výuky v online prostoru, a to nejen u nás na fakultě ve vztahu k našim studentům, ale naši studenti sami pak připravovali online hodiny pro své praktické výstupy v distanční výuce pro základní a střední školy. Přes počáteční nejistotu je dnes on-line přednáška či seminář samozřejmostí, pracujeme daleko komfortněji ve virtuálním prostředí při komunikaci se studenty. Přesto jsme raději za osobní kontakt. Vždyť učitel je především člověk, který svým nadšením, srdcem a svou osobností přivádí své žáky ke vzdělání, k vědění. To virtuálně dost dobře nejde. Je důležité poznamenat, že v oblasti moderních technologií ve školské praxi jsme, díky naší katedře Informatiky, lídrem v rámci pedagogických fakult v ČR. Tato katedra stála v čele přípravy takzvané „Nové informatiky“ ve školách. 

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podle našich každoročních průzkumů, které mezi absolventy děláme, je jich kolem 85 %. Většina z nich již učí na zkrácené úvazky v posledních ročnících studia. Ředitelé základních a středních škol regionu jsou s námi ve stálém kontaktu, máme společnou aplikaci, která zprostředkovává jejich poptávku po našich absolventech konkrétně v daném čase a požadované aprobaci. Již dávno neplatí, že na fakultě studují studenti, kteří většinou po absolutoriu odcházejí do jiných profesí. Mám velkou radost, že naši studenti chtějí být učiteli a že k tomuto povolání cítí respekt, ale i svou vlastní odpovědnost za budoucnost společnosti.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Na fakultě nehledáme ideály, ale hledáme takové zájemce o studium, kteří stojí na prahu své zvolené  studijní a profesní  orientace a s respektem, ale i odvahou a zdravým sebevědomím přicházejí přijmout naši nabídku: provést  je – jak nejlépe umíme - labyrintem zvoleného studijního oboru. My, učitelé, od těchto uchazečů dále očekáváme výzvy, nápady, inspiraci– jakousi zpětnou vazbu, která bude obě strany posouvat dál.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Určitě bychom doporučili, aby si dobře prostudovali podmínky přijímacího řízení u zvoleného studijního oboru, protože tyto podmínky se obor od oboru liší, a to často výrazně. Někde jsou potřebné testy SCIO, jinde se klade důraz na praktickou zkoušku nebo zkoušku talentovou, nechybí ani písemné testy ověřující znalosti oboru, výjimkou nejsou zkoušky ústní. Právě proto, že fakulta má široké spektrum studijních kombinací, tak i požadavky k přijímacímu řízení jsou pestré, a proto je potřeba jim věnovat pozornost. Fakulta je otevřená pro zodpovězení dotazů, které se k přijímacímu řízení vztahují, je možné se domluvit telefonicky na studijním oddělení, nebo na konkrétním pracovišti, kam se uchazeč hlásí. Je možné využít i konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Dobrou pomůckou jsou ukázky přijímacích zkoušek, které jsou uveřejňovány na webových stránkách příslušných kateder.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 MU PDF KoryčánkováPedagogická fakulta MU

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., děkanka

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Není náhodou, že naše fakulta patří mezi nejvíce žádané školy pro studium učitelských oborů. Studujícím nabízíme široké možnosti kombinací studijních programů, což dává našim uchazečkám a uchazečům téměř neomezené možnosti v tom, co mohou studovat. Podobně rozsáhlé možnosti mohou využít naši studující u zahraničních výjezdů, kde každý rok nabízíme možnost studijního pobytu na téměř 150 zahraničních univerzitách včetně univerzit ve Spojených státech, Číně anebo Hong Kongu.

Zároveň jsme ve velmi úzkém kontaktu s mateřskými, základními i středními školami a dalšími vzdělávacími organizacemi, se kterými spolupracujeme v rámci rozsáhlé sítě našich 72 fakultních škol a zařízení. Učitele a učitelky z fakultních škol a zařízení zapojujeme do projektů a do výuky na naší fakultě, ale především provází naše studující během praxí, které máme už od bakalářského cyklu studia.

V neposlední řadě pak musím zmínit zázemí, které naše fakulta nabízí a které zahrnuje například moderní knihovnu, fakultní kavárnu Kafinet anebo nově postavenou fakultní menzu.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Naše fakulta je dlouhodobě jedním z průkopníků inkluzivního vzdělávání a perfektní znalost této problematiky považujeme za velmi důležitou. Téma inkluzivního vzdělávání proto máme ve studijních programech zařazeno v různých semestrech studia hned několikrát.

Vzdělávání se samozřejmě neustále vyvíjí a přináší nové výzvy, kromě těch výše uvedených se aktuálně věnujeme například i rozvoji podnikavosti, práci v multikulturní třídě, ochraně člověka za mimořádných událostí a řadě dalších. V rámci jednoho studijního programu však nemůžeme pojmout tyto oblasti všechny, a proto našim studujícími nabízíme výběr z velkého množství volitelných předmětů, v jejichž rámci se mohou podrobněji věnovat tomu, o co mají největší zájem. Nabízíme například řadu předmětů zaměřených na výukové technologie, IT bezpečnost anebo e-learning, ale máme také například i předmět zaměřený na využití ChatGPT ve vzdělávání.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podle našich průzkumů po absolvování studia nastupuje do zaměstnání souvisejícího se studovaným oborem 90 % absolventů. Toto číslo se dlouhodobě zvyšuje, před patnácti lety to bylo pouze 80 %. Je třeba doplnit, že nevzděláváme jenom učitele, ale i speciální a sociální pedagogy a logopedy.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Měl by mít zájem o vzdělávání a motivaci pomáhat ostatním růst a rozvíjet se. V ideálním případě by už měl mít nějaké zkušenosti z práce s dětmi, například doučování, vedení kroužku anebo jako táborový vedoucí. Měl by být schopný porozumět potřebám a rozdílnostem jednotlivých studujících a zároveň by měl mít zájem se dlouhodobě vzdělávat i po ukončení vysokoškolského studia. Ve studiu na naší fakultě i v učitelské praxi určitě využije i dobré organizační dovednosti. A samozřejmě je třeba mít zájem o studovaný obor.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pro přijetí na většinu oborů je klíčový výsledek v Testu studijních předpokladů Masarykovy univerzity. Na webu Masarykovy univerzity jsou zveřejněné testy z minulých let, které si lze procvičovat. Od uchazečů o studium víme, že dobrá příprava na test se rozhodně vyplatí a lze se díky ní v testech výrazně zlepšit. Od loňského roku také našim uchazečům nabízíme online kurzy, kde se dozví vše potřebné o studiu na naší fakultě, a také jim poradíme, jak TSP úspěšně řešit.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 MENDELU ICV AdamecInstitut celoživotního vzdělávání MENDELU

Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA, ředitel

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Institut celoživotního vzdělávání si zakládá na propojení teorie s praxí. Klademe důraz na praktické využití všech forem a metod moderního vzdělávání. Do výuky často zveme odborníky z praxe, kteří působí na různých pozicích pedagogických pracovníků v regionálním školství, případně ve vzdělávacích institucích/firmách. Studenti si své znalosti a dovednosti procvičují na různých projektech, exkurzích, a hlavně pak během praxí ve školách a vzdělávacích zařízeních. Zkrátka usilujeme o to, aby se naši absolventi stali profesionály ve vzdělávání, kteří se v praxi neztratí. Dalšími výhodami, které studenti sami oceňují, jsou osobní přístup pedagogů a přátelské prostředí, které je determinováno naší velikostí.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Vzhledem k nastavené vzdělávací politice a pro udržitelnost na trhu práce je vzdělávání v daných oblastech nutností. Je pro nás zásadní, aby zmíněná témata byla součástí studia, a to jak průřezově napříč předměty, tak i jako samostatné předměty (Speciálně pedagogická témata ve vzdělávání dospělých/Speciální pedagogika, Moderní digitální technologie, Metody výuky, Lektorské dovednosti apod.) Klademe důraz na to, aby se naši absolventi sami ztotožnili s myšlenkami celoživotního vzdělávání a byli tak připraveni na to, že se budou celý život vzdělávat. Vzhledem k dynamicky se proměňující společnosti, potažmo trhu práce, je totiž zjevné, že kompetence získané při studiu vysoké školy tvoří jen základní desku pomyslného domu pracovní kariéry a že za stavbu dalších pater ji již zodpovědný každý sám.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Z pravidelných dotazníkových šetření vyplývá, že 60 – 70% našich absolventů se věnuje práci v oboru, který u nás vystuduje, což mě i mé kolegy velmi těší.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Na jedné straně počty uchazečů o studium u nás každoročně rostou, na druhé straně jsme kapacitně omezeni. Tudíž základem pro úspěšné přijetí je středoškolské vzdělání s maturitou a co nejlepší výsledek u přijímacích zkoušek. Ty jsou zaměřeny na všeobecné středoškolské znalosti, zejména pak na oblast společenských věd jako jsou pedagogika, psychologie, sociologie a případné základní znalosti z ekonomie také neuškodí. Uchazeči mají na našich internetových stránkách k dispozici ukázkový test, který jim může v přípravě na přijímačky pomoci.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Zájemcům o studium doporučujeme dobře si nastudovat základy společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí, ideálně ve výše uvedených oblastech. Seznam literatury, kterou mohou uchazeči k přípravě využít, najdou zájemci na našich internetových stránkách.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 OSU PDF JandačkaPedagogická fakulta OSU

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Jsme mladá, moderní, dynamická fakulta s širokou škálou studijních programů a kvalitním zázemím!

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí velké množství různorodých studijních programů, které lze kombinovat. Uchazeči mohou vybírat ze stovek kombinací, a to nejen pro učitelskou praxi. Na pedagogické je možno studovat od bakalářských přes magisterské až po doktorské studijní programy.

Pokud uchazeče o studium na univerzitě zajímá oblast vzdělávání a učitelská profese, jasnou volbou by měly být právě studijní programy se zaměřením na vzdělávání, které jsou bakalářským stupněm učitelských programů. Dají se zkombinovat napříkladt přírodní nebo humanitní vědy s pedagogikou či psychologií.

Pokud uchazeče láká práce s těmi nejmenšími, kterým by rádi předávali nejen vědomosti, ale také důležité hodnoty a postoje, mohou si zvolit učitelství pro mateřské školy nebo pro 1. stupeň základních škol.

Na naší fakultě máme také neučitelské studijní programy, kterými jsou mj. Andragogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Trenérství či Kinantropologie.

Pro výuku na 2. stupni základních škol nebo na střední škole je jednou z možností právě studium učitelství. Uchazeči si mohou vybrat z velkého množství aprobací. Na víceoborovém studiu je možno kombinovat velmi různorodé obory, třeba biologie s hudebkou nebo IT s výchovou ke zdraví. Všechny možnosti se dají najít na našem webu.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Naše univerzita má své stanovisko a doporučení pro práci s umělou inteligencí. Studenty máme ambice naučit s AI pracovat, nikoliv ji zakazovat. Na univerzitě funguje centrum Pyramida, která pomáhá s inkluzí. Využívání moderních technologií při výuce je u nás samozřejmostí. Vedle informací od svých vyučujících a fakulty je studentům mj. nabízena rozmanitá podpora prostřednictvím Poradenského a kariérního centra OU.

Dle nabídky a poptávky aktuálních potřeb zařazujeme předměty do výuky tak, abychom našim studentkám a studentům rozšířili povědomí o aktuálním dění v rámci oborů a jejich trendů. Chceme, aby byli erudovaní v obsluze moderních elektronických pomocníků při výuce i jinde, aby dokázali využít možnosti, které jim moderní technické prostředky nabízejí, a aby s nimi dokázali spolupracovat a využít jejich potenciál např. ve vzdělávání.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Velké procento (přibližně 90 %) našich absolventů odchází do praxe opravdu učit! Nejúspěšnější jsou studijní programy Učitelství pro 1. st. a Učitelství pro MŠ, zde se jedná o úspěšnost 95–98 %. U jednotlivých navazujících magisterských studijních programů je to o něco nižší.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč o studium na naší fakultě by měl být proaktivní, motivovaný a pro svůj obor zapálený. Navíc vítáme uchazeče, kteří by rádi cestovali na zahraniční stáže a případně se také podíleli na spolkové činnosti fakulty.

