Geomatika (B0532A330039)

Studijní program: Geomatika (B0532A330039)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: stavebnictví, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Geomatika je interdiciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou,zpracováním a prezentací geoprostorových dat nebo geoprostorových informací. Patřík němu zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie),globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informačnísystémy. Obor je možno studovat ve dvou specializacích: Geomatika – v této specializaci je důraz kladen na získávání (sběr), zpracování a správuzákladních geoprostorových dat (geodat) a jejich atributů s požadovanou přesností a aktuálností.Mezi profilové předměty státní závěrečné zkoušky této specializace patří mapování,fotogrammetrie, aplikace výpočetní techniky v geodézii, katastr nemovitostía pozemkové právo. Geoinformatika – těžištěm je účelové (tematické) zpracovávání základních geodat, jejichanalýza a syntéza, tvorba a využití geografických informačních systémů (GIS). Protoje v této specializaci důraz kladen především na progresivní metody správy a poskytovánírozsáhlých datových souborů a webové služby pro distribuci geoprostorových datvčetně funkcí webových portálů.Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v praxi v oblasti geodézie a katastru nemovitostí při výkonu zeměměřickýchčinností. Mohou být zaměstnáni jako pracovníci vytvářející a aplikující databázovésystémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě(tj. v orgánech státní správy a územní samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadechpracujících s geoinformačními technologiemi), ve firmách vytvářejících GIS a internetové(resp. webové) aplikace, v krizovém managementu, jako poskytovatelé a správci dat a datovýchsad apod. Absolventi současně mají dostatečně kvalitní teoretický základ pro studiumv navazujících magisterských programech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.3.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Obsah přijímaček:
NSZ SCIO OSP/MAT. Programy MAJA, MAFS, AFAFI, PMVM percentil 50 a více, ostatní programy percentil nestanoven, podrobnosti a možnosti přednostního přijetí https://www.fav.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/

Pozn. k přijímačkám: Bc. NSZ SCIO MAT/OSP od září 2022 do 1. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 2. 5. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Telefon: 377 632 010
Web: http://www.fav.zcu.cz/
E-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html