Interkulturní germanistika (B0231A090094)

Studijní program: Interkulturní germanistika (B0231A090094)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: jazyky, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Interkulturní germanistika je poskytnout absolventům široký základ akademického vzdělávání. Základem studia jsou kromě tradičních nauk o jazyce (lingvistika) a literatuře především další kulturně-vědné disciplíny, doplněné praktickými komunikačními kompetencemi umožňujícími absolventům jak kritické čtení a poslech, tak i kreativní psaní a mluvení o odborných tématech jak v německém, tak i mateřském jazyce. Během studia jsou rozvíjeny a prohlubovány základy metodologie a terminologie v šířeji pojaté areálové filologii německých studií. Všechny předměty vedou studenty k aktivní práci s informacemi, nutí je formulovat své vlastní myšlenky, argumentačně se prosazovat a participovat na ústně či písemně vedené debatě tak, aby absolventi byli schopni z pozice intelektuálů zasahovat a utvářet aktuální socio-kulturní prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.3.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Od uchazečů se očekává znalost německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ), zájem o kulturní historii a dění v českých a německých zemích. Výuka probíhá převážně v němčině. Podrobnosti http://ff.ujep.cz/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/