Uchazeči by samozřejmě neměly chybět utříděné znalosti středoškolského studia související se studijním programem, na který se hlásí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazečům stačí znalosti a dovednosti ze střední školy, které přichází rozvíjet a rozšiřovat k nám na fakultu. Nejdůležitější je příprava k maturitní zkoušce, doporučuje se přípravný kurz a sledování kulturně-společenského života.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 SLU FVP KolaříkováFakulta veřejných politik SLU

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Naše fakulta nabízí malé studijní programy, ve kterých studuje 20–40 studentů. Rodinné prostředí fakulty rozhodně není anonymní, studenti mají mnoho možností zapojovat se do různých akcí, které se na fakultě pořádají nebo které sami iniciují. V malých studijních skupinách se studenti vzájemně znají, výuka může být interaktivní a komunikace s pedagogy je velmi úzká a spolupracující. Pokud má student o studovaný obor zájem a dává podněty pro různé aktivity (uspořádání výstavy pro děti z dětského domova, akce pro seniory, dny prevence pro děti z mateřských, základních či speciálních škol), je ze strany vyučujících vždy podpořen. Jsme škola provázaná s regionem, takže jsou do výuky zapojeni odborníci z praxe, kteří dokáží propojovat teorii s příklady dobré nebo špatné praxe, aby měl student lepší odhad profesní reality. Studenti se zájmem chodí doučovat děti se znevýhodněním, čímž získávají ničím nenahraditelnou zkušenost.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Studenti Speciální pedagogiky jsou připravováni na situaci v současných školách, tedy inkluzivní vzdělávání, kdy jeho možnosti i rizika nutně musí prolínat jejich profesní přípravu, praxe, a supervizně jsou vedeni k tomu, aby uměli hledat a najít různé cesty řešení. Studenti Sociální patologie a prevence mají mj. praxe ve školních družinách hlavního vzdělávacího proudu, ale také ve speciálních školách, volnočasových organizacích pro děti s handicapem, nízkoprahových centrech apod.

Z hlediska moderních technologií je výuka směřována tak, aby byli schopni pracovat s různými moderními vyučovacími či kompenzačními pomůckami, které má fakulta k dispozici a které v rámci cvičení sami na sobě zkouší. Současně podporujeme studenty se socioekonomickým znevýhodněním kromě prospěchového stipendia např. tím, že jim na dobu studia zapůjčíme notebooky nebo tablety, aby jim taková překážka ve studiu nebránila v plnění povinností. Univerzita současně nabízí všem studentům kromě knihovny také přístup do placených databází, takže se učí vyhledávat a pracovat se zahraničními zdroji a informacemi. Pro tuto práci mohou využít krátkodobých kurzů, které knihovna pořádá pro studenty.

Online výuku aktuálně nemáme zavedenou v rámci akreditovaných programů, protože u pedagogicky zaměřených programů je důležitá interakce, komunikace, práce se zpětnou vazbou, význam nácviku konkrétních metod práce, zážitkovou pedagogiku, což jsou zkušenosti, které nelze online výukou získat a pracovat s nimi.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Studijní programy jsou akreditovány v oblasti Neučitelské pedagogiky, tedy absolventi bakalářských programů neodcházejí přímo učit. Na druhou stranu mohou pracovat ve školství, neziskových organizacích zaměřených na rodiny s dětmi, jedince s postižením a jejich rodiny. Nacházejí velmi široké možnosti uplatnění, protože např. absolventi studijního programu Sociální patologie a prevence mají současně statut sociálního pracovníka.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl mít všeobecný přehled a hlavně by měl umět propojovat vědomosti, rád se učit novým dovednostem, nebát se vstupovat do – na první pohled – nekonformních situací, uvědomovat si, že i taková zkušenost osobnostně posouvá. I s ohledem na náročnost současné doby a heterogenitu tříd je jedním z nejdůležitějších předpokladů sociální zdatnost, aktivnost, iniciativnost, ochota se učit novým věcem, postupům, přístupům, být zodpovědný, a to nejen ve vztahu k budoucí profesi, ale i sám k sobě, svému studiu.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Neučit se mechanicky, ale s pochopením a propojovat poznatky z různých vědních oborů. Takže kromě výborných znalostí předmětů souvisejících se studiem (pedagogiky, psychologie, sociologie či filozofie jako nutného základu) mít přehled o aktuálním dění, měnící se legislativě, paradigmatech při práci s lidmi. Tedy mít „otevřené oči, uši“ a přemýšlet a kriticky hodnotit informace a zdroje, které se nabízí. Pokud je na studijní programy vypsaná jako přijímací zkouška zkouška u společnosti scio, což na naše studijní programy v oblasti neučitelské pedagogiky je, tak si je rozhodně vyzkoušet několikrát, protože se započítává nejlepší výsledek. Dále doporučuji pořádně prostudovat zveřejněné podmínky přijímacího řízení, protože na některé studijní programy se lze dostat i bez přijímací zkoušky, pokud má uchazeč např. na střední škole výborný prospěch.  

(zpět na úvod)

 

Pedagogická fakulta UHK

Mgr. Žaneta Kánská, PR manager PDF UHK

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Pedagogická fakulta nabízí pestrou škálu programů a studijních oborů, které vyhovují různým   zájmům a profesním aspiracím, ať už se chcete stát učitelem, sociálním pedagogem, poradcem nebo se věnovat výzkumu či umění. Studenti na Pedagogické fakultě mají příležitost zapojit se do stáží a praktického výcviku, což jim umožňuje rozvíjet základní dovednosti a získat zkušenosti v reálném vzdělávacím prostředí. Univerzita Hradec Králové je hrdá na to, že svým studentům poskytuje podpůrné vzdělávací prostředí. Fakulta nabízí malé třídy, což umožňuje personalizovanou pozornost a interakci s profesory. Navíc, pedagogičtí pracovníci jsou zkušení odborníci ve svých oborech. Kromě výše uvedeného Univerzita realizuje služby jako je kariérní poradenství, které studentům pomáhá na jejich profesní cestě. Za zmínku stojí i fakt, že Hradec Králové je krásné město obklopené bohatým kulturním dědictvím, pulzující komunitu a příznivým prostředím pro studium a život. Výběr programu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové může poskytnout jedinečný a obohacující zážitek ve třídě i mimo ni.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Všechna tato aktuální témata jsou do profesní přípravy učitelů průběžně implementována. Práce s nimi probíhá jak na úrovni struktury studia (zařazením nových témat nebo předmětů), tak i z hlediska metod výuky (intenzivnější a nové využívání IT vč. umělé inteligence, práce s kazuistikami a nácviky vztahujícími se k oblastem). 

