Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení (N0413P050003)

Studijní program: Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení (N0413P050003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Cílem vzdělávání ve studi­jním pro­gra­mu Orga­ni­zace a rozvoj zdravot­nick­ých zařízení je: .přípra­va nelékařských zdravot­nick­ých pra­cov­níků k výkonu man­ažer­ských funkcí na všech úrovních řízení .rozšíření znalostí o principech fun­gování zařízení posky­to­vatelů zdravot­ní péče včet­ně řízení jejich finančních toků, tvor­by strate­gie a řízení lidských .rozvoj osob­nos­ti man­ažera se zaměřením na schop­nos­ti spolupráce, komu­nikační a prezen­tační doved­nos­ti, řešení prob­lémů a konfliktů .sezná­mení se sys­témy řízení kval­i­ty a se zdravot­nick­ý­mi sys­témy v rám­ci EU, včet­ně plat­né legislativy .vývoj pro­fese se zaměřením na pod­poru vědecké práce. Absol­vent studi­jního pro­gra­mu Orga­ni­zace a rozvoj zdravot­nick­ých zařízení je připraven zastá­vat man­ažer­ské role a vykoná­vat man­ažer­ské funkce v zařízeních posky­to­vatelů zdravot­ních služeb. Je vybaven teo­ret­ick­ý­mi znalost­mi a prak­tick­ý­mi doved­nos­t­mi umožňu­jící­mi vysoce odborné a efek­tivní rozhodování ve speci­fick­ých pod­mínkách stát­ních i nestát­ních zdravot­nick­ých zařízeních, insti­tucích a zdravot­ních pojišťovnách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.4.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2025 https://fzs.ujep.cz/cs/12212/harmonogram-akademickeho-roku-2024-2025

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 27. - 28. 5. 2024, 2. kolo 29. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo BT, OPZ v PS, E, OPZ, PO v KS, informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 475 284 272
Web: http://fzs.ujep.cz/
E-mail: kamila.machalousova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/