Anglický jazyk - 2 specializace (B0231A090018)

Studijní program: Anglický jazyk (B0231A090018)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: jazyky, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk pro vzdělávání. Charakteristika oboru: •interdisciplinární obor primárně filologického zaměření připravuje absolventy pro efektivní komunikaci v anglickém i mateřském jazyce v oblastech komerčních, administrativních a správních •jádrem je jazykové studium orientované na používání jazyka v rovině obecné i odborné (oblast komerční, administrativní a správní) •získání poznatků v lingvistických, literárních a kulturních disciplínách a teorii odborného překladu; překladatelských dovedností a základní orientace v ekonomicko-správních disciplínách Profil a uplatnění absolventa: •dosáhl odpovídající úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce), osvojil si základní vědomosti v oblasti lingvistických a literárně-kulturních disciplín, čímž získal orientaci ve struktuře oboru anglické filologie; získal dovednosti literárně vědné a jazykovědné analýzy anglického textu, základní schopnosti interpretovat jazykové, literární a kulturní jevy cílové kultury v komparativním pohledu a dále získal kulturní sensitivitu pro podmínky měnícího se společenského kontextu. •ve specializaci Anglický jazyk pro odbornou praxi dále rozvinul svou komunikační kompetenci i v českém jazyce, získal orientaci v odborné terminologii v češtině i angličtině, získal základní vědomosti z oblasti práva, veřejné správy, podnikových věd, překladatelské dovednosti a dovednost vytvářet a efektivně prezentovat projekty, produkty či instituce. Absolventi dokáží zprostředkovávat cizojazyčné informace, vytvářet nezbytné informační zázemí a podporu úseků pracujících se zahraničními zdroji, jsou přínosem pro kultivaci podnikové kultury a její externí prezentaci. •ve specializaci Anglický jazyk pro vzdělávání si dále osvojil základní vědomosti z oblasti pedagogiky, psychologie, obecné a oborové didaktiky, a to včetně odborné terminologie v češtině i angličtině, a na základě absolvovaných praxí a jejich reflexí také získal základní profesní kompetence.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), -4- znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet bodů 100). Podrobnosti https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html#panel_18285

Termín přihlášek: 21.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html