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

V poslední době to je kolem 60% absolventů. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Uchazeč na PdF UHK by měl být schopen cílevědomého profesního i osobnostního rozvoje. Měl by mít přirozenou zvídavost, pracovitost a hluboký zájem o zvolený program.  Kromě obecných předpokladů by měl mít uchazeč ukončené středoškolské vzdělání s vynikajícími studijními výsledky a musí splňovat požadavky zohledňující specifické potřeby daného programu, které jsou zveřejněny na webových stránkách PdF UHK.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazeč by se měl především zorientovat v nabídce studijních programů, aby mohl zodpovědně zvolit studijní program, který splní jeho představy o přípravě na budoucí povolání.  PdF UHK připravuje pro uchazeče prezentace nabídky studijních programů na veletrzích pomaturitního vzdělávání v Brně a v Praze. V rámci dnů otevřených dveří na PdF UHK připravuje rozsáhlejší prezentace nabízených studijních programů, kde má uchazeč možnost získat nejen podrobné informace o programech ale také o mimoškolních aktivitách, praxích, ubytování, stravování, studentských aktivitách nebo zahraničních stážích. Uchazečům můžeme doporučit vhodný výběr z nabídky přípravných kurzů a konzultací, které jsou každoročně aktualizovány podle zájmu a poptávky uchazečů. Uchazeči mají také možnost obeznámit se s ukázkovými testy zvoleného programu.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 UJEP PDF BláhaPedagogická fakulta UJEP

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Je celá řada důvodů, proč by si měl uchazeč vybrat studijní programy právě na naší fakultě. Je totiž první volbou pro všechny zájemce o učitelskou i neučitelskou pedagogiku v Ústeckém, ale i Karlovarském kraji. Jsme fakultou regionální univerzity, a tedy prvotní zájem v nabídce programů vychází z požadavku reagovat na potřeby takto široce pojatého regionu. Jsme tradičním poskytovatelem vzdělání a společně s přírodovědeckou a filozofickou fakultou nabízíme na 35 studijních programů, které jdou napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Umíme tak pokrýt nejen kompletní spektrum přípravy učitelů, ale nabízíme také kvalitní studium sociální a speciální pedagogiky či obor zaměřený na kinantropologii. Velkému zájmu se těší studium preprimární a primární pedagogiky a speciální pedagogiky. Dlouhodobě úspěšná jsou umělecko vědní studia, učitelství tělesné výchovy a učitelství jazyků. Absolventi těchto studií nemají problém získat v regionu zaměstnání přímo v oboru, ve čtyřech programech mohou pokračovat také do doktorského studia.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Ač by se mohlo zdát, že učitelská studia reagují na výzvy moderní doby opožděně, opak je pravdou. Naše fakulta sleduje vývoj společnosti i aktuální trendy ve vzdělávání a nepřetržitě je reflektuje v přípravě budoucích pedagogů. Díky katedře speciální a sociální pedagogiky jsme byli s předstihem připraveni na nástup inkluze, byli jsme dokonce první pedagogickou fakultou, která do svých studijních plánů vřadila předměty zprostředkovávající poznatky o sportu zdravotně postižených žáků. Nyní jsou proinkluzivní přístupy součástí přípravy všech studentů fakulty. Obdobný přístup razíme v tématech, která v současnosti „hýbou“ českou edukační realitou. Virtuální realitu a další moderní technologie vnímáme jako obohacení přípravy studentů a podporujeme jejich uvážlivé využití. Výzvy současnosti jako je nástup umělé inteligence či probíhající klimatická změna zařazujeme do diskuzí se studenty a společně hledáme cesty k jejich didaktickému uchopení.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podíl absolventů odcházejících do praxe na pozice učitelů je proměnlivý především v závislosti na studijním programu a roce absolutoria. Do značné míry však rozhodují i společensko ekonomické podmínky či poměry v regionu i za jeho hranicemi, vnímání prestiže učitelského povolání apod. Je také vhodné poznamenat, že mnohdy učitelskou profesi studenti již vykonávají a pracují na zvýšení nebo získání plné kvalifikace, nebo na pozice učitelů nastupují absolventi neučitelských studijních programů. Obecně je možné konstatovat, že u programů učitelství hovoříme o cca 80-90 % absolventů. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Uchazeč o studium na pedagogické fakultě by měl jevit zájem o vzdělávání jako takové. Tím myslíme nejen obecný zájem o vyučování, ale skutečnou motivaci pro rozvoj dalších generací. Jednou z klíčových kompetencí je schopnost komunikace. Uchazeč by měl být schopný jasně formulovat a srozumitelně vyjádřit své myšlenky a názory. Dobré komunikační dovednosti jsou nezbytné nejen při vyučování, ale i při budování pozitivního vztahu se studenty, rodiči a kolegy. Empatie a schopnost porozumět druhým jsou dalšími důležitými aspekty budoucích učitelů, kteří by měli být citliví k emocím a potřebám studentů. Učitel by měl být schopný přizpůsobit výuku individuálním potřebám jednotlivých žáků, což se může jevit jako klíčový faktor pro efektivní výsledky vzdělávání. Uchazeč o studium na pedagogické fakultě by měl mít též základní organizační dovednosti, které jsou nezbytné pro práci budoucího pedagoga. Samozřejmě, uchazeč by měl mít výborné znalosti, které se týkají jím vybraného studijního programu. Budoucí pedagog - absolvent pedagogické fakulty by měl být schopen sdílet své odborné znalosti s žáky a rozvíjet je v dané oblasti. Ideální uchazeč by měl být otevřený novým přístupům a metodám výuky, které může dále uplatňovat a rozvíjet ve své pedagogické kariéře.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Způsob přípravy vychází ze zvoleného studijního programu. U všech programů je vedle nezbytných osobnostních předpokladů výhodou obecný přehled a zájem o problematiku. Podle náročnosti přijímacího řízení, resp. vyhlášení podmínek přijímacího řízení lze také doporučit specializovanou přípravu. Ta je vhodná vždy a neztratí se ani v případě, že dojde k prominutí přijímacího řízení. Uchazeč by se předem měl informovat o profilu absolventa a obsahu studijního programu. Může také využít akcí organizovaných fakultou, které umožňují seznámit se s jejím prostředím, výukovými prostorami, některými vyučujícími apod.    

