Biologie ekosystémů (N0511A030064)

Studijní program: Biologie ekosystémů (N0511A030064)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biologie, ekologické

Náplň programu/oboru:
Studium oboru poskytuje širší teoretický základ ekologie jako vědní disciplíny zabývající se vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a jejich nejen stávajícím, ale i minulým a budoucím prostředím, a to na úrovni jedinců, populací i celých společenstev. Navazuje na bakalářský studijní program Biologie nebo Péče o životní prostředí.zahrnuje 5 specializacíEkologie - klade důraz na teorii oboru jako základ aplikací a je zaměřena především na vzájemné interakce organismů a jejich prostředí.Hydrobiologie - se zabývá sladkovodními systémy, jejich analýzou biologickou i chemickou, interakcemi s okolím, popřípadě navrhuje způsoby úprav systémů žádoucím směrem a sledováním vývoje po úpravách.Půdní biologie - sleduje interakce mezi půdní zvířenou, mikrobiálním společenstvem, půdní strukturou a chemickými parametry, obor je základem studia úrodnosti půd.Aplikovaná ekologie - připravuje posluchače pro práci v úřadech státní správy a samosprávy, v poradenských a expertizních firmách. Prioritním směrem je např. revitalizace narušených ekosystémů.Biologie ochrany přírody - se zabývá problematikou biodiverzity a její ochrany se opírá o evoluční biologii, teoretickou a evoluční ekologii.Absolventi naleznou své uplatnění ve vědeckých institucích, školách v oboru ekologie, hydrobiologie a ochrana životního prostředí. Podle zvolené specializace se dále uplatní se také v laboratořích zaměřených na analýzu životního prostředí, vodohospodářství, ochranu půdního fondu a obnovu ekosystémů. Aplikované specializace připravují absolventy pro práci v úřadech státní správy a samosprávy, v poradenských a expertizních firmách v neziskovém sektoru, které se zabývají problematikou životního prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.12.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/