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 UK PDF NedělkaPedagogická fakulta UK

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan PDF UK

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Klademe důraz na kvalitu – do studijních programů přijímáme uchazeče na základě přijímacích zkoušek. Ten, kdo je přijat, si může být jistý tím, že už na samém úvodu nové studijní dráhy dokázal, že něco ví a umí. Klademe důraz na zkušenost – víme, že to, jak studenty učíme a jak se k nim chováme, vnímají třeba i bezděčně jako vzorce, které pak nejspíš budou sami uplatňovat ve své vlastní práci ve škole. Klademe důraz na jednotu – vedení fakulty vnímá vyučující i studenty jako jednu akademickou obec, v níž sice každá z těchto dvou skupin má své poslání a cíle, ale ve skutečnosti tvoří jednotu s jedním zásadním cílem – přípravou pro výchovu a vzdělávání.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Příprava na inkluzivní prostředí je přirozenou součástí učitelské přípravy. V didaktikách jednotlivých předmětů jsou studenti na práci se žáky se speciálními potřebami systematicky připravováni. Kromě toho se touto problematikou hlouběji zabývá program Speciální pedagogika nebo Psychologie.

Moderní technologie jsou součástí učitelského programu na IT zaměřeného tak, aby do školy vstoupil opravdový odborník. Ale tato problematiky prostupuje do určité míry i ostatními programy. V nich jsou technologie a práce s nimi součástí oborové přípravy a vlastně ji do velké míry podmiňují.

Umělá inteligence je nyní ve všech sférách lidské činnosti na velkém vzestupu a zároveň není zcela jasné, jak ji bezpečně uchopit. A jestliže umělou inteligenci „oťukávají“ různé disciplíny, my na tom jsme podobně. Učíme se poznávat její možnosti, produkty, klady i zápory. Na Univerzitě Karlově nyní vznikají projekty, jak s AI pracovat a Pedagogická fakulta do této problematiky také přispívá svým dílem. Jsme zde ovšem na začátku a jsme tu při poznávání AI se studenty doslova na jedné lodi. A chceme, aby AI byla dobrým sluhou, nikoli zlým pánem. Takže AI se v brzké době dostane do obsahu vyučovacích předmětů pro všechny studenty.

Naproti tomu s online výukou již máme bohaté zkušenosti, máme bohaté zkušenosti s klady i zápory jednotlivých aplikací a jejich využívání jsme po skončení koronavirové krize zcela neukončili. Nakonec vždy u nás byly populární kurzy Moodle a hybridní formy výuky nabízíme tam, kde jsou užitečné a efektivní. Vždyť například v době zvýšené nemocnosti umožňují studentům stále se výuky zúčastňovat, některé aplikace usnadňují práci s uloženými materiály apod. Ale jakkoli je distanční výuka vhodná zejména pro předávání poznatků, nevyhneme se nutnosti výuky prezenční. Zvlášť tam, kde jsou nutné dovednosti komunikační nebo činnosti v daných předmětech.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Podle posledních šetření odcházejí do škol až tři čtvrtiny absolventů.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč má znalosti a je motivovaný pro práci s mladými lidmi. To předpokládá i vlastnosti, které se dají shrnout do pojmu „člověk“. Ví, že násilí plodí zas jen násilí, že nejlepší výchovou je příklad, že v každém člověku se najde třeba jen zrnko něčeho dobrého, že autorita se těžko získává a lehce ztrácí a že bez pozitivní motivace nelze nalézt štěstí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazečům doporučuji samozřejmě přípravu v oboru – učitel musí vědět a znát. Potom hned doporučuji důkladně popřemýšlet o tom, proč se vlastně ucházet o přijetí zrovna na pedagogickou fakultu: chci studovat vysloveně danou problematiku (předmět) nebo chci opravdu učit? Pak třeba muset jít ten předmět trochu stranou, protože budu muset řešit další věci – problémy žáků, rodičů apod. A někomu žáků se třeba stanu rozhodující oporou, zatímco s jiným budeme k sobě hledat cestu složitě. V této souvislosti uchazečům doporučuji, aby zrekapitulovali všechna léta, kdy navštěvovali školy, a zkusili zhodnotit, čeho a koho si takto zpětně váží a proč, jestli by chtěli a dokázali takto pokračovat ve své profesní dráze a dojít ještě dál.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 UPOL PDF ŠobáňováPedagogická fakulta UPOL

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a inovace 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Protože Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je tou nejlepší volbou! Jsme hrdí na to, že naše fakulta má dobré jméno a je lídrem v řadě oblastí, ať už jde o využívání digitálních technologií a pěstování digitální gramotnosti, o speciální pedagogiku, mediální výchovu nebo o uměleckou přípravu budoucích učitelů. Bez přehánění a s náležitou hrdostí můžeme říct, že diplom z naší fakulty absolventům a absolventkám všude otevírá dveře. Naše někdejší studující najdete nejen ve školních třídách nebo ředitelnách, ale také v logopedických poradnách, ve speciálněpedagogických centrech nebo třeba v edukačních odděleních muzeí a galerií.

Olomoucká pedagogická fakulta patří nejen v rámci České republiky k těm nejvíce kvalitním a vyhledávaným. Jsme úspěšní nejen co do počtu uchazečů, ale i svými výstupy: vzdělávacími, odbornými, výzkumnými či metodickými. Pracují u nás týmy nejlepších odbornic a odborníků, naše katedry a ústavy patří ke kvalitním a progresivním vysokoškolským pracovištím připravujícím budoucí učitele a další odborníky v oblasti učitelské a neučitelské pedagogiky.

Zájemcům a zájemkyním o studium nabízíme pestrou a stabilní nabídku učitelských i neučitelských studijních programů, které v optimálním rozložení pokrývají potřeby odborné praxe a jejichž absolvování je zárukou dobré uplatnitelnosti.

Máme akreditováno velké množství programů, a to jak v rámci bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia, tak i na úrovni studia doktorského. Nabízíme i některé specializované programy, jež jiné fakulty téměř nenabízejí, například edukaci v kultuře, logopedii, muzikoterapii nebo dramaterapii.

Nu a konečně je tu Olomouc, překrásné historické město, v němž naše fakulta sídlí. Olomouc si zamiluje každý, kdo v ní stráví část svého života. Je to město neuvěřitelně půvabné, příjemné pro život i studium. Je to město vskutku univerzitní, doslova žije studentskými a univerzitními akcemi. Okamžitě na vás dýchne svou nezaměnitelnou atmosférou, historie a tradice se tady potkává s moderním kulturním děním.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Již několik let úspěšně realizujeme jedinečný koncept vlastní přípravy učitelů, který jsme pojmenovali Učitel21. Je to naše aktuální odpověď na potřeby školství a společnosti, naše vize učitelství pro budoucnost, k jejímuž naplnění podnikáme konkrétní kroky. Právě v rámci tohoto konceptu jsme se snažili najít optimální cestu přípravy na všechny uvedené výzvy. Jsme hrdí na to, že součástí našich akreditovaných studijních programů jsou předměty, které pěstují dovednosti potřebné pro úspěšné fungování v současném proměnlivém světě – třeba dovednosti komunikační, digitální, dovednost kriticky přemýšlet. Mezi soubor kompetencí, jež u nás studující získávají, patří také mediální gramotnost, jazyková vybavenost nebo třeba právě praktické i teoretické znalosti z oblasti speciální pedagogiky, tolik důležité v inkluzivním školství.

A pokud se ptáte na umělou inteligenci: jako první a zatím jediná pedagogická fakulta jsme k tématu umělé inteligence vydali metodické doporučení pro studující — a zároveň jsme pohotově připravili ucelené řady didaktických materiálů, které studujícím i učitelům v praxi ukazují možnosti generativních nástrojů v rámci vzdělávání. Z toho je vidět, že se vážně zabýváme nastupujícími trendy a reagujeme na ně.

Nejen koncept naší přípravy učitelů, ale i zmíněné didaktické materiály můžete najít na našem portále Učitel21. Z něj na vás dýchne, jak chápeme učitelství a přípravu budoucích učitelů: sledujeme a utváříme nejnovější trendy, nabízíme metodickou podporu studentům i absolventům, spolupracujeme s praxí, nabízíme srovnání se zahraničím, tipy na využití digitálních technologií nebo osvětu týkající se života na internetu.

Naší snahou je, aby absolventi a absolventky byli profesionálové a zároveň vyzrálé osobnosti chápající společenské souvislosti. Naším cílem je připravovat učitele vzdělané a lidské, takové, kteří citlivě přemýšlejí nad potřebami žáků a společnosti. Také proto běžnou výukovou nabídku každý semestr doplňují přednášky, kurzy, výcviky, kulaté stoly s odborníky z praxe a mnohé další aktivity. Věřím, že naši studující si mají z čeho vybírat. Více o našem konceptu Učitel21 najdete na www.ucitel21.cz.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Současné výzkumy hovoří o tom, že přes 80 procent studentů pedagogických fakult chce po absolvování začít učit. Naše fakulta sice nedisponuje statistickými údaji o tom, kolik přesně absolventů odchází do pedagogické praxe, ale kvalifikovaný odhad uvedené procento potvrzuje, možná je i vyšší.

Disponujeme ale údaji z Úřadu práce, které potvrzují vysokou uplatnitelnost našich absolventů – jednoduše řečeno, takřka všichni ihned nacházejí uplatnění. Z neformálních rozhovorů se studenty a studentkami navazujících magisterských programů lze usuzovat na zvyšující se zájem o pedagogickou profesi. Stoupá poměr studentů, pro které pedagogická fakulta není druhou nebo náhodnou volbou a kteří jsou pro učitelství vysoce motivovaní.

To potvrzují i naše statistiky, které ukazují na zvyšující se popularitu našich studijních programů. V loňském roce jsme přijali celkem 7413 přihlášek, letos byl počet ještě vyšší: 8550. Mezi nejoblíbenější studijní programy patří Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Sledujeme zvyšující se zájem o nástup do praxe, plán učit a hluboký zájem o studium deklaruje stále více našich studujících.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč nebo uchazečka je člověk, který chce učit! Který má chuť vzdělávat se, poznávat nové věci a který má rád děti a mladé lidi. A taky ten, který se zajímá o svět okolo a o hlubší souvislosti. Naším uchazečským mottem je „Chci studovat, chci učit, chci měnit svět.“ Myslím, že v tomto heslu je řečeno vše, učitelé a učitelky totiž bez nadsázky mění osudy svých žáků a celou společnost. V tom je krása, ale i odpovědnost učitelské profese.

Ideální uchazeč by ale měl mít také chuť stále se rozvíjet, celoživotně se vzdělávat. Od učitelů a učitelek se totiž očekává, že budou schopni reagovat na stálé proměny světa vzdělávání. Že je vyhodnotí nejen rychle, ale i zodpovědně, že budou fungovat kvalitně každý den, teď a tady. Vypadá to, že uchazeč o studium učitelství – a pak také absolvent pedagogické fakulty – by měl být někdo jako učitelský superman. Myslím ale, že pokud v sobě máte přirozenou chuť objevovat nové věci a pokud máte vztah k dětem, je to to hlavní. A ještě bych k tomu přidala jednu věc: je velmi důležité, aby se mladí uchazeči o učitelskou profesi nedívali na vzdělávání jen skrze svůj úzce zaměřený zájem a obor, ale aby vnímali celospolečenské souvislosti. Měli by být schopni přemýšlet o tom, v jakém světě dnešní žáci žijí, čemu čelí ve škole i mimo ni, v čem jsou zranitelní, co je trápí a co je může posouvat. Dnešní učitel musí být otevřený a kreativní a rozhodně mu nestačí jen postavit se před třídu a pětačtyřicet minut přednášet. Musí umět nadchnout. A hlavně: musí vědět, že je ve třídě pro své žáky. Měl by jim umět naslouchat, pomoci jim najít pevnou půdu pod nohama. Dobrý učitel nebo učitelka ukazuje svým žákům, že svět pro ně může být dobré místo. Pedagog je pro žáka velmi důležitou vztahovou osobou a v dobrém, někdy bohužel i ve špatném, jej ovlivní v budoucím životě. Uchazeči o studium, kteří jsou schopni právě takto přemýšlet, jsou pro nás těmi ideálními.

A když už hovoříme o uchazečích a jejich předpokladech, chtěla bych ke studiu povzbudit také uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší filozofií totiž je, že vysokoškolské vzdělání by mělo být přístupné všem zájemcům bez ohledu na jejich případné speciální potřeby nebo postižení. Naše vyhlášené Centrum podpory studentů se specifickými potřebami velmi úspěšně bourá různé bariéry a studentům účinně pomáhá. Různé obory tak u nás mohou bez problémů studovat např. studenti se sluchovým či zrakovým postižením nebo studenti s postižením tělesným. Jinak by to ani nebylo fér!

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Myslím, že nejlepší přípravou je pečlivé studium na střední škole a zájem o daný obor. Některé studijní programy mohou v rámci přijímacího řízení ověřovat nejen všeobecné studijní předpoklady, ale i další specifické znalosti nebo dovednosti. Informace lze dohledat na našem webu, případné dotazy rádi zodpoví naše studijní referentky a referenti nebo přímo garanti programů a vyučující na katedrách.

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 UTB FHS MarekFakulta humanitních studí UTB

Mgr. Libor Marek, Ph.D., děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Naše fakulta nabízí několik pedagogických programů, mezi něž patří především velmi žádaný souvislý pětiletý studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Studenty připravujeme rovněž na profesní dráhu učitelů v mateřských školách a specializovaných předškolních zařízeních, uchazeči v tomto případě mohou zvolit bakalářské studium Učitelství pro mateřské školy nebo navazující magisterský studijní program Předškolní pedagogika. Znalosti z oblasti Pedagogiky lze dále rozšiřovat v rámci doktorského studia.    

Důvodů pro výběr našich studijních programů je celá řada.

Zajišťujeme kvalitní přípravu k výkonu profese propojenou s postupným zapojováním se studentů do průběžných pedagogických praxí už od prvního ročníku. Na praxe je kladen velký důraz v podstatě u všech našich nabízených programů, protože potřeby praxe se dynamicky mění a je nutno na tyto změny reagovat.   

Nabízíme souvislý pětiletý studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy, který je velmi žádán.

Podporujeme získávání praktických zkušeností v zahraničí. O naše studentky a studenty je zájem, v podstatě každý semestr vyjíždí jedna až dvě studentky na praktickou stáž v České škole bez hranic v Paříži (přísné výběrové řízení), letos vyjede studentka i do Bruselu.

Podporujeme jazykové vzdělávání na fakultě po dobu celého studia.

Nabízíme atraktivní a moderní prostředí na fakultě, vybavenost učeben a prostor; atraktivní umístění fakulty přímo v centru Zlína.

Naši studenti participují na akcích fakulty, přičemž nejvýznamnějšími aktivitami je příprava celodenních programů v rámci Zlín Film Festivalu (dětského filmového festivalu) a organizace letní Junior univerzity pro děti školního věku.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Uvedené výzvy se objevují průběžně a teprve vlivem aktuálních okolností nabývají konkrétní podoby. Fakulta na ně proto reaguje průběžně, a to různými způsoby. Patří mezi ně zejména: (1) zahrnování předmětů zaměřených na tuto problematiku do studijních programů, (2) přednášky pozvaných předních odborníků s prezentacemi k těmto tématům, (3) vypisování těchto témat v rámci bakalářských a diplomových prací, (4) reflexe témat ve výzkumných a rozvojových projektech fakulty, což nabízí vítaný prostor pro spolupráci s dalšími fakultami univerzity (např. problematiku umělé inteligence může naše fakulta rozvíjet ve spolupráci s informatiky, a to v oblasti vývoje zaměřeného na diagnostiku a podporu učení apod.). To znamená, že příprava studentů na výzvy, které ve své otázce zmiňujete, se neobejde bez mezioborové a mezifakultní spolupráce. I na tu se mohou uchazeči o studium na naší fakultě těšit. 

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Pokud jde o absolventy učitelských studijních programů, zde je míra nástupu do praxe v posledních letech celorepublikově poměrně vysoká (blíží se až k 90 %), přičemž riziko nezaměstnatelnosti prozatím nehrozí, neboť demografická křivka (počty školáků) stoupá. Také díky zlepšení platů je učitelství profesí se zvyšující se atraktivitou a přitahuje odhodlané a talentované mladé lidi. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl být nadšený pro svou budoucí profesi, odpovědný, chápavý, přátelský, ohleduplný, měl by mít ambice posouvat se stále dál, mít intelektuální vlastnosti, jako jsou např. smysl pro logiku, tvořivé myšlení či kreativita. Určitě by se měl věnovat činnostem s dětmi už během studia na střední škole, mimo školu, ve volném čase, např. účast na táborech, letních školách pro děti, doučování dětí. Měl by si tedy budovat velmi dobrý vztah k dětem, ale zároveň i autoritu. Důležitou charakteristikou uchazeče je silný zájem o studovaný obor spolu s odhodláním se mu dlouhodobě profesně věnovat. Na základě této studijní a profesní motivace ho fakulta vybaví potřebnými znalostmi a dovednosti, díky nimž bude schopen svoji profesi vykonávat a dále se v ní rozvíjet.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V prvním kroku by si uchazeči měli ujasnit, zda zvolený obor odpovídá tomu, čemu by se chtěli věnovat a v čem jsou dobří. Poté by se měli seznámit s požadavky na přijímací řízení a ve vztahu k nim usilovat o odpovídající přípravu. Ta je obor od oboru různá. Vítaní jsou uchazeči, kteří mají vlastní zkušenost s vedením dětí, s vedením táborů apod. Zde si mohou vyzkoušet, zda je jejich budoucí profese bude skutečně bavit. 

(zpět na úvod)

 

rozhovor pedagogické fakulty 8 23 PCU StarýPrague City University 

doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., rektor 

Proč by si měli uchazeči vybrat programy právě u Vás?

Zejména proto, že výuka na PCVŠ je individualizovaná, tj. zohledňuje jak akademické, tak osobní potřeby jednotlivých studentů, probíhá v malých skupinách a studenti dostávají ve všech předmětech okamžitou individualizovanou zpětnou vazbu. Jak v předmětech pedagogicko-psychologických, tak lingvistických i v předmětech zaměřených na didaktiku angličtiny. Během výuky didaktických předmětů jsou studenti přitom vystaveni reálným situacím, tj. participují na výuce ve skutečných kurzech angličtiny. Pedagogové PCVŠ jsou navíc nejen odborníky znalými svých oborů, ale i zapálenými, dedikovanými a podnětnými učiteli.

Studijní program Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk je přitom realizován ve dvou modech, s češtinou jako vyučovacím jazykem a v angličtině. Studentům se během studia otvírá i možnost složit cambridgeskou zkoušku CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), která je mezinárodně uznávanou kvalifikací lektorů angličtiny jako cizího jazyka. Expertiza pedagogů PCVŠ nachází uplatnění i při výuce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaného programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelství předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŽ: cizí jazyk, tedy při výuce tzv. “pedagogického minima“ pro učitele angličtiny.

Dalším charakteristickým rysem výuky na PCVŠ je důraz na learning, nikoliv jen teaching. Důraz je tedy kladen na aktivní účast studenta při osvojování nových znalostí a dovedností. Student není objektem působení (teaching), je spoluhráčem pedagogického procesu (learning).

A konečně, akademická obec PCVŠ je svým charakterem mezinárodní. Vedle českých studentů zde studují studenti z cca 40 dalších států a vedle českých pedagogů je učí i pedagogové, jejichž mateřštinou je angličtina (ať již britská nebo americká).

Konečně na PCVŠ jsme si vědomi, že studium na vysoké škole je formativním obdobím života, které je důležité nejen z hlediska studovaného oboru, ale i z hlediska dalších, kulturních, sociálních aspektů života.

Jak připravujete studenty na výzvy od inkluze, přes vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence až po online výuku?

Studenti PCVŠ se liší svým kulturním a jazykovým zázemím. Liší se i specifickými studijními potřebami, kterým pedagogové, ale i studenti ve svém vzájemném kontaktu, vycházejí vstříc. Inkluze je tak nejen jevem, se kterým se vypořádávají pedagogové, je ale i procesem, do kterého jsou zapojeni, který prožívají, jehož jsou nejen pasivní, ale i aktivní součástí všichni studenti.

Na PCVŠ funguje tzv. digital campus (digitální kampus). Jeho součástí je nejen odpovídající hardwarové a softwarové vybavení, ale i používání těchto prostředků v denním i kombinovaném studiu (blended learning). On-line výuka je tak jednou ze standardních metod výuky. Proto pandemie Covidu 19 neznamenala na PCVŠ přerušení výuky. Nicméně jsme si vědomi, že osobní kontakt učitele a studenta i při efektivním využívání digitálních prostředků je nezastupitelný.

Pokud jde o umělou inteligenci, jedná se o téma, které se do popředí diskusí relativně široké veřejnosti dostalo zejména v poslední době, kdy se AI stala široké veřejnosti dostupnou. Pro PCVŠ to z jedné strany znamená, že s existencí umělé inteligence pedagogové musejí počítat zejména v souvislosti s atestacemi, ze strany druhé se však AI nabízí jako prostředek výuky. Jako s takovým s AI  PCVŠ počítá.

Kolik procent absolventů skutečně odchází do praxe učit?

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ať již je vyučovacím jazykem čeština nebo angličtina, je profesně zaměřeným studiem. Absolventi po skončení studia na PCVŠ pokračují v magisterském studiu na českých nebo zahraničních (zpravidla evropských nebo britských) univerzitách (cca 50 % absolventů), nebo vstupují do praxe. Z těch, kteří vstupují do praxe, se přes 70 % věnuje výuce angličtiny jako cizího jazyka: někdy jako zaměstnanci, jindy jako lektoři na „volné noze“. (Uvedené statistické údaje se zakládají na desetileté zkušenosti Akcent College, předchůdkyni PCVŠ.) To je, myslím, velmi vysoké číslo úspěšnosti ve srovnáním s pedagogickými fakultami.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je motivovaný uchazeč. Tedy uchazeč, který má zájem ať již o angličtinu, o v širokém slova smyslu kulturu anglicky mluvících zemí, o výuku angličtiny. Ne nutně o všechno, ale i jen o jemu blízký segment. O další znalosti a dovednosti se postará PCVŠ. Motivace, s ostatním si poradíme už my.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Nejdůležitější je být s to formulovat svou motivaci, vysvětlit ji – to je ústředním tématem ústního pohovoru, který probíhá z velké části v angličtině. Navíc, si uchazeč musí být jist, že v angličtině dosáhne na úroveň B2 Evropského referenčního rámce – to je předmětem testu, pokud student ovšem nepředloží certifikát, který jeho úroveň zvládnutí angličtiny dokládá.

(zpět na úvod)

 

Děkujeme za odpovědi.

 

Zdroj fotografií: Archivy VŠ

28.8.2023